Απαραίτητες οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Φεβ 2015 έως 18/1/2015 Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ.

Εκτύπωση

Με το άρθρο 73 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α) προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011 (τροπολογία) σύμφωνα με την οποία: «Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκε σε προηγούμενα εξάμηνα».

Ωστόσο κάθε φοιτητής που επιθυμεί να εξεταστεί σε οποιοδήποτε μάθημα που έχει διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα, πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στο online σύστημα.

Το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων έχει ανοίξει και θα μείνει ανοικτό έως 18/1/2015 (μόνο για τις θεωρίες), ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν όλα τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2015.