Στεγαστικό επίδομα 1000€

E-mail Εκτύπωση
1.Υπόδειγμα Κατάστασης Πληρωμής Δαπάνης (.pdf) με τα στοιχεία του δικαιούχου (του κηδεμόνα του φοιτητή εκτός εάν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής) το οποίο δίδεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (.doc) με τα στοιχεία του δικαιούχου (του κηδεμόνα του φοιτητή εκτός εάν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής). Η σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση δίδεται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

3. α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους μετά από αίτηση του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματος. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: i ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. ii) η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος. β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής .

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εκκαθαριστικό 2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

5. Αντίγραφο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του δικαιούχου, της συζύγου και των παιδιών αν υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις περιουσιακής κατάστασης. Εάν το Ε9 είναι μηδενικό, κατατίθεται η εκτύπωση με το μηδενικό ποσό και συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σχετική υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει και ο φοιτητής που δεν υποχρεούται σε φορολογική δήλωση ή έχει μηδενικό Ε9.

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ.) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου (.doc) του στεγαστικού επιδόματος που να δηλώνει α) ότι δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα άλλη φορά για το ίδιο έτος σύμφωνα με το αρ. 10 του Ν.3220/2004. β)Ο φοιτητής – τρια δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. γ) Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή είναι σε άλλη πόλη από αυτή που εδρεύει η σχολή ή το τμήμα που φοιτά. δ) Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα στην αίτηση είναι αληθή και έγκυρα. ε)Στη πόλη προσωρινής διαμονής του φοιτητή – τριας δεν έχω πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Δίδεται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

9.Φωτοτυπία της σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου που αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ.

10.Εξουσιοδότηση (.doc) του δικαιούχου, σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από διαφορετικό πρόσωπο που να εξουσιοδοτεί τον φοιτητή για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής).

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή από το Δήμο όπου διαμένει.

 

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι ή οι φοιτητές να καταθέτουν τα δικαιολογητικά με την παραπάνω σειρά και αρίθμηση προς αποφυγή λαθών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας κατά τις ημέρες Δευτέρα, έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες 8.00-16.00 έως 31 Μαρτίου 2014. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.