Plapa 2015

E-mail Εκτύπωση

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Πληροφορίες:  Ε. Σεϊμένη

Ταχ. Δ/νση:     Ρωμανού 3

Τ.Κ. 73133

Χανιά

Τηλέφωνο:     28310 23004

Φαξ:                           28310 23003

e-mail:             Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Χανιά, 18.06.2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER OF SCIENCE - MSc) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

«Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος

Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science»

http://plapa.chania.teicrete.gr

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος

Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science»

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται έως 30/09/2015.

Έναρξη μαθημάτων 19/10/2015

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του Π.Μ.Σ. είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν όπως η παραγωγή καθαρής και άπλετης ενέργειας.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε αυτό το επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Η διεπιστημονικότητα του θέματος του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. απαιτεί τη συνέργεια διαφόρων επιστημονικών τομέων της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπως της Φυσικής Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής και της τεχνολογίας ισχυρών Laser, της Επιστήμης των Υλικών, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και των σχετικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα ώστε να αποκτήσει η χώρα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής.

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι από Τμήματα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. όπως ενδεικτικά τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα σχετικά τμήματα θετικών & τεχνολογικών επιστημών.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 500 € ανά εξάμηνο (2.000 € συνολικά).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά́ τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή́ εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

Α¢ Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Εισαγωγή στη Φυσική Πλάσματος – Introduction to Plasma Physics

6

2

Ηλεκτροδυναμική - Electrodynamics

6

3

Αρχές Υπολογιστικών Μεθόδων – Principles of scientific computing

6

4

Μεθοδολογίες Έρευνας – Research Μethodologies

6

5

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική – An Introduction to Quantum Mechanics

6

 

Σύνολο

30

 

Β¢ Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Φυσική & Τεχνολογία των Laser – Laser Physics & Technology

6

2

Ατομικές διεργασίες στο πλάσμα – Atomic Processes in Plasma

6

3

Διαγνωστικές Πλάσματος και διάδοση δέσμης φωτονίων στην ύλη - Plasma Diagnostics & Photon Beam Transport in Matter

6

4

Κινητική θεωρία Πλάσματος - Plasma Kinetics

6

5

Εργασία πεδίου - Short Pedagogical Project

6

 

Σύνολο

30

 

Γ¢ Εξάμηνο – Κατεύθυνση Αδρανειακής Σύντηξης - Inertial Fusion Direction

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Αρχές σύντηξης με laser - Principles of Laser Fusion

6

2

Αλληλεπίδραση Laser με ύλη - Laser Matter Interaction

6

3

Διαγνωστικές Πλάσματος και διάδοση δέσμης σωματιδίων στην ύλη - Plasma Diagnostics & Particle Beam Transport in Matter

6

4

Τεχνολογία Στόχων και Αντιδραστήρων - Target and Reactor Technology 

6

5

Μοντελοποίηση & Αριθμητικές μέθοδοι στη Φυσική Πλάσματος - Modeling & Numerical Methods for Plasma Physics

6

 

Σύνολο 

30

 

Γ¢ Εξάμηνο – Κατεύθυνση Φυσικής Laser - Laser Physics Direction

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Αρχές σύντηξης με laser - Principles of Laser Fusion

6

2

Αλληλεπίδραση Laser με ύλη - Laser Matter Interaction

6

3

Ασφάλεια Aκτινοβολιών και Laser - Radiation and Laser Safety

6

4

Μη Γραμμική Οπτική - NonLinear Optics 

6

5

Laser Υψηλής Ισχύος & Διαγνωστικά - High Power Lasers & Diagnostics

6

 

Σύνολο

30

 

Γ¢ Εξάμηνο – Κατεύθυνση Επιστήμης Πλάσματος - Plasma Science Direction

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Αλληλεπίδραση Laser με ύλη - Laser Matter Interaction

6

2

Μη Γραμμική Οπτική - NonLinear Optics

6

3

Θεωρία Πυκνού Πλάσματος - Dense Plasmas 

6

4

Μη Γραμμική Δυναμική & Αστάθειες Πλάσματος - NonLinear Dynamics & Instabilities in Plasma

6

5

Μοντελοποίηση & Αριθμητικές μέθοδοι στη Φυσική Πλάσματος - Modeling & Numerical Methods for Plasma Physics

6

 

Σύνολο

30

 

 

Δ¢ Εξάμηνο

 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και κινητικότητα εντός Ε.Ε. – Thesis and EU internship 

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

120

 

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας στα παρακάτω συνεργαζόμενα σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus.

 

➢       Technological Education Institute of Crete (Coordinator)

➢       Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom

➢       University of Bordeaux, France

➢       Technical University of Prague, Czech Republic

➢       University Milano Bicocca, Italy

➢       Queen’s University Belfast, United Kingdom

➢       Technical University of Madrid, Spain

➢       National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France

 

Πληροφορίες

ή/και στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη, e‐mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.