Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις 15 - 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι εγγραφές των εισαγόμενων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 
 
 
 
 
 

15 - 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι εγγραφές των εισαγόμενων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

E-mail Εκτύπωση

Οι εγγραφές των εισαγόμενων πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών πραγματοποιούνται από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

+ Αίτηση για εγγραφή,

+ Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου (ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης),

+ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

+ Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας, και

+ Εκτός των παραπάνω, και µόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑ∆Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο (όχι το πρωτότυπο) της βεβαίωσης πρόσβασης. Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη ∆/νση ∆.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.