Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογιών Πλάσματος

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογιών Πλάσματος, έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα τεχνολογιών αιχμής όπως η οπτοηλεκτρονική, η νανοτεχνολογία (νανοκυκλώματα, νανοδομές), τα Laser και οι μοναδικές εφαρμογές τους στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, τα νέα υλικά με στόχο την ταχύτερη παραγωγή και μετάδοση της πληροφορίας (π.χ. ημιαγωγοί, μαγνητικά υλικά,), οι κεραίες πλάσματος για γρήγορες και χαμηλού κόστους επικοινωνίες , ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γρήγορων παλμικών πηγών ακτίνων Χ υψηλής ισχύος με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μικρών και γρήγορων (μικρής χρονικής διάρκειας) συστημάτων Laser, και δεύτερον, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών στα επιστημονικά πεδία της Οπτοηλεκτρονικής, των Laser και της Τεχνολογίας Πλάσματος με στόχο την στελέχωση τομέων υψηλής τεχνολογίας του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Επίσης το Εργαστήριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε τομείς που άπτονται των παραπάνω επιστημονικών ενδιαφερόντων όπως για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. γρήγοροι οπτικοί διακόπτες, οπτικές επικοινωνίες, Laser), στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ραδιογραφία σε οργανικά απόβλητα) και στον πολιτισμό.