Ορκωμοσίες

Εκτύπωση
Ορκωμοσία 2012:

Φωτογραφίες
Γενικές, Ορκος,Τμ. Ηλεκτρονικής, Τμ. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Video ορκωμοσίας 1,2 (ποιότητα HD1080p)

Ορκωμοσία 2011:
Φωτογραφίες
 Γενικές, Ορκος,Τμ. Ηλεκτρονικής, Τμ. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Video ορκωμοσίας 1,2,3,4,5Ορκωμοσία 2009:

Video ορκωμοσίας: 1


Ορκωμοσία 2004:
Video ορκωμοσίας 1,2,3