Ποιοι φοιτητές διαγράφονται τον Σεπτέμβριο 2014 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών;

Εκτύπωση

Τον Σεπτέμβριο 2014 αναμένονται οι πρώτες διαγραφές φοιτητών, αφού για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4009/2011, στην εκπνοή του ακαδ. έτους 2013-14 (την 31/8/2014) για όσους φοιτητές δεν καταφέρουν να περάσουν τα χρωστούμενα μαθήματα στην εξεταστική του Ιουνίου 2014.

Ποιους φοιτητές συγκεκριμένα αφορούν οι διαγραφές, αλλά και πότε και ποιοι διαγράφονται μέσα στα επόμενα χρόνια;;;

Α) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδ. έτους 2011-12 (την 31-8-2012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων προσαυξημένο κατά 2 εξάμηνα, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδ. έτους 2013-14 (την 31-8-2014), για να μην χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9α), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Β) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδ. έτους 2011-12 (την 31-8-2012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών) προσαυξανόμενης κατά 4 εξάμηνα, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδ. έτους 2014-15 (την 31-8-2015), για να μην χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9β).

Γ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδ. έτους 2011-12 (την 31-8-2012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης μικρότερη από τον αριθμό των εξαμήνων προσαυξανόμενων κατά 4, χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (αρχίζοντας από 31-8-2015), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος (Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9γ).

Δ) Για όσους φοιτητές εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2011-12 και μετά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4009/2011 (άρθρο 33, παρ. 11α), δηλαδή χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με τον αριθμό των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένο κατά 4 εξάμηνα (αρχίζοντας από 31-8-2017).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαγράφονται μέχρι τη λήξη του ακαδ. έτους 2013-14, όσοι έχουν έτος εγγραφής μέχρι και το ακαδ. έτος 2003-04.

Οι φοιτητές που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι 31-8-2014.

Επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω, διαγράφονται μέχρι τη λήξη του επόμενου ακαδ. έτους 2014-15, όσοι έχουν έτος εγγραφής στα ακαδ. έτη 2004-05, 2005-06 και 2006-07.

Οι φοιτητές που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9β του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδ. έτους 2014-15.