Μαθήματα Ε' Εξαμήνου

E-mail Εκτύπωση

Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία, 1 Ασκήσεις Πράξης και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές αρχές των διατάξεων συστημάτων ελέγχου (κλασσικός έλεγχος) και μετρήσεων αλλά και σε ένα μικρό βαθμό και στις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων. Περιεκτική και όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση της εσωτερικής δομής των παραπάνω διατάξεων και των μηχανισμών που διέπουν την λειτουργία τους.

Κατανόηση της συμπεριφοράς των ανοικτών και κλειστών συστημάτων και των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Βασική γνώση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των συστημάτων και μελέτη στο πεδίο χρόνου και συχνότητας.

Αναγνώριση χρήσιμων ιδιοτήτων εισόδου-εξόδου για την εκτίμηση των τρόπων που συμπεριφέρονται τα κλασσικά συστήματα ελέγχου.

Συμβολή στην απόκτηση ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων ελέγχου.

Κατανόηση της συμπεριφοράς των αισθητηρίων-μετατροπέων και των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Βασική γνώση των χαρακτηριστικών και των αρχών λειτουργίας των μετατροπέων όπως και αναφορά στις πλέον αντιπροσωπευτικές κατηγορίες.

Περίγραμμα Θεωρίας

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και μετρήσεων είναι σήμερα μία από τις σημαντικότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου έδωσαν τα τελευταία χρόνια η χρήση των υπολογιστών.

Αντικειμενικός σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης συστημάτων. Η ανάπτυξη μοντέλων που αναπαριστούν ένα σύστημα και οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπ'όψη για τη σχεδίαση ενός συστήματος.

Στη συνέχεια παρατίθεται το θεματικό περιεχόμενο του μαθήματος με ενδεικτική χρονική κατανομή και αλληλουχία:

1η εβδομάδα

 • Εισαγωγή στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου με σύντομη ιστορική ανασκόπηση του αυτοματισμού , σύγκριση ανοικτών και κλειστών συστημάτων και παραδείγματα σύγχρονων συστημάτων ελέγχου.
 • Βασικές μαθηματικές έννοιες που συνθέτουν το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο για την μελέτη των συστημάτων ελέγχου με κύρια θέματα τα στοιχειώδη σήματα τον μετασχηματισμό Laplace και τους πίνακες.

2η εβδομάδα

 • Περιγραφή συστημάτων με τη βοήθεια των μαθηματικών μοντέλων. Σαν μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν η συνάρτηση μεταφοράς και οι εξισώσεις καταστάσεως. Διαγραμματικές περιγραφές συστημάτων όπως τα διαγράμματα βαθμίδων και ροής.

3η εβδομάδα

 • Γενική αναφορά στα χαρακτηριστικά των συστημάτων. Ακρίβεια συστήματος και η έννοια του σφάλματος.
 • Μελέτη σφάλματος για διάφορες κατηγορίες συστημάτων και διάφορους τύπους διέγερσης.

4η εβδομάδα

 • Ευαισθησία συστήματος σε μεταβολές των παραμέτρων του. Επίδραση διαταραχής σε σύστημα. Σύγκριση ανοικτών και κλειστών συστημάτων όσον αφορά τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

5η εβδομάδα

 • Κλασσική ανάλυση των συστημάτων ελέγχου στο πεδίο του χρόνου.
 • Προσδιορίζεται η ολική απόκριση των συστημάτων και γίνεται λεπτομερής μελέτη της χρονικής συμπεριφοράς συστημάτων πρώτης και δεύτερης τάξης.

6η εβδομάδα

 • Σύγχρονη περιγραφή και ανάλυση των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο πεδίο του χρόνου με τη μέθοδο των εξισώσεων καταστάσεως.

7η εβδομάδα

 • Εισαγωγή στα θέματα ευστάθειας συστημάτων που καλύπτεται με τα αλγεβρικά κριτήρια αλλά και γραφικές μεθόδους.

8η εβδομάδα

 • Μελέτη αρμονικής απόκρισης συστημάτων. Σχεδίαση διαγραμμάτων Nyquist Αρμονική απόκριση συστημάτων α και β τάξης.

9η εβδομάδα

 • Διαγράμματα Bode. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων
 • Σύγκριση Διαγραμμάτων αρμονικής απόκρισης.

10η εβδομάδα

 • Μέθοδοι σχεδίασης συστημάτων ελέγχου. Η έννοια του ελεγκτή.
 • Μελέτη των βασικών αναλογικών ελεγκτών όπως οι ON-OFF , P , PI , PID

11η εβδομάδα

 • Πλεονεκτήματα -Μειονεκτήματα ελεγκτών. Σχεδίαση ελεγκτών.

12η εβδομάδα

 • Εισαγωγή στους αισθητήρες και τους μετατροπείς ( ορισμοί , διαφορές , ομοιότητες) Χαρακτηριστικά μετατροπέων
 • Βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των μετατροπέων.

13η εβδομάδα

 • Περιγραφή μετατροπέων για τη μέτρηση πολύ συχνά χρησιμοποιούμενων παραμέτρων όπως π.χ. μετατροπείς μετατόπισης , ταχύτητας , θερμοκρασίας κ.λ.π.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται σε περιβάλλον MATLAB-SIMULINK και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

MATLAB: Ορισμοί μεταβλητών και βασικές πράξεις, αποθήκευση και ανάκτηση μεταβλητών, δημιουργία γραφημάτων, δημιουργία συναρτήσεων-μακροεντολών, ορισμός και επεξεργασία πολυωνύμων, μοντελοποίηση ανοικτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, εύρεση πόλων και μηδενικών, μοντελοποίηση σημάτων, απλοποίηση δομικών διαγραμμάτων.

SIMULINK: Περιγραφή και βασικές λειτουργίες, βασικές βιβλιοθήκες δομικών στοιχείων, μοντελοποίηση συστημάτων.

Βιβλιογραφία

 1. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ανάλυση,Σύνθεση, Βασικές έννοιες με εφαρμογές) Π.Ν Παρασκευόπουλου
 2. Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, Peter Elgar BSc (Hons), MISTC
 3. Modern Control Systems,Richard C. Dorf
 4. Control Systems Engineering , Norman S. Nise
 5. Analog and Digital Control Systems , Ramakant Gayakwad,Leonard Sokoloff

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Τίτλος Μαθήματος: Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των Μετεωρολογικών Φαινομένων και Παραμέτρων. Επίσης, στο μάθημα αυτό δίνονται και οι γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για την ανάλυση των μετεωρολογικών φαινομένων και παραμέτρων ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός του μικροκλίματος δεδομένων περιοχών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να αναλύει χάρτες καιρού με σκοπό αυτή καθαυτή τη πρόγνωση του καιρού.

Περίγραμμα Θεωρίας

Δομή της Ατμόσφαιρας, Θερμοδυναμικές διεργασίες στην Ατμόσφαιρα, Θερμοδυναμική του ύδατος, Στατική και Δυναμική ευστάθεια και αστάθεια της Ατμόσφαιρας. Ακτινοβολία (ηλιακή, γίηνη, ατμοσφαιρική). Μηχανισμοί της Ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Ισοβαρείς καμπύλες, Συστήματα επιφανείας. Αέριες μάζες. Δημιουργία - ταξινόμηση και μετασχηματισμός αερίων μαζών. Μέτωπα - είδη μετώπων - παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία τους. Χαρακτηριστικά φαινόμενα κατά τη διέλευση των μετώπων. Βαρομετρικά συστήματα στην επιφάνεια. Βαρομετρικά χαμηλά, αντικυκλώνες. Γεωστροφικός άνεμος. Προσδιορισμός των βαρομετρικών συστημάτων καθ΄ ύψος στη τροπόσφαιρα.. Ισοπαχείς καμπύλες. Ατμοσφαιρικοί παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε ισοβαρική επιφάνεια. Ανάλυση χαρτών στην επιφάνεια και καθ΄ ύψος. Σφήνες υφέσεως και εξάρσεως. Αεροχείμαρροι. Τοπικά συστήματα κυκλοφοριών. Κλιματικές παράμετροι. Μικροκλιματολογία. Εφαρμοσμένη κλιματολογία. Βιοκλιματολογία. Γενική κλιματολογία. Κλιματικές μεταβολές και αίτια. Υδατικό ισοζύγιο. Μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης. Κλιματικοί δείκτες.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Μέθοδοι και όργανα μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων - Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός.
 • Πειραματική Μελέτη της Ηλιακής Ακτινοβολίας.
 • Πειραματική Μελέτη της Θερμοκρασίας και της υγρασίας της ατμόσφαιρας.
 • Πειραματική Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Πίεσης.
 • Πειραματική Μελέτη της έντασης και της διεύθυνσης του Ανέμου.
 • Πειραματική Μελέτη της Βροχής - Βροχομετρικά διαγράμματα.
 • Μετρήσεις καθ΄ ύψος - Κατακόρυφη θερμοϋγρομετρική και δυναμική δομή της ατμόσφαιρας.
 • Σχεδίαση Δικτύου μέτρησης Μετεωρολογικών Παραμέτρων. Προσδιορισμός Γεωγραφικής Θέσης Σταθμών - GPS.
 • Ανάλυση Χαρτών Καιρού Ι.
 • Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ.
 • Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ - Πρόγνωση Καιρού.

Βιβλιογραφία

 1. Γενική Κλιματολογία, Ι. Ζαμπάκα, 1981
 2. Στοιχεία Γενικής Μετεωρολογίας, Τ. Μακρογιάννης, Χ. Σαχσαμάνογλου, Art of Text, 1993 The Atmosphere, F. Lutgens, E. Tarbuck, Prentice Hall, 1995
 3. Essentials of Meteorology, C. D. Ahrens, West Publishing Company, 1993
 4. Physics of Climate, J. Peixoto, A. h Oort, Amer. Inst. Of Physicw, 1992
 5. Applied Climatology, R, Thompson, A. Perry, Routledge N.Y., 1997

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Τίτλος Μαθήματος: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Δ

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στον σπουδαστή τις βασικές έννοιες των μορφοτροπέων ενέργειας δίνοντας έμφαση στους μορφοτροπείς της ηλιακής ενέργειας (θερμοηλιακοί και φωτοβολταϊκοί μορφοτροπείς). Η Γεωθερμία, τα Βιοκαύσιμα καθώς και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική κτιρίων καθώς και άλλες εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας αποτελούν μέρος της αποστολής του μαθήματος αυτού. Το μάθημα "Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι" σε συνδυασμό με το μάθημα "Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ" του Στ΄ Εξαμήνου αποτελούν τις βάσεις για τα μαθήματα "Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων", "Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων" και "Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" του Ζ΄ Εξαμήνου.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή, Ορισμοί, η έννοια της μορφοτροπής της Ενέργειας, αναφορά στους νόμους διατήρησης και στο Β' Θερμοδυναμικό αξίωμα. Η έννοια του μορφοτροπέα της ενέργειας, κριτήρια ποιότητας της μορφοτροπής, τεχνικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες μορφοτροπές ενέργειας. Στοχαστικές πηγές ενέργειας και η έννοια της αποθήκευσης. Περιγραφή αποθηκών Ενέργειας. Αναφορά σε οικονομοτεχνικά βιώσιμες μορφοτροπές. Φαινομενολογική προσέγγιση και περιγραφή μορφοτροπέων Ήπιων Μορφών Ενέργειας. Ηλιακή Ενέργεια, περιγραφή της πηγής, ηλιόθερμα και φωτοβολταϊκά συστήματα, χωροθέτηση, απόδοση, υπολογισμοί. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, ορισμοί, αρχές. Προσανατολισμός του κτιρίου και βασικές αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο ρόλος της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στο πολιτισμικό υπόβαθρο του κοινωνικού ιστού. Η έννοια του θερμικού φορτίου. Θερμομόνωση, παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού, εξαερισμού. Ο ρόλος του υπεδάφους και άλλες αποθήκες θερμότητας. Βασικές διαπιστώσεις από την θερμοδυναμική. Υπολογισμός ηλιακής καμινάδας για τον εξαερισμό και τον δροσισμό. Αναφορά σε άλλους υπολογισμούς. Βιοκαύσιμα, ορισμοί και διαθεσιμότητα. Στερεά βιομάζα, βιοαέριο, υγρά βιοκαύσιμα. Το βιοντήζελ σε εμβολοφόρο κινητήρα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρήση σε οχήματα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Υπολογισμός Θέσεων και Ακτινοβολίας Ήλιου
 • Παραγωγή Θερμού Νερού με Επίπεδους Ηλιακούς Συλλέκτες
 • Διαστασιολόγηση Βιοντιδραστήρα
 • Θέρμανση Κτιρίου με Βιομάζα
 • Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα και Επιλογή του Κατάλληλου Τύπου Υδροστροβίλου
 • Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού σε Κτίρια
 • Διαστασιολόγηση Ανεμογεννήτριας
 • Υπολογισμός Παραμέτρων Λειτουργίας Κυψέλης Καυσίμου
 • Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Τροφοδοσία Οικιακού Καταναλωτή
 • Θέρμανση με Γεωθερμικό Ρευστό και Αντλίες Θερμότητας

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2

Διδακτικές Μονάδες: 3

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: ΔΟΝΑ

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το σύστημα του δικαίου γενικά και με τις αρχές του Περιβαλλοντικού Δικαίου ειδικότερα. Επίσης στοχεύεται η πληροφόρηση των φοιτητών πάνω σε επίκαιρα θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το μάθημα ασχολείται με το Δίκαιο Περιβάλλοντος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες του Δικαίου. Το Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και η έννοια του «Δάσους» ειδικότερα. Έννοιες Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δίκαίου (Οδηγίες - Κανονισμοί κλπ). Οι αρχές του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος: η αρχή της πρόληψης και η αρχή της προφύλαξης. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Η αρχή της βιωσίμου αναπτύξεως. Νόμος - Πλαίσιο για την προστασία του Περιβάλλοντος (Ν.1650/86). Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εθνική και Κοινοτική Νομολογία.

Βιβλιογραφία

 1. Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Γλυκερία Π. Σιούτη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Αντ. Ν. Σάκκουλα
 2. Περιβάλλον και Δίκαιο, Ι. Κ. Καράκωστας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Αντ. Ν. Σάκκουλα
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Η Νομολογία του ΔΕΚ, Kramer Ludwig, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Αντ. Ν. Σάκκουλα.
 4. Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες τις απαραίτητες γνώσεις που αναφέρονται στις Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Διαχείρισης των Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες για την μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα σε μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Ένα σημαντικό τμήμα του μαθήματος αυτού ασχολείται με την Βιολογική Επεξεργασία των Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Αυτό το κομμάτι του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με τις γνώσεις που προσφέρονται από το προαιρετικό μάθημα «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», στο οποίο αποκτάται μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης και μεταβολισμού των μικροοργανισμών.

Περίγραμμα Θεωρίας

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων (στερεά, οργανικά και ανόργανα συστατικά, παθογόνοι μικροοργανισμοί), Νομοθετικό Πλαίσιο - Φυσικά, Χημικά και Βιολογικά Χαρακτηριστικά των Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων, Προκαταρκτική Μηχανική Επεξεργασία των Υγρών Αστικών Αποβλήτων (εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή), Πρωτοβάθμια Καθίζηση, Δευτεροβάθμια Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αστικών Αποβλήτων (Μείωση του οργανικού φορτίου, Μεταβολισμός) Παρατεταμένος Αερισμός, Οξειδωτικοί Τάφροι, Δευτεροβάθμια Καθίζηση, Τριτοβάθμια Επεξεργασία Υγρών Αστικών Αποβλήτων Αερόβια, Ανοξική και Αναερόβια Επεξεργασία αζώτου και του φωσφόρου), Απολύμανση, Επεξεργασία της Περίσσειας Λάσπης, Επαναχρησιμοποίηση των Επεξεργασμένων Αποβλήτων για Άρδευση, Περιβαλλοντικές Οχλήσεις και αντιμετώπιση τους.

Εργαστήριο

 • Επίσκεψη στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας των Υγρών Αστικών Αποβλήτων Χανίων. Δειγματοληψία από τις διαφορετικές φάσεις της Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Υγρών Αποβλήτων

 • Προσδιορισμός των ολικών αιωρούμενων στερεών
 • Προσδιορισμός του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου
 • Προσδιορισμός του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου
 • Προσδιορισμός των ολικών κολοβακτηρίων
 • Προσδιορισμός των θερμοανθεκτικών κοπρανώδων κολοβακτηρίων
 • Προσδιορισμός του δείκτη όγκου λάσπης
 • Προσδιορισμός των λιπών και ελαίων
 • Προσδιορισμός των ανιονικών απορρυπαντικών
 • Δείκτης Βλαστικότητας Λάσπης

Βιβλιογραφία

Θεωρία

 1. Α. Ι. Στάμου. (2004). Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, ISBN 960-7510-16-X (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 2. Στ. Τζώνης (2004).Επεξεργασία Λυμάτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, ISBN 960-7530-51-9 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 3. Metcalf & Eddy (2006). Μηχανική Υγρών Αποβλήτων, Α' Τόμος. Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN SET 960-418-108-4 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).

Εργαστήριο

 1. Ε. Κατσίβελα, Ε. Τερζής και Θ. Μανιός (2005). Εργαστήριο Τεχνολογίας Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Παράρτημα Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 2. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation (1998). Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th Edition, American Public Health Association, New York, USA (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 3. Α. Ι. Στάμου. (2004). Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, ISBN 960-7510-16-X (Καλύπτει 40% της διδακτέας ύλης)
 4. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης).
 5. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης).

Τεχνολογία Αντλήσεων και Γεωτρήσεων

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τις τεχνολογίες των γεωτρήσεων (παραγωγικών ή διερευνητικών) και των αντλήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υδρογεωτρήσεις και στις τεχνολογίες των αντλητικών συστημάτων. Η ύλη του μαθήματος σε συνδυασμό με την σχετική πρακτική εξάσκηση θα αποτελέσουν τα βασικά εφόδια για να μπορέσει ο απόφοιτος του τμήματος, ως επαγγελματίας πλέον, να συμμετέχει ενεργά στις γεωτρητικές διαδικασίες.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγικά, Τρόποι διάτρησης (κρουστική, περιστροφική), Πυρηνολητπική διάτρηση, Διατρητικά ρευστά, Νέες τεχνικές διάτρησης, Συμπληρωματικές εργασίες διατρήσεων (σωλήνωση, φίλτρα, τσιμέντωση, χαλίκωση, ανάπτυξη παραγωγικών γεωτρήσεων, δοκιμές παραγωγής), Υδρογεωτρήσεις (δοκιμαστικές αντλήσεις, αντλητικά συγκροτήματα), Γεωτεχνικές γεωτρήσεις (ερευνητικές, τσιμεντενέσεις, αγκυρώσεις, αποστραγγίσεις), Γεωτρήσεις Μεταλλευτικές-Υδρογονανθράκων-Γεωθερμίας, Λοιπές γεωτρήσεις.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Εισαγωγικά, Παραδείγματα γεωτρήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν διαγραφίες (neutron, gamma, acoustic velocity, caliper, spontaneous potential, long-normal resistivity, resistivity, single point resistance) και γίνεται παράλληλη συσχέτιση με τους διατρηθέντες σχηματισμούς για ταυτοποίηση και βαθμονόμηση.

Βιβλιογραφία

 1. Τεχνική Γεωτρήσεων (Μ. Φυτικάς - Εκδόσεις Α.Π.Θ.)
 2. Innovations in Site Characterization: Geophysical Investigation at Hazardous Waste Sites United States - Environmental Protection Agency Techniques of Water-Resources
 3. Investigations of the United States Geological Survey Chapter E2 - BOREHOLE GEOPHYSICS APPLIED TO GROUNDWATER INVESTIGATIONS, By W. Scott Keys - USGS

Υδρογεωλογία

Τίτλος Μαθήματος: Υδρογεωλογία

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη παρατήρηση, την εκτίμηση και τη μελέτη της υπόγειας υδροφορίας σε ρωγμώδη και κοκκώδη μέσα. Το μάθημα "Υδρογεωλογία" αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Γεωλογία" του Γ΄ Εξαμήνου και αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον σπουδαστή στη σχέση τεκτονικής και γεωλογίας με υπόγεια υδροφορία καθώς και να του δώσει τις βασικές αρχές που απαιτούνται για τη σύνταξη υδρογεωλογικών μελετών.

Περίγραμμα Θεωρίας

Επιφανειακή Υδρολογία (κύκλος νερού, κατακρημνίσματα, κατείσδυση, επιφανειακή απορροή και εξατμισιδιαπνοή, έλλειμμα απορροής, ολική απορροή), Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού (κατηγορίες πετρωμάτων, παράγοντες που ρυθμίζουν το πορώδες, μέτρηση ολικού πορώδους, ενεργό πορώδες), Κατακόρυφη κατανομή υπόγειου νερού - ζώνες υγρασίας, Οριζόντια κατανομή υπόγειου νερού - υδροφόροι ορίζοντες (είδη υδροφόρων στρωμάτων, ανάπτυξη υδροφόρων στρωμάτων, τροφοδοσία υδροφόρων στρωμάτων, συντελεστής εναποθήκευσης), Καρστικά υδροφόρα συστήματα, Ροές υπόγειου νερού, Νομος Darcy, Bernoulli, Περατότητα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Όγκου Κατακρημνισμάτων
 • Υπολογισμός του Ολικού Συντελεστή Κατείσδυσης
 • Υπολογισμός του Όγκου της Ολικής Ετήσιας Απορροής
 • Υπολογισμός της Μέγιστης Πλημμυρικής Παροχής
 • Υπολογισμός της Εξατμισιδιαπνοής
 • Υπολογισμός Υδρολογικού Κύκλου & Υδατικού Ισοζυγίου
 • Υπολογισμός Πορώδους και Περατότητας
 • Μελέτη Ισοπιεζομετρικών Καμπύλων
 • Υπολογισμός Συντελεστή Περατότητας
 • Υπολογισμός Παροχής Υδροφόρου
 • Υπολογισμός Παροχής με Ροή Παράλληλη στη Στρώση
 • Υπολογισμός Παροχής με Ροή Κάθετη στη Στρώση

Βιβλιογραφία

 1. Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Α (Γ. Σούλιος - Univ. Studio Press)
 2. Υδρολογία (Χρ. Τσόγκας - Εκδ. ΙΩΝ)
 3. Groundwater in Geologic Processes (S.E. Ingebritsen and W.E. Sanford - Cambridge Univ. Press)
 4. A Manual of Field Hydrogeology ( L.L. Sanders - Prentice Hall Inc.)
 5. Εργαστηριακές σημειώσεις του μαθήματος Υδρογεωλογία (Π. Σουπιός)
 6. Υδρολογία (Χρ. Τσόγκας - Εκδ. ΙΩΝ)

Τεχνολογία Εντοπισμού Υδάτινων Πόρων

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Γεωλογία" του Γ΄ Εξαμήνου, "Γεωφυσική" του Δ΄ Εξαμήνου και "Υδρογεωλογία" του ΣΕ΄ Εξαμήνου στοχεύει στη παροχή γνώσεων που έχουν σχέση κυρίως με τις σύγχρονες γεωφυσικές και γεωπεριβαλλοντικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των υπόγειων υδατικών πόρων. Ο απόφοιτος του τμήματος, ως επαγγελματίας πλέον, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις αυτές για παροχή σχετικών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο, (ιδιώτη ή Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή, Γεωλογία (Γεωλογικοί χάρτες, Χαρτογράφηση υπόγειων υδάτων, Γεωλογική έρευνα, Γεωλογικά Χαρακτηριστικά των Υδροφόρων Στρωμάτων, Ορυκτολογική Σύσταση των Υδροφορέων και Ποιότητα του Υπόγειου Νερού), Τηλεπισκόπηση (Τεχνικές και μέσα, Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες, ραντάρ, φωτογεωλογία, φωτοερμηνεία, διαγνωστικά στοιχεία, Εφαρμογές της φωτογεωλογίας), Γεωτρήσεις (υπόγεια υδρογεωλογική έρευνα, σχεδιασμός γεωτρητικού προγράμματος), Γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης (Ηλεκτρικές, Ηλεκτρομαγνητικές, Σεισμικές, Βαρυτικές, Μαγνητικές, Ραδιομετρικές), Διαγραφίες (πλεονεκτήματα, περιορισμοί, σχεδιασμός, ανάλυση, οικονομοτεχνική, τεχνικές διαγραφίας)

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Χρήση Τοπογραφικών Χαρτών
 • Εντοπισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Γεωλογικών, Τεκτονικών και Τηλεσκοπικών Πληροφοριών
 • Εντοπισμός και Αξιολόγηση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Γεωλογικών και Γεωφυσικών (VLF) Δεδομένων
 • Εντοπισμός και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων με τη χρήση Γεωλογικών, Τεκτονικών και Γεωφυσικών (VES, VLF) Δεδομένων
 • Εντοπισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Γεωφυσικών Διασκοπήσεων (ERT - IPI2WIN)
 • Εντοπισμός Υδατικών Πόρων και Επίλυση Γεωτεχνικών Προβλημάτω με τη Χρήση Γεωφυσικών Διασκοπήσεων (Σεισμικά Διάθλασης) και Γεωτρητικών Δεδομένων
 • Εντοπισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Γεωφυσικών Διασκοπήσεων (ERT - IPI2WIN) και Διαγραφιών (EC, Cl-)
 • Εντοπισμός και Αξιολόγηση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Διαγραφιών (Logging)
 • Εντοπισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με τη Χρήση Διαγραφιών (Logging), Γεωλογικών και Τεκτονικών Στοιχείων για την Επίλυση Γεωτεχνικών Προβλημάτων
 • Εντοπισμός και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων με τη Συνδυασμένη Χρήση Γεωλογικών, Τεκτονικών και Γεωφυσικών Δεδομένων, Διαγραφιών (Logging) και Χημικών Αναλύσεων

Βιβλιογραφία

 1. Τεχνολογίες Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (Σημειώσεις - Π. ΣΟΥΠΙΟΣ)
 2. Investigation of Groundwater Resources, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, School of Civil and Environmental Engineering
 3. Geophysical Techniques in Groundwater Studies, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, School of Civil and Environmental Engineering
 4. An Integrated Geophysical and Hydraulic Investigation to Characterize a Fractured-Rock Aquifer, Norwalk, Connecticut - water-Resources Investigations Report 01-4133 - USGS
 5. Techniques of Water-Resources Investigations of the United States Geological Survey Chapter D2 - APPLICATION OF SEISMIC-REFRACTION TECHNIQUES TO HYDROLOGIC STUDIES By F .P . Haeni - USGS

Σημειώσεις Εργαστηρίου Τεχνολογιών Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Π. ΣΟΥΠΙΟΣ)