Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

E-mail Εκτύπωση

Περιβαλλοντική Στατιστική

Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική Στατιστική

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία, 1 Ασκήσεις Πράξεις και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τη περιγραφή και τη μελέτη στατιστικών δειγμάτων. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των σφαλμάτων μετρήσεων καθώς και για τον προσδιορισμό μαθηματικών σχέσεων που περιγράφουν συγκεκριμένα φαινόμενα ή άλλες διαδικασίες. Τα μαθήματα που θα υποστηριχθούν από τις γνώσεις του μαθήματος Περιβαλλοντικής Στατιστικής είναι η "Μετρολογία" του Δ΄ Εξαμήνου, η "Μετεωρολογία-Κλιματολογία" και ο "Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων" του Ζ΄ Εξαμήνου. Το μέγεθος της αξίας του Μαθήματος "Περιβαλλοντική Στατιστική" θα προκύψει από τη χρήση του στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση και την στατιστική εκτίμηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών φαινομένων καθώς και φαινομένων που έχουν σχέση με την ανάλυση φυσικών καταστροφών

Περίγραμμα Θεωρίας

Στοιχεία συνδυαστικής. Η έννοια της πιθανότητας και βασικές ιδιότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Παλινδρόμηση, Συσχέτιση. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Τυχαίο δείγμα. Στοιχεία εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων. Κατανομές στο χώρο, ανάλυση δεδομένων κατεύθυνσης, κινητοί μέσοι, Kriging, επιφάνειες τάσης, ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών. Ταξινόμηση, ομαδοποίηση. Ανάλυση κυρίων μεταβλητών Χρήση στατιστικού πακέτου για ανάλυση και στατιστική εκτίμηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών δεδομένων. Φασματική ανάλυση.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων
 • Στατιστική Ανάλυση Ποιοτικής Μεταβλητής
 • Στατιστική Ανάλυση Ποσοτικής Μεταβλητής
 • Χρήση και Ερμηνεία Στατιστικών Συναρτήσεων
 • Δειγματοληψία. Παραγωγή Συνόλου Τυχαίων Αριθμών με Συγκεκριμένη Κατανομή.
 • Υπολογισμός και Ερμηνεία Διαστημάτων Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Στατιστική Ανάλυση δύο Μεταβλητών
 • Σύγκριση δύο Μεταβλητών
 • Η Διαδικασία της Παλινδρόμησης
 • Συσχέτιση δυο Μεταβλητών
 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
 • Χρονολογικές Σειρές

Βιβλιογραφία

 1. Στατιστική. Θεωρία - Εφαρμογές, Φ. Κολύβα-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντρα / ΖΗΤΗΣ 1999
 2. Πιθανότητες και Στατιστική, M.R. Spiegel / ΕΣΠΙ
 3. Introduction toy Probability and Statistics, Mendenhall / Beaver, Cuxbury Press 1999
 4. Introductory Statistics for Environmentalist, Moore/Cobby, Prentice Hall, 1997
 5. Statistics and Data Analysis Introduction, Siegel - Morgan, Willey 1996
 6. Probability and Statistics for engineering and the science, Devore, Cuxbury 1999

Αναλογικά και Ψηφιακά Κυκλώματα

Τίτλος Μαθήματος: Αναλογικά - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εφοδιάσει του σπουδαστές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις των Αναλογικών Ηλεκτρονικών (δίοδοι, transistors, κυκλώματα ενισχυτών) καθώς και τις βασικές έννοιες της ψηφιακής λογικής και των ψηφιακών ηλεκτρονικών. Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Μικροελεγκτές" και "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου", "Μετρολογίας" και "Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων" αποσκοπούν στο να δώσουν στο σπουδαστή τα τελείως απαραίτητα εφόδια για να είναι στο μέλλον ο σπουδαστής αυτός ικανός να αντιμετωπίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των Φυσικών Πόρων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Δίοδοι ημιαγωγών και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα με διόδους. Τρανζίστορ και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα πόλωσης τρανζίστορ. Ενισχυτές με τρανζίστορ κοινού εκπομπού και κοινού συλλέκτη. Αριθμητικά συστήματα και κώδικες. Η άλγεβρα Bool. Λογικές πύλες. Λογικές συναρτήσεις και μέθοδοι απλοποίησης.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Μελέτη Χαρακτηριστικών Διόδων και Transistor
 • Κυκλώματα με Διόδους
 • Κυκλώματα Πόλωσης Transistor
 • Ενισχυτές με Transistor
 • Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές
 • Κυκλώματα Παλμών και Διακοπτών
 • Κυκλώματα με Λογικές Πύλες
 • Σχεδιασμός Συνδυαστικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Συγκριτές - Κωδικοποιητές - Αποκωδικοποιητές
 • Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα (Flip-Flops)
 • Καταχωρητές - Απαριθμητές - Ολισθητές

Βιβλιογραφία

 1. Βασική Ηλεκτρονική, A.P. Malvino / Τζιόλας
 2. Μικροηλεκτρονική, Jaeger / Τζιόλας
 3. Ψηφιακά Συστήματα, Δ. Πογαρίδη / ΙΩΝ
 4. Ψηφιακή Σχεδίαση, Μ. Mano, Παπασωτηρίοου
 5. The Electronic Problem Solver, Staff of Research and Education Association - REA -
 6. Electronic Circuits, D. Schilling, C. Belove/McGraw Hill
 7. Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική (Τόμοι Α και Β), J. Milman, Χ. Χαλκιάς / ΤΕΕ
 8. Αναλογικά Κυκλώματα, Π. Καρατζάς / 1985
 9. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Α. Πάλλας / ΙΩΝ
 10. Experiment for Electronics Principles, Malvino / McGraw Hill
 11. Analog Electronics, T. Price / Prentice Hall

Γεωλογία

Τίτλος Μαθήματος: Γεωλογία

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται για τη κατανόηση και την εμπέδωση των μαθημάτων της "Γεωφυσικής", της "Υδρογεωλογίας", της "Τεχνολογίας Γεωτρήσεων και Αντλήσεων" και της "Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας" που διδάσκονται σε επόμενα εξάμηνα. Η μελέτη και η ανάλυση των Γεωλογικών Χαρτών της Κρήτης σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε περιοχές με γεωλογικό ενδιαφέρον συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού και του στόχου του μαθήματος της Γεωλογίας.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή. Δομή της Γης. Τα υλικά της γης. Γεωλογικοί κύκλοι. Ηφαιστειότητα και Πλουτωνισμός. Τύποι ηφαιστείων και κρατήρων, Τα ηφαίστεια της Ελλάδας. Λιθοποίηση και διαγένεση. Πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Γεωλογικός χρόνος, λιθοστρωματογραφικές και χρονοστρωματογραφικές ενότητες. Η εξέλιξη και η μαρτυρία των απολιθωμάτων.  Παλαιοκλιματολογία και ενδείξεις κλίματος. Τεκτονική ανάλυση, ταξινόμηση ρηγμάτων, πτυχών, επωθήσεις και εφιππεύσεις, μικροτεκτονική. Σεισμοί, τύποι κυμάτων, ταχύτητες και συμπεριφορά τους στην υδρόγειο,  παραμορφώσεις του φλοιού και τεκτονική των πλακών. Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, μετακίνηση ηπείρων και διάνοιξη ωκεανών. Γεωλογία της Ελλάδας. Υπόγεια νερά, πορώδες και περατότητα, υδροπερατοί και αδιαπέρατοι σχηματισμοί, είδη υδροφόρων οριζόντων, κίνηση υπόγειου νερού. Γεωλογία Περιβαλλόντων.

Εργαστήριο

 • Τοπογραφική και Γεωλογική Τομή.
 • Οριζόντια στρώματα
 • Κατακόρυφα στρώματα
 • Κανονικά ρήγματα
 • Ανάστροφα ρήγματα
 • Πτυχές (Αντίκλινο, Σύγκλινο)
 • Παράσταση βαθυλίθων
 • Σύνθετη τομή
 • Πλήρη Εφαρμογή σε Πραγματικούς Γεωλογικούς Χάρτες
 • Χρήση πυξίδας και επεξεργασία μετρήσεων
 • Πρακτική άσκηση στην ύπαιθρο

Βιβλιογραφία

 1. Δερμιτζάκης, Μ., Λέκκας, Σ., (1982), Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Παν/μιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας,
 2. Δούτσος Θ., 2001 Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, Leader Books, Αθήνα.
 3. Chernicoff S., 1999 Geology, Houghton Mifflin Co, Boston.
 4. Beazly M., 1980 Anatomy of the Earth.
 5. Tarburck E.J., Lutgens K.F. 1997 Earth Science, Prentice Hall.
 6. Σημειώσεις εργαστηρίου Γεωλογίας, Κόκκινου Ε., 2007
 7. Γεωλογική τομή, Λυκούδη Ε., Αθήνα 2005.
 8. Γεωλογική χαρτογράφηση-στοιχεία τοπογραφίας και γεωλογικών χαρτών, Κράνης Χ., Αθήνα 2005.
 9. Γενική Γεωμορφολογία, Αλίκη Αλεξούλη - Λειβαδίτη, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2003.
 10. Γκοντελίτσας Α., Σημειώσεις Ορυκτολογίας - Κρυσταλλογραφίας Α΄ Εξάμηνο Σπουδών , Στόχοι και προοπτικές της Σύγχρονης Ορυκτολογίας, 2005.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τίτλος Μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 3 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις έννοιες που έχουν σχέση με τη ψηφιακή χαρτογραφία. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών με σκοπό την λήψη αποφάσεων. Οι διάφοροι θεματικοί χάρτες που τελικά προκύπτουν (Γεωλογικοί, Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, Χρήσεων Γης, κτλ), αλλά και τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (D.T.M) χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών, όπως παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεω-περιβαλλοντικών φαινόμενων, την προστασία και την διαχείριση του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών διαθεσίμων, την εκτίμηση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών (κατολισθήσεις, σεισμοί, ερημοποίηση).

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Συστατικά ενός ΓΣΠ. Πηγές Δεδομένων
 • Ψηφιδωτά και Διανυσματικά Δεδομένα
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων.
 • Συστήματα συντεταγμένων, Προβολικά συστήματα
 • Γεωαναφορά
 • Βασικές αρχές λειτουργίας ενός GPS. Συνδυάζοντας δεδομένα GPS με ΓΣΠ.
 • Χωρική αναζήτηση
 • Στοιχεία χάρτη και θεματικοί χάρτες
 • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και η εφαρμογή τους την υδρολογία
 • Εφαρμογές ΓΣΠ.

Εργαστήριο

 • Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 1η.
 • Χώροι εργασίας (GeoWorkspaces) - Αποθήκες (Warehouses)
 • Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 2η.
 • Υπομνήματα (Legends)
 • Τύποι δεδομένων (Data structures) - Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 3η.
 • Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 1η.
 • Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 2η.
 • Ρύθμιση περιβάλλοντος εργασίας
 • Επιλογή ομάδων (Sets)
 • Ανάλυση δεδομένων με χρήση ερωτημάτων
 • Εκτυπώσεις

Βιβλιογραφία

 1. Geographic Information Systems and Spatial Analysis, 2002, Koutsopoulos, K., Papasotiriou Editions, Athens (ΙSBN 960-7530-20-9, PP 400)
 2. Introduction to Remote Sensing and Geographic Information Systems, 2000, Vol. 2 Syllaios, N.G., Giahoudi-Gianouli Editions, Thessaloniki, ISBN: 960-7425-309-8)
 3. Introduction to Geographic Information Systems, 2007 Zisou., A., Stamoulis Editions, Athens.
 4. UNESCO TRAINING MODULES 1999: GIS http://iodeweb5.vliz.be/oceanteacher/resources/other/GISModules/index.html

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

Τίτλος Μαθήματος: Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιότητες και τον τρόπο κατεργασίας των υλικών που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές κατασκευές. Τα εφόδια που θα αποκτήσει ο σπουδαστής από το συγκεκριμένο αυτό μάθημα αλλά και από το μάθημα "Σχέδιο-CAD" του Α΄ Εξαμήνου θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για τα μαθήματα  "Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων" του Ε΄ Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση μονάδας βιολογικών καθαρισμού λυμάτων μικρής πόλης) και των "Ήπιων Μορφών Ενέργειας ΙΙ" του Στ΄ Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση συστήματος ανεμογεννήτριας). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής δύναται να αναγνωρίσει τον τρόπο, τη μέθοδο και τα υλικά (ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον ή όχι), που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση μιας κατασκευής αλλά και να τη βελτιώσει ή να την επανασχεδιάσει και να την ανακατασκευάσει, προσδίδοντας σε αυτή τις επιθυμητές ιδιότητες.

Περίγραμμα Θεωρίας

Γενικά για υλικά κατασκευών και ιδιότητές τους. Στοιχεία ονοματολογίας. Κράματα, πλαστικά, κεραμικά, σύνθετα υλικά. Μορφοποίηση αντικειμένων με αρχέγονες μεθόδους (χύτευση και κονιμεταλλουργία). Μέθοδοι με αφαίρεση υλικού (η τόρνευση, το φρεζάρισμα, η διάτρηση, η λείανση κλπ). Μέθοδοι με παραμόρφωση (η έλαση, η κοίλανση, η απότμηση κλπ). Συνδέσεις - κολλήσεις (η ηλεκτροσυγκόλληση, η οξυγονοκόλληση κλπ). Αναφορά στις μη συμβατικές μεθόδους (η μέθοδος κατεργασίας με νερό, με υπερήχους κλπ). Κατεργασίες με σύγχρονες εργαλειομηχανές (CNC) και συστήματα αυτοματισμού. Μοντελοποίηση και έλεγχος της κατασκευής με προηγμένα συστήματα CAD/CAM/CAE και Rapid Prototyping σε δύο και  τρεις διαστάσεις. Αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Εργαλεία και κλειδιά διαφόρων τύπων (Γερμανικά, Allen, κ.λπ.) - Κοχλίες και Περικόχλια. Χρήση εργαλείων - Λύση & συναρμολόγηση στοιχείων κινητήρα Μ.Ε.Κ
 • Οδοντοκίνηση - Ιμαντοκίνηση - Αλυσσοκίνηση
 • Κατεργασίες Διαμόρφωσης - Ελασματουργία - Ηλώσεις.
 • Κοπή δοκιμίων για τόρνευση και φραιζάρισμα
 • Άσκηση τόρνευσης 1
 • Άσκηση φραιζαρίσματος 1
 • Άσκηση τόρνευσης 2
 • Άσκηση φραιζαρίσματος 2
 • Άσκηση τόρνευσης 3
 • Άσκηση φραιζαρίσματος 3
 • Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων κατασκευαστικών τεχνολογιών (CNC, CAD/CAM, CAE)
 • Επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων ή σε Βιομηχανίες του Ηρακλείου

Βιβλιογραφία

 1. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Μετάφραση Μ. Βούλγαρης, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις,
 2. Στοιχεία Μηχανών (Τόμοι 1, 2, 3), Ρ. Γραικούσης /
 3. Μηχανουργική Τεχνολογία τομ 2, Π. Πετρόπουλος
 4. Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου, Κ. Δ. Μπουζάκης
 5. Στοιχεία Μηχανών με Υπολογιστές (CAD) (Τόμοι Α και Β), Δημαρόγκωνας
 6. Ειδική Μηχανολογία/β΄έκδοση, Δρακάτος
 7. Manufacturing Process and Equipment, J. Tlysty, G. Tlusty
 8. Manufacturing Engineering and Technology, S. Kalpakjian, S. R. Schmid, S. Sch,dt
 9. Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, CNC deign, Y. Altintas
 10. Μηχανουργική Τεχνολογία, Απόδοση στην ελληνική γλώσσα: Μ. Βούλγαρης, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις

Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2

Διδακτικές Μονάδες: 4

Τυπικό Εξάμηνο: Γ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: ΔΟΝΑ

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου- περιβάλλοντος μέσα από διάφορα θέματα των κοινωνικών επιστημών (ανθρωπολογία, ιστορία, πολιτική οικονομία, νομική επιστήμη, πολιτική οικονομία, κοινωνιολογία και κοινωνική πολιτική). Περαιτέρω, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν διάφορα θεωρητικά θέματα της Κοινωνιολογίας του Περιβάλλοντος., ή να γράψουν μία εργασία σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές μεθόδους.

Περίγραμμα Θεωρίας

Αρχαιότητα και Φύση. Θρησκευτικές Παραδόσεις και Φύση. Φύση και Ριζοσπαστικά Κινήματα. Προάγγελοι του Οικολογικού Κινήματος. Κοινωνική Οικολογία. Βαθιά Οικολογία. Πράσινα Κινήματα και Κοινωνία των Πολιτών. Η προβληματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιβάλλον και Ισότητα. Φύση και Ηθική. Οικονομία και Περιβάλλον. Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον. Τουρισμός και Περιβάλλον. Περιβάλλον και Απασχόληση. Περιβάλλον και Υγεία.

Η δημιουργία των περιβαλλοντικών προβλημάτων ως Κοινωνικό Φαινόμενο. Κοινωνιολογική Θεώρηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφία

 1. Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα, Σκούρτος, Σοφούλης / ΤΥΠΩΘΗΤΩ.
 2. Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον, Η Ευθυμόπουλος- Μ. Μοδινός, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.