Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου

E-mail Εκτύπωση

Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Τίτλος Μαθήματος: Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία, 1 Ασκήσεις Πράξεις και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να διδάξει στον σπουδαστή σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και καταγραφής των γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων. Ο σπουδαστής διδάσκεται τις τεχνικές διόρθωσης, επεξεργασίας και ερμηνείας των ψηφιακών τηλεπισκοπικών δεδομένων της επιφάνειας της Γης. Κύριος στόχος ο σπουδαστής να είναι σε θέση, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, να ερμηνεύει ορθά και να εξάγει πληροφορίες από τις δορυφορικές εικόνες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει σε θέματα διαχείρισης του γεωπεριβάλλοντος.

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Ορισμός και ιστορική αναδρομή. Βασικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Εισαγωγή στο Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
 • Αεροφωτογραφίες. Χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών, τύποι φωτογραφικών μηχανών, μετρήσεις στις αεροφωτογραφίες
 • Εικονοληπτικά συστήματα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (πλατφόρμες και αισθητήρες)
 • Δορυφορικά συστήματα - A review: Nimbus, SpaceShuttle, Landsat, SPOT, GMS, Insat, UARS, Ikonos, Quickbird, Goes, Meteor, Meteosat, NOAA, TERRA/ASTER, SeaWiFS, MODIS.
 • Λήψη δεδομένων, ατμοσφαιρικές επιδράσεις και διορθώσεις. Ραδιομετρικές διορθώσεις. Γεωμετρικές παραμορφώσεις και διορθώσεις.
 • Εικόνες Radar.
 • Τεχνικές χωρικής και φασματικής ενίσχυσης των δορυφορικών εικόνων (επεξεργασία ιστογράμματος, έγχρωμα σύνθετα, φασματικές υπογραφές, χωρικό φιλτράρισμα, τεχνικές ταξινόμησης, φασματικοί δείκτες, ανάλυση κυρίων συνιστωσών κ.τ.λ).
 • Εισαγωγή στην Φωτοερμηνεία.
 • Παρουσιάζεται επίσης μια σειρά εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης στο γεωπεριβάλλον (σεισμοί, ηφαίστεια, πυρκαγιές βλάστηση, υδρολογία, μετεωρολογία, κτλ)

Εργαστήριο

 • Βασικές έννοιες. Εργαστήριο στο οποίο εξετάζονται οι βασικές έννοιες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και οι επιδράσεις της με την επιφάνεια της Γης και την ατμόσφαιρα.
 • Στερεοσκοπική όραση. Ελέγχεται η ικανότητα των σπουδαστών να μπορούν να βλέπουν στερεοσκοπικά, γίνεται εξοικείωση με τις αεροφωτογραφίες.
 • Δορυφορικά και αερομεταφερόμενα ηλεκτροπτικά συστήματα. Εξετάζονται οι διαθέσιμοι δορυφορικοί δέκτες Τηλεπισκόπισης, η δυνατότητα εδαφικής κάλυψης συγκεκριμένης περιοχής, οι τροχιές τους, τα εικονοστοιχεία, η ταχύτητα δειγματοληψίας, κλπ.
 • Ψηφιακή εικόνα και λογισμικά πακέτα. Εισάγονται απλά λογισμικά πακέτα ώστε να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με την απεικόνιση, ερμηνεία και επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων.
 • Γεωμετρικές επιδράσεις στις ψηφιακές εικόνες. Δίδονται απλά παραδείγματα γεωμετρικών σχημάτων στο έδαφος και ζητείται να προσδιοριστούν τα σχήματα που θα προέκυπταν στην ψηφιακή εικόνα μετά την καταγραφή.
 • Βελτίωση της εικόνας. Δίδεται ψηφιακή εικόνα και ζητείται να βελτιωθεί η εμφάνισή της ώστε να ενισχυθούν οι αντιθέσεις της με τη μέθοδο των ιστογραμμάτων.
 • Ραδιομετρική ενίσχυση εικόνας. Εξετάζονται οι ατμοσφαιρικές επιδράσεις στην καταγραφή των εικόνων και οι μέθοδοι διόρθωσης.
 • Φίλτρα και εικόνες. Εφαρμόζονται φίλτρα διέλευσης χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της εικόνας (π.χ., ρήγματα, ρύπανσης κλπ.).

Βιβλιογραφία

 1. Photo-interpretation - Remote Sensing, 2003, Miliaressis, G., ION Editions, Athens, (ISBN: 960-411-297-X).
 2. Introduction to Geographic Information Systems and to Remote Sensing, 2000, Vol.2, N.G., Giahoudi-Gianouli Editions, Thessalonica, (ISBN: 960-7425-309-8).
 3. Remote Sensing and Digital Image Processing Notes, 2007, Kouli, M., Chania.
 4. Remote Sensing and Satellite Image Processing, 1999, Mertikas, S., ION Editions.
 5. NASA, "The Remote Sensing Tutorial", http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/tofc.html
 6. Canada Centre for Remote Sensing, "Tutorial: Fundamentals of Remote Sensing" http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 4 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 8

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι" του Ε΄ Εξαμήνου και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις Τεχνολογίες που άπτονται της Αιολικής και της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να μελετούν και να σχεδιάζουν ανεμογεννήτριες καθώς και μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα ανάλογα με το διαθέσιμο αιολικό ή υδροηλεκτρικό δυναμικό. Το μάθημα αυτό, όπως και το μάθημα "Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι" αποτελούν τη βάση για τα μαθήματα "Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων", Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Α.Π.Ε." και "Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων που διδάσκονται στο Ζ΄ Εξάμηνο.

Περίγραμμα Θεωρίας

Η Αιολική Ενέργεια, περιγραφή της πηγής. Μέτρηση και αξιολόγηση του Αιολικού Δυναμικού. Κριτήρια ποιότητας του Αιολικού Δυναμικού. Συνάρτηση διάρκειας, κατανομή της ταχύτητας κατά ύψος, τύρβη στο οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας, κατανομή του Αιολικού Δυναμικού στο πεδίο, ο Αιολικός Χάρτης. Ανεμογεννήτριες. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας, ονοματολογία, μεγέθη, χαρακτηριστικές καμπύλες. Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα. Η έννοια της λεκάνης απορροής και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές, καταθλιπτικοί αγωγοί και διαμόρφωση υδροηλεκτρικού έργου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπολογισμός μικρού υδροηλεκτρικού έργου. Το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό έργο. Υπολογισμοί και συνδυασμός με θερμοηλεκτρικά έργα. Η έννοια της βελτιστοποίησης του συνολικού θερμικού βαθμού απόδοσης με αποθήκευση ενέργειας.

Εργαστήριο

 • Μελέτη Λειτουργίας Ανεμογεννήτριας
 • Υπολογισμός Απόδοσης Ηλιακού Συλλέκτη
 • Σχεδιασμός Χαρακτηριστικών Καμπυλών Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
 • Φωτοβολταϊκά Στοιχεία από Άμορφο και Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο
 • Υπολογισμός Ρεύματος Βραχυκύκλωσης και Τάσης Ανοικτοκύκλωσης Φωτοβολταϊκού Πλαισίου, Συναρτήσει της Έντασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας και της Κλίσης
 • Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Τροφοδοσία Οικιακού Καταναλωτή
 • Μελέτη Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων
 • Μελέτη Κυψέλης Καυσίμου
 • Λειτουργία Μικρής Μηχανής Stirling
 • Λειτουργία δύο Αλκαλικών Κυψελών Καυσίμου σε Σειρά και Παράλληλα

Περιβαλλοντική Διοίκηση

Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική Διοίκηση

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Ασκήσεις Πράξεις

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: ΔΟΝΑ

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στο σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για την κατανόηση των θεσμών (διοίκηση, αποφάσεις δικαστηρίων, κλπ.) που ασχολούνται με την προστασία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Το μάθημα αυτό έχει στη διάθεσή του και δυο ώρες Ασκήσεις Πράξεις με αποκλειστικό σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με τη σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Η διοικητική οργάνωση της προστασίας του περιβάλλοντος (Ελλάδα - ΕΕ)- Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη διοίκηση- Αποκέντρωση και προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί θεσμοί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου. Θεσμικό πλαίσιο για τον περιβαλλοντικό έλεγχο ποιότητας. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Προέγκριση χωροθέτησης. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Προδιαγραφές, περιεχόμενο και αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα και δραστηριότητες. Κατηγορίες έργων. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ενημέρωση πολιτών και φορέων για το περιεχόμενο της ΜΠΕ. Σύνταξη ΜΠΕ.

Βιβλιογραφία

 1. Η Διοικητική Διαδικασία Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Σακκούλα, 1995
 2. Δ. Γκογκότσης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τουριστικές εγκαταστάσεις), Τετράδια μηχανικού, Τεκδοτική
 3. Γ. Βιάζης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Νομοθεσία μελέτες.
 4. Διημερίδα «Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και δημόσια διοίκηση» 21-22/6/07 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν θέματα και φαινόμενα σχετιζόμενα με την Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα «Φαινόμενα Μεταφοράς» του Δ' Εξαμήνου και «Μετεωρολογία-Κλιματολογία» του Ε' Εξαμήνου παρέχει τις γνώσεις εκείνες που σχετίζονται με την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με το μάθημα «Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα» του Ζ' Εξαμήνου παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σχετιζόμενες με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεχνολογίες αντιμετώπισης της.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση, Ιστορικά Στοιχεία, Νομοθετικό Πλαίσιο, Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια, Επιδράσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Υγεία και το Περιβάλλον, Σύσταση και Στρώματα της καθαρής Ατμόσφαιρας, Μονάδες Μέτρησης, Διασπορά των Ρύπων, Θερμοκρασιακή Αναστροφή, Κλίμακες Ρύπανσης, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Ρύποι, Χημεία της Ατμόσφαιρας, Φωτοχημικές Αντιδράσεις, Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα, Χημικοί Μετασχηματισμοί στην Ατμόσφαιρα, Αέριοι Ρύποι και Πηγές Εκπομπής, Διοξείδιο του Άνθρακα και άλλες Ενώσεις του Άνθρακα, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Μεθάνιο και Μη Μεθανικές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, Φωτοχημικό Νέφος, Οξείδια του Αζώτου και άλλες Ενώσεις του Αζώτου, Καταστροφή του Στρατοσφαιρικού όζοντος, Διοξείδιο του Θείου και άλλες Ενώσεις του Θείου, Μηχανισμός της Όξινης Βροχής, Αιωρούμενα Σωματίδια.

Εργαστήριο

Μέτρηση πρωτογενών ρύπων

 • Προσδιορισμός του διοξειδίου του αζώτου σε αέρια δείγματα
 • Προσδιορισμός του διοξειδίου του θείου σε αέρια δείγματα
 • Προσδιορισμός του ελεύθερου χλωρίου σε αέρια δείγματα
 • Προσδιορισμός της αμμωνίας σε αέρια δείγματα
 • Προσδιορισμός πτητικών υδρογονανθράκων σε αέρια δείγματα
 • Μέτρηση οξυγόνου, μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και υδρόθειου σε αέρια δείγματα με αυτόματο πολυανιχνευτή αερίων
 • Επίσκεψη στο Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη Ξυλοκαμάρα Χανίων. Επίδειξη της λειτουργίας των αεροστροβίλων, του συνδυασμένου κύκλου και των συσκευών μέτρησης των πρωτογενών αερίων ρύπων

Μέτρηση δευτερογενών ρύπων

 • Μέτρηση του τροποσφαιρικού όζοντος

Επίδραση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στο περιβάλλον

 • Προσομοίωση της όξινης βροχής και των επιδράσεων της στο φυσικό περιβάλλον

Βιβλιογραφία

Θεωρία

 1. Ι. Β. Γεντεκάκης (1999). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-8050-01-4 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 2. Θ. Κουϊμτζής, Κ.Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1998). Χημεία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-0621-3 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 3. M. Λαζαρίδης (2005). Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας. Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-418-074-6 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).

Εργαστήριο

 1. Ε. Κατσίβελα, Δ. Μαρουκλή και Α. Παντίδου, (2006). Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Παράρτημα Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 2. J. P. Lodge, Jr. (1989). Methods of Air Sampling and Analysis, Lewis Publishers Inc., Michigan, USA (Καλύπτει 70% της διδακτέας ύλης)
 3. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
 4. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
 5. Α. Γ. Τριανταφύλλου (2004). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα. Εκδόσεις «ι+δ» Κοζάνη, ISBN 960-90103-1-8 (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).

Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Η εκμάθηση των ιδιοτήτων των εδαφών, της διασποράς ρύπων μέσα στο έδαφος αλλά και η διάβρωση των εδαφών και η αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών αποτελεί τον κύριο στόχο και σκοπό του μαθήματος "Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία". Για την κατανόηση του μαθήματος αυτού απαιτούνται και οι γνώσεις των μαθημάτων "Γεωλογία" του Γ΄ Εξαμήνου, "Γεωφυσικής" του Δ΄ Εξαμήνου και "Υδρογεωλογίας" του Ε΄ Εξαμήνου.

Περίγραμμα Θεωρίας

Αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας, Πηγές και αποδεκτά όρια ρύπανσης, Κατηγορίες στερεών αποβλήτων, Φυσικά χαρακτηριστικά των εδαφών, Στοιχεία Υδρογεωλογίας, Νόμοι που διέπουν την κίνηση των υπόγειων υδάτων, Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος, Γεωχημική υποβάθμιση των ρύπων, Μηχανισμοί μεταφοράς των ρύπων, Γεωτεχνικές έρευνες, Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Εργαστήριο

 • Προσδιορισμός και εκτίμηση των εδαφικών παραμέτρων (πορώδες, υγρασία, δείκτης πόρων βαθμός κορεσμού πυκνότητα κ.λ.π.)
 • Εφαρμογές του νόμου Darcy, Περατότητα
 • Υπόγεια μεταφορά των ρύπων (Μεταγωγή και Διάχυση)
 • Προσομοίωση επιφανειακής μεταφοράς των ρύπων (εκμάθηση λογισμικού που βασίζεται κυρίως στην μέθοδο Monte Carlo)
 • Μέθοδοι προσομοίωσης της γεωχημικής υποβάθμισης των ρύπων
 • Περιβαλλοντική Γεωφυσική - Εντοπισμός αποβλήτων με συνδυασμό γεωφυσικών μεθόδων
 • Εκμάθηση γεωφυσικού λογισμικού
 • Εκτίμηση και ερμηνεία των γεωφυσικών χαρτών
 • Μαγνητική Επιδεκτικότητα
 • Κριτήρια επιλογής θέσης Χ.Υ.Τ.Α.

Βιβλιογραφία

 1. Σταμπολίδης Α. Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία 2003-2004.
 2. Λέκκας Ευθ. Γεωλογία και Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 1998.
 3. Βατάλης Κωνσταντίνος, Δεσινιώτης Ηλίας, Μανωλιάδης Οδυσσέας, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Ίων, 2002.
 4. Geoenvironmental Sustainability by Raymond N. Yong, Catherine N. Mulligan, and Masaharu Fukue, 2006.
 5. Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation (New Directions in Civil Engineering) by Raymond N. Yong, 2000).
 6. Σημειώσεις εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας, Κόκκινου Ε., 2006.
 7. Chin David, Water Resources, Prentice Hall 2000.
 8. Schnoor J., Περιβαλλοντικά Μοντέλα, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 9. Geoenvironment 2000: Characterization, Containment, Remediation, and Performance in Environmental Geotechnics 2 vol. set (Geotechnical Special Publication, No) by American Society of Civil Engineers Geot, American Society of Civil Engineers Envi, Y. B. Acar, and David E. Daniel, 1995).
 10. Groundwater and Ecosystems (Nato Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences) by Alper Baba, Ken W.F. Howard, and Orhan Gunduz 2006).

Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Στ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα «Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος» αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον" και αναφέρεται στο έδαφος, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του γεωργικού περιβάλλοντος. Το μάθημα προσφέρει στον σπουδαστή την επιστημονική γνώση τόσο για την δημιουργία και τις ιδιότητες του εδάφους όσο και για την ανάλυση και αντιμετώπιση της παθογένειας των εδαφών.

Παράλληλα με τις εργαστηριακές ασκήσεις ο σπουδαστής αποκτά την τεχνολογική δεξιότητα στις εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης, αξιολόγησης και ελέγχου των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

Για την διευκόλυνση του σπουδαστή στην κατανόηση του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος απαιτούνται οι γνώσεις από τα μαθήματα Χημεία Ι, Χημεία ΙΙ, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπιση.

Περίγραμμα Θεωρίας

Γενικά για το έδαφος. Η γένεση και η εξέλιξη των εδαφών. Η ταξινόμηση των εδαφών. Στοιχεία χαρτογράφησης των εδαφών και αξιολόγησης της γης. Τα οργανικά και ανόργανα συστατικά του εδάφους. Το νερό και ο αέρας του εδάφους. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους (μηχανική σύσταση, δομή, συνεκτικότητα, φαινομενικό και πραγματικό ειδικό βάρος, πορώδες, χρώμα, ιονική ανταλλαγή, pH, βαθμός κορεσμού από βάσεις, ρυθμιστική ικανότητα). Διάβρωση εδαφών (παράγοντες δημιουργίας και μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας). Παθογένεια εδαφών. (συνθήκες δημιουργίας και τη βελτίωσης των παθογενών εδαφών).

Εργαστήριο

 • Δειγματοληψία εδάφους
 • Μηχανική σύσταση του εδάφους
 • Προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας
 • Εκχύλισμα κορεσμού -pH- αγωγιμότητα
 • Υδατοδιαλυτά άλατα (Ca, Mg, Cl, CO3 2- , HCO3 - )
 • Προσδιορισμός ελεύθερου ανθρακικού ασβεστίου
 • Προσδιορισμός ενεργού ανθρακικού ασβεστίου
 • Προσδιορισμός οργανικής ουσίας του εδάφους
 • Προσδιορισμός αφομοιώσιμου φωσφόρου
 • Προσδιορισμός συγκέντρωσης νιτρικών
 • Προσδιορισμός ολικού αζώτου Κjeldahl
 • Προσδιορισμός στοιχείων με την χρήση Φασματοφωτομέτρου Ατομικής Απορρόφησης

Βιβλιογραφία

 • Εδαφολογία. - Ν Πολυζόπουλος, Εκδόσεις ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης
 • Σημειώσεις Εδαφολογίας- Κ Σινάνης- Εκδόσεις ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης
 • Σημειώσεις Αξιοποίησης Εδαφών- Κ Σινάνης- Εκδόσεις ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Εδαφολογίας - Κ Σινάνης - Εκδόσεις ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Αξιοποίησης Εδαφών- Κ Σινάνης- Εκδόσεις ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης

Χρήσιμη ιστοσελίδα http://mserver.agro.auth.gr/edafos

Φυσικές Καταστροφές

Τίτλος Μαθήματος: Φυσικές Καταστροφές

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ε

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις που απαιτούνται για τη κατανόηση των φαινομένων που προηγούνται ή έπονται των φυσικών καταστροφών καθώς και τις βασικές τεχνολογίες που άπτονται της διαχείρισης τους. Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τον απόφοιτο του Τμήματος ικανό να μελετά και διαχειρίζεται καταστροφικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων και προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη γεωφυσικά, γεωδυναμικά, μετεωρολογικά και κλιματικά ακραία φαινόμενα.

Περίγραμμα Θεωρίας

Το πρόβλημα παγκόσμια, Ορισμός και βασικές αρχές, Εξισώσεις κινδύνου, Χώρος και χρόνος στην καταστροφή, Χρονικές κλίμακες των φυσικών φαινομένων, Χρονικές φάσεις, Ζώνες κατανομής των καταστροφών, Ένταση των καταστροφικών φαινομένων, Κλίμακες έντασης σεισμών, Αλλες κλίμακες έντασης, Καταστροφές και περιβάλλον, Τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές προσαρμογή στις φυσικές καταστροφές: Ετοιμότητα, πρόβλεψη και προειδοποίηση, γεωλογικές καταστροφές (κατολισθητικά φαινόμενα, σεισμικά φαινόμενα κλπ), σεισμοί & πρόδρομα φαινόμενα, Ηφαιστειακές καταστροφές, καιρικές καταστροφές, φυσικές πυρκαγιές, τεχνολογικές καταστροφές, σχεδιασμός και άμεση δράση, Τεχνολογία πληροφοριών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Κατολισθητικά φαινόμενα
 • Σεισμικός κίνδυνος
 • Ηφαιστειακή δραστηριότητα
 • Παλιρροιακά κύματα
 • Καιρικές μεταβολές
 • Πλημμύρες
 • Καιρικές μεταβολές
 • Καιρικά φαινόμενα
 • Προετοιμασία φορέων
 • Χάρτες επικινδυνότητας
 • Αντιμετώπιση καταστροφών