Εργαστήρια Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Εκτύπωση

EPEAEK

Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών DML δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα τεχνικών Σχεδίασης και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείμενα της Ρευστομηχανικής, Θερμοδυναμικής και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.

Το DML δραστηριοποιείται ερευνητικά με συνεργασίες με άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και προάγει συνεργασίες με επιχειρήσεις για την επίλυση προβλημάτων της πράξης. Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά ή παρέχοντας υπηρεσίες είναι : Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση, Τεχνολογίες Παραγωγής, CAD/CAM/CAE.

Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στόχοι της μονάδας, είναι η ψηφιοποίηση και καταγραφή Πολιτιστικού Περιεχομένου, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών είναι: Ηλιακή Ενέργεια δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Αιολική Ενέργεια, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της Βιομάζας, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας με χρήση υδρογόνου; Τεχνικές ορθολογικής χρήσης ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Ηλεκτρική Οικονομία, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ;

Στο εργαστήριο λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές μονάδες:Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων με κινητό μετεωρολογικό σταθμό και δίκτυο μετεωρολογικών ιστών; Μονάδα ανάπτυξης κόμβων και δοκιμών απόδοσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας για κτίρια, Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευμένου Λογισμικού Διαχείρισης Ενέργειας.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών

Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών (English version) αφορούν 1) την Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), 2) την Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων), 3) τις Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες (στις οποίες λαμβάνουν μέρος περιβαλλοντικοί ρύποι) και 4) την παρακολούθηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.Ειδικότερα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  1. Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α.) και αέριων ρύπων σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας, Μελέτη της οξύτητας της βροχής, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ αερίων δειγμάτων),
  2. Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου, Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου, Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων ενώσεων),
  3. Τεχνολογία & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων,
  4. Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων,
  5. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Βακτηριακή αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κ.α.), Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά δείγματα, Βιοαποκατάσταση εδαφών),
  6. Βιοχημικές Διεργασίες (Απομόνωση και καθαρισμός πρωτεϊνών, Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός λιπιδίων, Μελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε ενζυμικά καταλυόμενα συστήματα, Σχέση δομής - δραστικότητας πρωτεϊνών, Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο).

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών πόρων

Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων αφορούν: Έλεγχο και διαχείριση ποιότητας πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού. Δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση εδαφών. Προσδιορισμό επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα και αγροχημικά υδατικών και εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και αποκατάσταση χερσαίων-υδάτινων-αγροτικών οικοσυστημάτων. Οικολογία. Βιολογικοί δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων.Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Προστασίας Νερού». Αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας, είναι η διεπιστημονική διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας

Το γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου αφορά το πεδίο της Γεωφυσικής και Σεισμολογίας και συγκεκριμένα τη Βαρυτομετρική, Μαγνητική, Σεισμική, ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, Ραδιομετρική, Μαγνητοτελλουρική διασκόπηση και εφαρμογές τους στο Γεωπεριβάλλον και τους υδατικούς πόρους, τη Σεισμοτεκτονική, τη Πρόγνωση Σεισμών, το Σεισμικό Κίνδυνο, τις Μικροζωνικές Μελέτες, τις Σεισμικές Ακολουθίες, την Παραμόρφωση και δομή του Φλοιού και του Ανω Μανδύα της Γης, την Αρχαιομετρία, το Παλαιομαγνητισμός, τη Φυσική του Εσωτερικού της Γης, τις Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των GIS στη Γεωφυσική & Σεισμολογία καθώς και τη φυσική των γεωυλικών και τη  μαθηματική προσομοίωση ροών σε γεωπεριβάλλον.Στο εργαστήριο λειτουργεί το «Σεισμολογικό Τηλεμετρικό Δίκτυο», που εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες στο πεδίο της συλλογής, τηλεμετάδοσης, ανάλυσης και αξιολόγησης σεισμικών παραμέτρων από τους σεισμολογικούς σταθμούς του εργαστηρίου στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου.

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει την γνώση που θα οδηγήσει στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο τα φυσικά φαινόμενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το μεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την προώθηση της διεπιστημονικότητας.Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνει, είναι τα εξής: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις και διαχείριση γης, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, Διαδικτυακή Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων, Διαχείριση Δεδομένων Μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων Δεδομένων,  Παραγωγή και διάθεση Θεματικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης, Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενημέρωση Χαρτών, Παραγωγή και διάθεση ορθοφωτοχαρτών, Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M), Χωρική κατανομή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων, Εξαγωγή τομών και ογκομετρήσεις, Εφαρμογές ΓΣΠ στην εκίμηση περιβαλλοντικών ειπτώσεων κ.λ.π.

EPEAEK