Αρχή Ανακοινώσεις ΤΕΙ - Ανακοινώσεις Δημοσιότητας Ανανεώσεις καρτών σίτισης 2013/14
 
 
 
 
 
 

Ανανεώσεις καρτών σίτισης 2013/14

E-mail Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Αιτήσεις σίτισης για τους παλιούς θα γίνονται δεκτές από την ημερομηνία 20-5-2013 έως 21-6-2013


1. Αίτηση (έντυπο που δίδεται από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας )

2. Βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης από την οποία να προκύπτει η φοιτητική του ιδιότητα.

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (του Φοιτητή) θεωρημένο.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

5.  Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού (του γονέα ή κηδεμόνα) οικονομικού έτους 2012.

6.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο διαμονής ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, κ.λπ.) από το οποίο θα προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

8. Δύο πρόσφατες (2) φωτογραφίες.

 

Προσοχή

 

Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και τις κατά περίπτωση  βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:

 

α) Άνεργοι: ( Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)

 

β)  Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη

Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)

 

γ)  Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 250 έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και   ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή.)

 

δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν

υπερβεί το 250 έτος της ηλικίας τους:  ( Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)

 

ε)  Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι

τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: ( Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή Πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

 

στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.

3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό ΥγειονομικήςΕπιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά

προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική

γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη

αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

 

ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτοςτης ηλικίας τους. ( Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της

γέννησης.)

 

η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησηςτους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. ( Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)

θ) Τα παιδιά χωρισμένων γονιών πρέπει να καταθέσουν το διαζευκτήριο που να περιέχει και την επιμέλεια των τέκνων.

Σημείωση

  • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεν επιστρέφονται.
  • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.
  • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (sitisi1.pdf)sitisi1.pdf 117 Kb