Αρχή Ανακοινώσεις ΤΕΙ - Ανακοινώσεις Δημοσιότητας Κατάταξη πτυχιούχων με βάση τον βαθμό πτυχίου στα Τμήματα της Σχολής.
 
 
 
 
 
 

Κατάταξη πτυχιούχων με βάση τον βαθμό πτυχίου στα Τμήματα της Σχολής.

E-mail Εκτύπωση

Σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής ανακοίνωσης, καλούνται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για κατάταξη στα Τμήματα:

1) Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ,

2) Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, και

3) Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ,

της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013.

Τρόπος κατάταξης:

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου τους, και η επιλογή τους με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων.

Δικαιολογητικά για κατάταξη:

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχων εξωτερικού, οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.