Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου

E-mail Εκτύπωση

Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Τίτλος Μαθήματος: Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία, 1 Ασκήσεις Πράξεις και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 8

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Περιβαλλοντική Στατιστική" και "Μετρολογία" που διδάσκονται στο Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο στοχεύει στο να δώσει στον σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο σπουδαστής αλλά και ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του σε εργαστήρια ελέγχου της ποιότητας των παραπάνω συστημάτων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας, βασική ορολογία, παράμετροι και χαρακτηριστικά της. Έλεγχος ποιότητας, δειγματοληψία, διαγράμματα ελέγχου και άλλες στατιστικές μέθοδοι. Διασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντική διαχείριση: Πρότυπα σειράς ISO 9000 και συναφή, Πρότυπα σειράς ISO 14000 και συναφή, HACCP, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Ολική Ποιότητα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βασικές έννοιες ελέγχου ποιότητας. Εισαγωγή στο Excel, εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, κατασκευή γραφημάτων, τύποι και συναρτήσεις, στατιστικές εκτιμήσεις, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές. Σχεδίαση δειγµατοληπτικών σχηµάτων με χρήση του Excel και συγκρίσεις εναλλακτικών σχημάτων. Σχεδίαση και χρήση διαγραµµάτων ελέγχου με χρήση του Excel.

Βιβλιογραφία

 1. Ταγαράς, Γ.Ν. (2001). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 2. Τσιότρας, Γ.Δ. (1995). Βελτίωση Ποιότητας, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 3. Κίτσος, Χ. (2003). Διαχείριση και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 4. Αρβανιτογιάννης, Ι.Σ., Ευστρατιάδης, Μ.Μ. και Μπουντουρόπουλος, Ι.Δ. (2000). ISO 9000 - ISO 14000: παρουσίαση ανάλυση πρότυπων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Προσαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
 5. James, P. (1998). Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. Zimmerman, S.M. and Icenogle, M.L (2003). Statistical Quality Control Using Excel, 2nd Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee, USA.
 6. Stephens, K.S. (2001). The Handbook of Applied Acceptance Sampling: Plans, Procedures and Principles, 2nd Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee, USA.

Τεχνολογία Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 6

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχουν" και "Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ" του Ε΄ και Στ΄ Εξαμήνου έχει ως στόχο να δώσει στο σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου και σύζευξη ενεργειακών μηχανών. Έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες σύζευξης συστημάτων Α.Π.Ε. τόσο μεταξύ τους όσο και με το δίκτυο της ΔΕΗ καθώς και στις τεχνολογίες που οδηγούν στη δημιουργία υβριδικών ενεργειακών συστημάτων. Είναι αυτονόητο ότι το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να  αναπτύξει, να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Συσκευές ανόρθωσης. Κυκλώματα ανόρθωσης. Λειτουργία κυκλωμάτων μετατροπέων.  Μεταγωγή dc γραμμών. Μετατροπή συχνότητας. Αντιστροφή και κυκλώματα αντιστροφέων. Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών dc, ac. Έλεγχος μηχανών dc, έλεγχος μηχανών ac). Εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος στον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνολογιών σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.

Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 6

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον σπουδαστή τι θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Αιολικού, του Ηλιακού και του Γεωθερμικού Δυναμικού και τον σχεδιασμό αυτόνομων ή υβριδικών ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων. Οι γνώσεις που σχετίζονται με Οικονομοτεχνικές Αναλύσεις και με μελέτες Σκοπιμότητας περιλαμβάνονται στους στόχους του μαθήματος. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος "Σχεδιασμός και Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" ο σπουδαστής αλλά και ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στα μελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία που είναι επιφορτισμένα με τον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση των Α.Π.Ε.

Περίγραμμα Θεωρία

Υπολογισμός Αιολικού Συστήματος, Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών, προβλήματα και περιορισμοί. Αναφορά στους κανονισμούς IEC, Germanischer Loyd κλπ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μικρά αυτόνομα ενεργειακά συστήματα με χρήση των ΑΠΕ. Λειτουργικά διαγράμματα, οικονομοτεχνικοί υπολογισμοί, επιλογή εξαρτημάτων και σύνθεση.

Σύνθεση Ενεργειακών συστημάτων. Η έννοια της ποιότητας της ενέργειας. Σύνθεση Αιολικού Πάρκου και Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Σύνθεση ΘΗΣ, Αιολικού Σταθμού και Αντλησιοταμιευτήρα. Ηλεκτρολογικά μονογραμμικά διαγράμματα, λειτουργικά διαγράμματα, δυνατότητα εισαγωγής βιοκαυσίμων.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

 • Μελέτη Επένδυσης Εκμετάλλευσης Βιομάζας
 • Μελέτη Επένδυσης Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
 • Εκπόνηση Μελέτης Αιολικού Δυναμικού
 • Υπολογισμός Παρεχόμενης Ενέργειας από Ανεμογεννήτρια
 • Αξιολόγηση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας
 • Ανάλυση Παραμέτρων Αιολικών Πάρκων
 • Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών σε Αιολικό Πάρκο
 • Αξιολόγηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης
 • Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Μικρής Κλίμακας που εμπεριέχουν Ανανεώσιμες Ενεργειακές Τεχνολογίες

Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητα Αέρα

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τόσο τις Τεχνικές και Τεχνολογίες Προσδιορισμού των Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων όσο και τις Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με το μάθημα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» του ΣΤ' Εξαμήνου παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σχετιζόμενες με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεχνολογίες αντιμετώπισης της.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα, Ορισμοί, Ανώτατα Επιτρεπτά όρια, Δειγματοληψία Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων στην Ατμόσφαιρα, Παράμετροι Προϋποθέσεις, Ισοκινητική Δειγματοληψία, Διατάξεις Δειγματοληψίας ανάλογα με την Πηγή Εκπομπής, Συστήματα Δειγματοληψίας Αερίων (προσυγκέντρωση με απορρόφηση, προσρόφηση, συμπύκνωση, αυτούσιο δείγμα), Συστήματα Δειγματοληψίας Σωματιδίων (διάχυση, πρόσκρουση, διήθηση, φυγοκέντρηση), Τεχνολογίες Προσδιορισμού των Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Καταστροφής Αερίων Ρύπων σε Κινητές Πηγές Εκπομπής (καταλυτικός μετατροπέας, εναλλακτικές λύσεις για κινητές πηγές ρύπανσης), Έλεγχος Αερίων Ρύπων σε Στατικές Πηγές Εκπομπής (συσκευές απορρόφησης, προσρόφησης, συμπυκνωτές, χημική μετατροπή ρύπων), Τεχνολογίες Απομάκρυνσης Σωματιδιακών Ρύπων σε Στατικές Πηγές Εκπομπής (μηχανικοί συλλέκτες, σακόφιλτρα, υγρά φίλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, κυκλώνες), Τεχνολογίες Αντιμετώπισης της Αέριας Ρύπανσης από Βιομηχανικές Διεργασίες στην Ελλάδα.

Εργαστήριο

Τεχνολογίες μέτρησης αερίων ρύπων.

 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε αέρια δείγματα. Μέτρηση βιοαεροζόλ
 • Μικροσκοπικός προσδιορισμός αιωρούμενων σωματιδίων και βιοαεροζόλ
 • Δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων και χώνευση φίλτρων με οξέα
 • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα των αιωρούμενων σωματιδίων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης
 • Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων σε αέρια δείγματα με αέρια χρωματογραφία
 • Προσδιορισμός του ολικού οργανικού και ανόργανου άνθρακα στο βρόχινο νερό

Τεχνολογίες καταστροφής αερίων ρύπων

 • Απομάκρυνση των οξειδίων του αζώτου από καυσαέρια
 • Απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου από καυσαέρια
 • Απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από καυσαέρια

Σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες

 • Λειτουργία καταλυτικών μετατροπέων και προσδιορισμός της απόδοσης λειτουργίας τους
 • Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των Αερίων και του Καπνού σε καυσαέρια και υπολογισμός της απόδοσης των καυστήρων

Βιβλιογραφία

Θεωρία

 1. Γεντεκάκης Ι.Β. (1999) Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-8050-01-4 (Καλύπτει 60 % της διδακτέας ύλης).
 2. C. David Cooper, F. C. Alley (2004) Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-418-039-8 (Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης).
 3. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης).
 4. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης).
 5. Β. Γκέκας, Ν. Φραντζεσκάκη, Ε. Κατσίβελα (2002) Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών - Επικίνδυνων Αποβλήτων Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-8050-69-3 (Καλύπτει 30 % της διδακτέας ύλης).

Εργαστήριο

 1. Ε. Κατσίβελα, Δ. Μαρουκλή και Α. Παντίδου (2005). Εργαστήριο Τεχνολογιών Ελέγχου Ποιότητας Αέρα, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Παράρτημα Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 2. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει 30 % της διδακτέας ύλης).
 3. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 30 % της διδακτέας ύλης).
 4. Α. Γ. Τριανταφύλλου (2004). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα. Εκδόσεις «ι+δ» Κοζάνη, ISBN 960-90103-1-8 (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης).
 5. J. P. Lodge, Jr. (1989). Methods of Air Sampling and Analysis, Lewis Publishers Inc., Michigan, USA (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης)

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στο σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται στην διαχείριση των Υδατικών Πόρων τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον σπουδαστή αλλά και τον απόφοιτο του Τμήματος με αυτή καθ΄ εαυτή την διαχείριση των υδατικών καθώς και με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα αρδευτικά  και υδρευτικά δίκτυα.

Περίγραμμα Θεωρία

Φάσεις νερού - Υδρολογικός κύκλος - Κατανομή νερού στον πλανήτη. Υδατικοί πόροι.  Ρύπανση υδάτων, πήγες ρύπανσης. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων - προσδιορισμός υδατικών αναγκών. Νομοθεσία για τα ύδατα. Σχέδιο ορθολογικής αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων - ιεράρχηση σταδίων μελέτης και ερευνάς -εφαρμογές σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. ΄Εργα αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων νερών - εφαρμογές/ειδικές μελέτες. Σχέδια ενιαίας διακίνησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων για κάλυψη των υδατικών αναγκών - εφαρμογές/ειδικές μελέτες. υπόγεια ύδατα - πήγες επιβάρυνσης, τεχνικές απορρύπανσης και εμπλουτισμού. Χρήση νερού από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων/λυμάτων. Χρήση του νερού στις αρδεύσεις. τεχνικές επεξεργασίας νερού. Αφαλάτωση.

Εργαστήριο

 • Υπολογισμός υδατικών αναγκών
 • Διαγράμματα. Διαχείριση υδατικών πόρων υπόγειου υδροφόρες μέσω γεωτρήσεων
 • Διαχείριση επιφανειακών νερών σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης
 • Αξιοποίηση  επιφανειακών και υπόγειων νερών σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Διαθέσιμοι υδατικοί πόροι - διαγράμματα
 • Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων για κάλυψη υδατικών αναγκών - απαιτούμενα έργα (υδροληπτικά, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, διανομής νερού)
 • Ανάπτυξη αναφοράς χημικής κατάστασης υδάτινης πηγής
 • Αρδευτικά συστήματα

Βιβλιογραφία

 1. Περιβαλλοντική Μηχανική Ι: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λέκκας Θεμιστοκλής, Εκδόσεις Κόσμος Πεμέρ ΕΠΕ

Έλεγχος Ποιότητας Νερού

Τίτλος Μαθήματος: Έλεγχος Ποιότητας Νερού

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσεις στον σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές \ γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού είτε αυτό χρησιμοποιείται για άρδευση είτε για ύδρευση. Με τις γνώσεις, ο σπουδαστής θα μπορεί να λειτουργήσει ή και να υποστηρίξει εργαστήρια (Ιδιωτικά ή Δημόσια) που σχετίζονται με τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Περίγραμμα Θεωρία

Υδρολογικός κύκλος. Φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού. Βασικές αρχές χημείας νερού. Φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες στα νερά. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. Θαλασσινό νερό. Πόσιμο νερό. Μέσα και μέθοδοι δειγματοληψίας νερού. Φυσικοχημικά και χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού κολύμβησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού άρδευσης. Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά φυσικών και ρυπασμένων υδάτων. Παράγοντες ρύπανσης και επίδραση της ρύπανσης στα χαρακτηριστικά του νερού. Ευτροφισμός. Βαρέα μέταλλα. Τοξικές οργανικές ενώσεις.

Εργαστήριο

 • Εισαγωγή - Γενικές αρχές λειτουργίας του εργαστηρίου
 • Δειγματοληψία και διατήρηση δειγμάτων - Στερεά
 • Μέτρηση Θολερότητας και Σκληρότητας
 • Προσδιορισμός Οξύτητας/ Αλκαλικότητας
 • Προσδιορισμός συγκέντρωσης ιόντων χλωρίου (Cl-) και υπολειμματικού χλωρίου
 • Ημιποσοτική μέθοδος προσδιορισμού ιόντων
 • NO3-, NH4+
 • P-PO4-3
 • Προσδιορισμός του διαλυμένου οξυγόνου - Προσδιορισμός CO2
 • Προσδιορισμός συγκέντρωσης θειικών ιόντων - SO4-2 (σταθμική μέθοδος)
 • Προσδιορισμός Ασβεστίου
 • Μικροβιολογικός έλεγχος
 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου μέσω της μέτρησης των μικροβιακών δεικτών των ολικών κολοβακτηριδίων (Total coliforms)
 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου μέσω της μέτρησης των θερμοανθεκτικών κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (Faecal coliforms)
 • Προσδιορισμός φαινολικών ενώσεων
 • Προσδιορισμός οξειδωσιμότητας
 • Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα
 • Προσδιορισμός στοιχείων με Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης

Βιβλιογραφία

 1. Έλεγχος ποιότητας νερού, Ζαννάκη, Εκδόσεις ΙΩΝ
 2. Χημεία περιβάλλοντος, Θ Κουϊμτζή, Κ Φυτιάνου, Κ Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Εκδόσεις University Studio Press
 3. Χημεία περιβάλλοντος, Γ. Βασιλικιώτης, Εκδόσεις University Studio Press
 4. Θέματα προστασίας περιβάλλοντος, Σ. Τσιούρης, Εκδόσεις Γαρταγάνη
 5. Η ρύπανση των θαλασσών, Κ. Φυτιάνος, Εκδόσεις University Studio Press

Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τις Τεχνολογίες Επεξεργασία του Πόσιμου. Με βάση τις γνώσεις αυτές, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να λειτουργήσει και να υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού.

Περίγραμμα Θεωρία

Προεπεξεργασία, αερισμός-εκφύσηση. Ανάμιξη, κροκίδωση/αποσταθεροποίηση αιωρημάτων, συσσωμάτωση. Διήθηση. Χημική καθίζηση. Χημική οξείδωση, μέθοδοι απολύμανσης. Ιοντανταλλαγή, διαχωρισμοί μεμβρανών, προσρόφηση οργανικών ενώσεων.

Εργαστήριο

 • Προσδιορισμός ολικού υπολειμματικού χλωρίου με τη χρωματομετρική μέθοδο DPD
 • Αποχλωρίωση νερού με ενεργό άνθρακα
 • Προσδιορισμός οξαλικού οξέος στο νερό μετά από διέλευση από φίλτρο ενεργού άνθρακα
 • Προσδιορισμός βέλτιστης συγκέντρωσης κροκιδωτικού σε σταθερό pH
 • Προσδιορισμός βέλτιστου pΗ για απομάκρυνση χρώματος σε σταθερή δόση κροκιδωτικού
 • Προσδιορισμός θολότητας νερού μετά από διέλευση σε φίλτρο άμμου
 • Ιονανταλλαγή. Απομάκρυνση NH4+ με κατιονική ρητίνη
 • Ιονανταλλαγή. Απομάκρυνση NO3- με ανιονική ρητίνη
 • Προσδιορισμός υπολειμματικού αργίλιου στο πόσιμο νερό

Βιβλιογραφία

 1. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού, Μανασσής Μήτρακας
 2. Περιβαλλοντική Μηχανική Ι: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λέκκας Θεμιστοκλής, Εκδόσεις Κόσμος