Ερευνητικά Εργαστήρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Εκτύπωση

Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογιών Πλάσματος

Το Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογιών Πλάσματος, έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα τεχνολογιών αιχμής όπως η οπτοηλεκτρονική, η νανοτεχνολογία (νανοκυκλώματα, νανοδομές), τα Laser και οι μοναδικές εφαρμογές τους στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, τα νέα υλικά με στόχο την ταχύτερη παραγωγή και μετάδοση της πληροφορίας (π.χ. ημιαγωγοί, μαγνητικά υλικά,), οι κεραίες πλάσματος για γρήγορες και χαμηλού κόστους επικοινωνίες , ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γρήγορων παλμικών πηγών ακτίνων Χ υψηλής ισχύος με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μικρών και γρήγορων (μικρής χρονικής διάρκειας) συστημάτων Laser, και δεύτερον, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών στα επιστημονικά πεδία της Οπτοηλεκτρονικής, των Laser και της Τεχνολογίας Πλάσματος με στόχο την στελέχωση τομέων υψηλής τεχνολογίας του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Επίσης το Εργαστήριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε τομείς που άπτονται των παραπάνω επιστημονικών ενδιαφερόντων όπως για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. γρήγοροι οπτικοί διακόπτες, οπτικές επικοινωνίες, Laser),  στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ραδιογραφία σε οργανικά απόβλητα) και στον πολιτισμό.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Πληροφορικής, καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Λογικής Σχεδίασης, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, Μικροηλεκτρονικής, Τεχνικών Προγραμματισμού Η/Υ, Δομών Δεδομένων, Βάσεων Δεδομένων, Υπολογιστικής Πληροφορικής και Αξιοπιστίας Υπολογιστικών Συστημάτων.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του. Ο πρώτος είναι να συνδράμει στην διδακτική διαδικασία παρέχοντας όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση, πάνω σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων  του, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε επίκαιρα θέματα όπως ασφάλεια και ιδιωτικότητα (ιδιωτικό περιβάλλον) στα δίκτυα Η/Υ, εξαρτώμενος και ασφαλής υπολογισμός, κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση, καθοδήγηση της ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας με την βοήθεια Η/Υ σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών για τη δημιουργία πρωτότυπων υλοποιήσεων (hardware/software).

Το Εργαστήριο έχει την δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες όπως: (υ1) μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συσκευών/συστημάτων (υ2) Ανάλυση και υλοποίηση πακέτων λογισμικού (υ3) Εκπαίδευση στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (υ3) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή/και εφαρμογών πολυμέσων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών, καλύπτει πλήρως τις ερευνητικές απαιτήσεις στους κάτωθι τομείς: Τυπωμένα Κυκλώματα, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροϋπολογιστές, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Ασαφή Λογική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. 

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολλές ερευνητικές δραστηριότητες σε υψηλές τεχνολογίες αυτοματισμών με άμεσες εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η σχεδίαση και υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων που αποτελείται από συσκευές που τοποθετούνται στα οχήματα του στόλου καθώς και σταθμό βάσης GIS από τον οποίο ελέγχονται όλα τα οχήματα, η σχεδίαση και υλοποίηση Έξυπνου Ελεγκτή Φορτίου και Δικτύου για προστασία του δικτύου από υπερφόρτωση καθώς και των φορτίων από βλάβες που οφείλονται στην κακή ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου, στη σχεδίαση, στο σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών για πολύ-όροφο κτίριο, όπου διαφορετικά άτομα έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά δωμάτια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η μελέτη και υλοποίηση μεγάλων εγκαταστάσεων δικτύωσης και διαχείρισης πληροφορίας από CD-ROMs σε LAN ή WAΝ για πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η εξυπηρέτηση πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών σε περιβάλλον πολλαπλών δικτυακών πρωτοκόλλων (IPX/SPX, NetBIOS, TCP/IP) και περιβάλλον πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων (DOS, Windows, Win NT, UNIX, OS/2) και πολλές άλλες.

Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, των κεραιών, των μικροκυμάτων, των δορυφορικών επικοινωνιών, της επιτήρησης ραδιοφάσματος και του ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, επιλύοντας πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα, αναπτύσσοντας εξειδικευμένο λογισμικό, κατασκευάζοντας μικροκυματικές διατάξεις, σχεδιάζοντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα και παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα: Δορυφορικών Επικοινωνιών, Κινητών Επικοινωνιών, Ραδιοδικτύων, Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών, Βιολογικών Επιδράσεων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Μικροκυματικής Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού, Υπολογιστικών Τεχνικών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Κεραιών, Κυματοδηγών, Οπτικών Ινών, Ραντάρ και Ασύρματων/Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών.

Στο εργαστήριο λειτουργούν: α) η πρώτη στην Κρήτη (από το 1996) Κινητή Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων & Ακτινοβολιών, β) ο μοναδικός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Σταθμός Εκπομπής Επίγειου Ψηφιακού Ραδιοφωνικού Σήματος που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό παγκρήτιας εμβέλειας, γ) η μοναδική στην Κρήτη Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να αποκτήσει Ανηχωικό Θάλαμο και να εξελιχθεί σε Μονάδα Πιστοποίησης Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Διατάξεων, και δ) Μονάδα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε Ραδιοδίκτυο Συνεχούς Παρακολούθησης Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και Προειδοποίησης.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων & Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων & Εφαρμογών, στοχεύει μέσω των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του πρώτον στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, δεύτερον στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, τρίτον στη συμμετοχή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και τέταρτο στην εφαρμογή της σχετικής τεχνογνωσίας στα πλαίσια της διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Το Εργαστήριο δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδους όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση υποβέλτιστων multiuser δεκτών για κινητές επικοινωνίες τρίτης και τέταρτης γενιάς, η σχεδίαση βέλτιστων δεκτών σε μη-προσθετικά και μη-Γκαουσιανά περιβάλλοντα θορύβου με εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα, στα radar και στα sonar, σε μελέτες εφαρμογής εγκαταστάσεων εκπομπής / λήψης για ραδιοφωνική μετάδοση, σε μελέτες και σχεδιασμούς βαθμίδων καταστολής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) σε Τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε ανάπτυξη RF Συστημάτων, σε σχεδιασμό, προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης, στη σχεδίαση δίκτυων PCM και δικτύων δομημένης καλωδίωσης,  στη μελέτη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για στρατιωτικές εφαρμογές (Spread Spectrum Communications) και σε πολλούς άλλους κλάδους που συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξή του νομού Χανίων και της περιφέρειας Κρήτης γενικότερα.