Μεταπτυχιακά

Εκτύπωση

Μέσα απο την σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικου.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων ΑΕΙ και των ισοτίμων του εξωτερικού (με την προϋπόθεση να αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π το πτυχίο τους), καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, οι οποίοι μετά την εισαγωγή τους στο προμεταπτυχιακό σύστημα πρέπει να περάσουν τα μαθήματα του Ζ' και του Η' εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος.

Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει κατ’ αρχάς να συμπληρώσει την έντυπη αίτηση του τμήματος, να προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου του, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

Ακολουθούν η υποβολή αποδεικτικών της Αγγλικής γλώσσας, παρουσίαση βιογραφικού σημειώματος και δύο συστατικών επιστολών από καθηγητές του, καθώς και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας –αν υπάρχουν. Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους δεν έχουν Proficiency, Toefl ή άλλο αποδεικτικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και εξέταση σε μαθήματα, τα οποία καθορίζει το κάθε τμήμα-φορέας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Υποχρεώσεις του φοιτητή: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κανονικά τις παραδόσεις, να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και τις φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη. Επίσης, πρέπει να υποβάλλουν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα και να προσέρχονται εγκαίρως για τις καθορισμένες εξετάσεις.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει το τυπικά διετές πρόγραμμα σπουδών σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ύστερα από έγκριση της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος.

Η διπλωματική εργασία αρχίζει τυπικά το Δ' εξάμηνο σπουδών και παραδίδεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο φοιτητής υποβάλλει κατά διαστήματα εκθέσεις προόδου στον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σύνδεσμο με την επιλεγείσα επιχείρηση, παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.