Υγειονομική Περίθαλψη

Εκτύπωση

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης δικαιούνται πλήρη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασφάλεια από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ο φοιτητής που ασφαλίζεται στο ΤΕΙ παίρνει δικό του βιβλιάριο υγείας με το οποίο καλύπτονται επισκέψεις σε γιατρούς, εισαγωγή σε νοσοκομείο και φάρμακα κάτω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να ασφαλιστεί ο φοιτητής από το ΤΕΙ είναι:

  1. Βεβαίωση εγγραφής από την σχολή
  2. Βεβαίωση διαγραφης από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα
  3. Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986)
  4. Δυο φωτογραφίες

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ του δικαιώματος περίθαλψης οι φοιτητές/ριες που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης Σχολής, παρακολουθούν κάποιο κύκλο μαθημάτων για επιμόρφωση, έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, ή έχουν συμπληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Περίθαλψης (Ε.Κ.Α.Α.)

Από το γραφείο Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Ι. όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα (Socrates, Erasmus, Leonardo, κλπ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της Ε.Κ.Κ.Α. είναι τα παρακάτω:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για την κάρτα Ε.Κ.Α.Α σε μορφή doc.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή οποιουδήποτε προβλήματος με την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να συμπληρώσετε δήλωση που θα σας δοθεί από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας.

Πληροφορίες Χρήσης

Η κάρτα (Ε.Κ.Α.Α) πρέπει να επιστραφεί μετά την χρήση της στο Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Κρήτης και να συμπληρωθεί μια Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν 1599/1986) στην οποία θα αναφέρετε αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι (η κάρτα).

Στην περίπτωση χρήσης της να δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών στη χώρα διαμονής για την έκταση & την φύση παροχής περίθαλψης και τις τυχόν δυσκολίες στη χρήση της.

Χρήσιμες πληροφορίες προς τον κάτοχο της

Ευρωπαϊκή Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Αγαπητέ Ασφαλισμένε,

Σε συνέχεια της αίτησης που υποβάλατε, σας χορηγείται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, (ΕΚΑΑ), η οποία είναι το πρώτο και μέχρι στιγμής, το μοναδικό κοινοτικό έγγραφο, το οποίο δηλώνει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Είναι η πρώτη «ταυτότητα» του ασφαλισμένου κάθε κράτους μέλους ως Ευρωπαίου πολίτη.

Για την σωστή και νόμιμη χρήση της απαιτείται να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

Αρχικά να ελέγξετε εάν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγράφονται σωστά. Σε περίπτωση λάθους πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας. Εάν δεν υπάρχουν λάθη, να υπογράψετε την Κάρτα η οποία στη συνέχεια είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή. Εάν μέχρι τη λήξη της αλλάξουν κάποια από τα προσωπικά ή ασφαλιστικά σας στοιχεία, πρέπει άμεσα να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας.

Από 01/06/2004 η ΕΚΑΑ αποτελεί το επίσημο κοινοτικό πιστοποιητικό του ασφαλιστικού σας δικαιώματος, προκειμένου να λάβετε, σε βάρος του Ασφαλιστικού σας Φορέα παροχές ασθένειας σε είδος,(ιατροφαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη)κατά την διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία. Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύει για πολλά ταξίδια

Η ΕΚΑΑ αντικαθιστά τα κοινοτικά έντυπα Ε111 Ε128 που μέχρι τώρα εκδίδονταν για τουρισμό, εργασία ή σπουδές. Είναι αυστηρά προσωπική, δεν έχει φωτογραφία γι αυτό για την ταυτοποίησή σας απαιτείται άλλο επίσημο ελληνικό έγγραφο με φωτογραφία (όπως διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα εφόσον το όνομα αναγράφεται και στα λατινικά, ή ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης ).

Προκειμένου να μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας κάθε υγειονομική μονάδα (γιατρό ή νοσοκομείο )του συστήματος υγείας του κράτους όπου διαμένετε προσωρινά, απαιτείται να έχετε την κάρτα πάντοτε μαζί σας. Με την επίδειξή της (και την υποβολή φωτοτυπίας της),σας παρέχονται οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί η κατάσταση της υγείας σας.

Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ δικαιούται κατά την προσωρινή παραμονή του σε άλλο κράτος μέλος την ανάληψη της επιβάρυνσης των ιατρικών φροντίδων που του παρέχονται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους για τους δικούς του ασφαλισμένους. Εάν μεταβεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ιδιώτη ιατρό, που εργάζονται εκτός του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης στο κράτος μέλος παραμονής, δεν δικαιούται την ανάληψη της επιβάρυνσης παρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους. Σε τέτοια περίπτωση, ο πάσχων θα πρέπει να ενημερωθεί ότι θα υποβληθεί σε πρόσθετη δαπάνη ή το κόστος δεν θα αναληφθεί από το σύστημα ασφάλισης της ασθένειας.

Προσοχή. Για κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης ζωτικής σημασίας (π.χ αιμοκάθαρση), η οποία παρέχεται μόνο σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες, απαιτείται προσυνεννόηση μεταξύ του ασθενούς και της μονάδας που παρέχει το συγκεκριμένο είδος υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι αυτή διαθέσιμη κατά την διάρκεια της προσωρινής διαμονής του ασφαλισμένου στο κράτος μέλος.

Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει πλέον μόνο το επείγον περιστατικό, αλλά κάθε περιστατικό που θα κρίνει ως αναγκαίο ο γιατρός ή το νοσοκομείο που θα επισκεφθείτε, αφού συνεκτιμήσει το είδος της περίθαλψης που χρειάζεστε και την διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας στο κράτος αυτό, την οποία ,θα σας ζητήσει να αποδείξετε κυρίως με κάποιο έγγραφο, ακόμη και με το εισιτήριο επιστροφής σας στην Ελλάδα ή με δήλωσή σας.

Η ΕΚΑΑ δεν ισχύει για προγραμματισμένη θεραπεία, (ιατρικό ταξίδι), για το οποίο απαιτείται έγκριση και εξακολουθεί, όπως μέχρι τώρα, να είναι απαραίτητο το κοινοτικό έντυπο Ε112.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ΕΚΑΑ καθώς και σε περίπτωση καταστροφής των αναγραφομένων στην ΕΚΑΑ προσωπικών ή ασφαλιστικών στοιχείων σας ,πρέπει να απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αρμόδιο φορέα του τόπου της προσωρινής διαμονής σας ο οποίος θα ζητήσει από την Υπηρεσία μας, βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται ότι δικαιούστε υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με φαξ στην Υπηρεσία μας και αφού εξηγήσετε τους λόγους , να ζητήσετε, να σας σταλεί το ειδικό έντυπο αίτησης έκδοσης ΕΚΑΑ, το οποίο αφού συμπληρώσετε θα το στείλετε με φαξ ,για να εκδώσουμε νέα κάρτα ή Π.Π.Α (πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης της ΕΚΑΑ),ανάλογα με τον αρχικό χρόνο λήξεως της κάρτας σας.

Η ΕΚΑΑ θα έχει ισχύ μεταβαλλόμενη από ένα μήνα εως & ένα έτος ανάλογα την διάρκεια του προγράμματος σπουδών (SOKRATES-ERASMUS-LEONARDO)για το οποίο μετακινείται ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια και βάσει της θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Αν το ίδρυμα δεν θελήσει να εκδώσει την κάρτα πριν από την αναχώρηση του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το ίδρυμα εκδίδει ένα προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης προς τους υπεύθυνους παροχής υγειονομικών φροντίδων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος παραμονής. Η διαδικασία αυτή είναι κατ’ εξαίρεσιν και αντιστοιχεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης . Η λύση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τρόπο τακτικό και οι ασφαλισμένοι οφείλουν κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν την κάρτα τους στους υπεύθυνους παροχής υγειονομικών φροντίδων των λοιπών κρατών μελών.

Το προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης έχει την ίδια χρήση με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας αλλά έχει περιορισμένη ισχύ .

Για περισσότερες πληροφορίας να απευθυνθείτε στο γραφείο Φοιτητηκής Μέριμνας.

Υπεύθυνη: κ. Λίτσιου Αλεξία
Τηλ 28210.23.054, εσωτερικό: 154
Email: litsiouΗλεκτρονικό Ταχυδρομείοchania.teicrete.gr
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (aitisi_ekdosis_ekaa.doc)Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας 75 Kb