Προαιρετικά Μαθήματα

E-mail Εκτύπωση

Ο θεσμός των προαιρετικών μαθημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για τις επαγγελματικές επιλογές του κάθε σπουδαστή, όσο και για την πνευματική του καλλιέργεια. Τα προαιρετικά ταξινομούνται ανά εξάμηνα λόγω της προαπαιτούμενης γνώσης. Οι σπουδαστές μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που αναλογούν στο εξάμηνό τους ή σε προηγούμενα εξάμηνα. Τα προαιρετικά επίσης, είναι δυνατόν να δίνονται μόνο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, ώστε να υπάρχει αφενός οικονομία και αφετέρου να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων.

Οι σπουδαστές για να πάρουν πτυχίο πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 7 προαιρετικά μαθήματα (όσα και τα εξάμηνα με μαθήματα) ενώ ως προαιρετικά μαθήματα οι σπουδαστές θα μπορούν να δηλώνουν και τα Επιλογής Υποχρεωτικά που δεν επέλεξαν.

Συνιστάται στο 1ο και 2ο εξάμηνο, που συνήθως παρατηρούνται προβλήματα προσαρμογής στο κλίμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι σπουδαστές να πάρουν 1-2 προαιρετικά μαθήματα, στο 3ο, 4ο και 5ο εξάμηνο τουλάχιστον άλλα 2-3 προαιρετικά μαθήματα και στο 6ο και 7ο εξάμηνο τα υπόλοιπα απαιτούμενα προαιρετικά μαθήματα. Επισημαίνεται ότι οι σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν συνολικά έως 14 προαιρετικά μαθήματα στα 7 εξάμηνα σπουδών τους, μαθήματα τα οποία δεν συμμετέχουν στο βαθμό του πτυχίου αλλά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία τους.

Προαιρετικά Μαθήματα 1ου και 2ου Εξαμήνου

Μηχανουργείο

Περιγραφή: Περιγραφή και χρήση βασικών εργαλείων. Όργανα μέτρησης. Συναρμογές. Περιγραφή και χρήση συσκευών συγκόλλησης. Τεχνικές συγκόλλησης. Περιγραφή και χρήση Εργαλειομηχανών. (Δράπανο, τροχός, τόρνος, φρέζα).

Παρατήρηση:: Το μάθημα πραγματοποιείται στο χώρο του Μηχανουργείου και περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και εργαστηριακές ασκήσεις

Διδάσκων: Ι. Τζουγκαράκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Επιστήμη Υλικών

Περιγραφή:Κατάταξη των υλικών. Ιδιότητες των υλικών. Σίδηρος και χάλυβας. Ονοματολογία. Θερμική κατεργασία χαλύβων. Αλουμίνιο και κράματα. Χαλκός και κράματα. Υλικά κονιομεταλλουργίας. Πλαστικά. Σύνθετα υλικά. Γυαλί. Γεωυλικά (δομή και ιδιότητες). Έλεγχοι υλικών και μη καταστροφικοί έλεγχοι. Μηχανικές ιδιότητες και αστοχία υλικών. Μέθοδοι επιλογής υλικών. Νέα υλικά και καινοτομία.

Διδάσκων: Δρ. Β. Δημητρίου, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Υλικά και Σχεδιασμός, Η τέχνη και επιστήμη επιλογής υλικών στο σχεδιασμό προϊόντων, Μετάφραση: Ι.Ζουμπουρτικούδης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. Σημειώσεις Καθηγητή ΑΤΕΙ Κρήτης - Δρ. Κ.Σαββάκη
 3. Σημειώσεις Καθηγητή ΑΤΕΙ Κρήτης - Δρ Μηχ. Α.Αντωνιάδη

Λιμνολογία

Περιγραφή: Λίμνες, προέλευση και ταξινόμηση των λιμνών, γεωμορφολογία των λιμνών, μορφομετρικές παράμετροι, λιμναία ζώνωση. Έννοια του λιμναίου οικοσυστήματος, περιγραφή της λεκάνης απορροής. Έλη, ταξινόμηση των ελών. Υφάλμυρα νερά, ταξινόμηση των υφάλμυρων νερών. Τρεχούμενα νερά, ποταμοί, ταξινόμηση των ποταμών, ποτάμια ζώνωση, εκβολές ποταμών, χείμαρροι, πηγές, ταξινόμηση των πηγών. Iσοζύγιο νερού στις λίμνες, χρήσεις του νερού, βιολογική σημασία του νερού. Φως, διαφάνεια, θερμοκρασία, αιωρούμενα στερεά, κινήσεις του νερού. Οξυγόνο, διοξείδιο του πυριτίου, διοξείδιο του άνθρακα, συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θείο, άζωτο, φωσφόρος, αλκαλικά και αλκαλινογεώδη, ασβέστιο, ιχνοστοιχεία, γενικά περί αλάτων. Η ζωή στα ηπειρωτικά νερά. Φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, νηκτό, βένθος, υδρόβια και υδροχαρή φυτά. Ρόλος του οργανικού υλικού και διαδικασία αποσύνθεσης, δυναμική της τροφικής αλυσίδας, παραγωγικότητα. Ολιγοτροφισμός, δυστροφισμός, μεσοτροφισμός, ευτροφισμός.

Διδάσκων: Δρ. Γ. Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Σίνης A. 2005. Λιμνολογία . University Studio Press.
 2. Goldman, C. R. & A. J. Horne. (1983). Limnology. McGraw-Hill Book Company, London.
 3. Wetzel R. G. (2001). Lake and River Ecosystems. Academic Press.

Προαιρετικά Μαθήματα 3ου, 4ου και 5ου Εξαμήνου

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιγραφή: Εισαγωγή στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος και στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Χημείας, Ατμόσφαιρα (χημική σύσταση, φαινόμενο θερμοκηπίου, φωτοχημικές αντιδράσεις, στρατοσφαιρικό όζον), Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Ατμοσφαιρικοί ρύποι, Υδρόσφαιρα (υδρολογικός κύκλος, χημεία φυσικών νερών, διεργασίες), Έδαφος - Χαρακτηριστικά του εδάφους, Βαρέα Μέταλλα (βιοσυσσώρευση, υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό), Τοξικές οργανικές ενώσεις (παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, πολυχλωριωμένες διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, υδρογονάνθρακες του πετρελαίου).

Διδάσκουσα: Δρ. Ε. Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιβλιογραφία

 1. Θ. Κουϊμτζής, Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Χημεία Περιβάλλοντος, 1998, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Περιγραφή: Εισαγωγή στην Μικροβιολογία (Μικροβιολογία, Χημική σύσταση του κυττάρου, μακρομόρια, Βιοποικιλότητα μικροοργανισμών, Εξελικτική πορεία των μικροοργανισμών και δημιουργία της ζωής, Κύκλοι άνθρακα & αζώτου), Ταξινόμηση μικροοργανισμών, Ανατομία προκαρυωτικών & ευκαρυωτικών κυττάρων, Μεταβολισμός ετερότροφων οργανισμών (Μεταβολισμός, ένζυμα, βιοχημικά μονοπάτια, γλυκόλυση, μεταβολισμός πυροσταφυλικού οξέος, κύκλος του Krebs, κύκλος των φωσφορικών πεντόζων, οξειδωτική φωσφορυλίωση), Θρέψη και φυσιολογία μικροοργανισμών (Θρεπτικές απαιτήσεις των μικροοργανισμών, Τροφική κατάταξη μικροοργανισμών), Ανάπτυξη μικροοργανισμών (Μικροβιακή ανάπτυξη σε κλειστή και συνεχή καλλιέργεια, μέτρηση μικροβιακής ανάπτυξης), Εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος, Μικροοργανισμοί σε συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (Υποχρεωτικά αερόβιοι χημειοετερότροφοι και χημειοαυτότροφοι μικροοργανισμοί, ανοργανοποίηση του αζώτου, βακτηριακή οξείδωση του θείου και του σιδήρου, μικροβιακή αφομοίωση φωσφορικού, βιοεκχύλιση ορυκτών), Μικροοργανισμοί σε συστήματα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (Υποχρεωτικά αναερόβιοι χημειοετερότροφοι και χημειοαυτότροφοι μικροοργανισμοί, οξεογόνοι, οξικογόνοι, μεθανιογόνοι μικροοργανισμοί, απονιτροποίηση, αποθειϊκοποίηση), Βιοαποικοδόμηση ξενοβιοτικών χημικών ενώσεων (Βιοαποικοδόμηση αρωματικών ενώσεων, εντομοκτόνων κ.α.).

Διδάσκουσα: Δρ. Ε. Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιβλιογραφία

 1. Ε. Κατσίβελα και Ν. Καλογεράκης, 2001. «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 2. Α. Αϊβαζίδης, 2000. «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ξάνθη.
 3. C. J. Hurst, 2002. Manual of Environmental Microbiology, ASM Press, Washington.

Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος

Περιγραφή: Αυτόχθονοι και αλλόχθονοι μικροοργανισμοί του νερού. Συστηματική κατάταξη, κυτταρικό τοίχωμα και πολλαπλασιασμός βακτηρίων. Μικροβιολογική ποιότητα εμφιαλωμένου νερού. Μέθοδοι απολύμανσης νερού. Δειγματοληψία νερού. Μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων νερού. Υδατογενείς λοιμώξεις, πρόκληση και προστασία δικτύου. Λοιμώξεις από κατανάλωση πόσιμου νερού, λοιμώξεις από αναψυχή σε φυσικά νερά, λοιμώξεις από αναψυχή σε κολυμβητήρια, λοιμώξεις από εισπνοή υδατοσταγονιδίων.

Διδάσκων: Δρ. Γ. Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Παπαπετροπούλου Μ., και Μαυρίδου Α. 1995. Μικροβιολογία του Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τραυλός-Κωσταράκη.

Ενέργεια από Βιομάζα, Γεωθερμία και μικρά Υδροηλεκτρικά

Περιγραφή: Είδη βιομάζας. Μετατροπές βιομάζας. Χρήση βιομάζας για παραγωγή θερμότητας. Χρήση βιομάζας για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Χρήση βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων. Βιομάζα και εκπομπές CO2. Πολιτικές και κίνητρα για την ανάπτυξη της χρήσης της βιομάζας. Γεωθερμικά πεδία. Χρήση γεωθερμίας για παραγωγή θερμότητας και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υδροδυναμική ενέργεια - Γενικά. Υδροστρόβιλοι. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση της γεωθερμίας και της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Διδάσκων: MSc Ι. Βουρδουμπάς, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Γ. Βουρδουμπά «Εισαγωγή στις τεχνολογίες της ενεργειακήςαξιοποίησης της βιομάζας», εκδόσεις ΜΑΙΧ, Χανιά, 2002
 2. C.Y. Wereko-Brobby and E.B. Hagen " Biomass conversion and Technology", J.Wiley and Sons Press, New York, 1996
 3. D.L.Klass, "Biomass for renewable energy, fuels and chemicals", Academic Press, London, 1998

Γεωτεκτονική

Περιγραφή: Γεωδυναμική εξέλιξη - Γεωτεκτονικός κύκλος. Θεωρία λιθοσφαρικών πλακών. Ενεργά και παθητικά περιθώρια. Ρηγματογόνος Τεκτονική. Τάσεις. Είδη Ρηγμάτων και η δράση τους. Η σχέση ρηγμάτων και Σεισμών. Αλπικός κύκλος και ορογετικό σύστημα. Γεωτεκτονική εξέλιξη του ευρύτερου Ελληνικού χώρου. Γεωτεκτονική διαίρεση της Ελλάδας. Γεωδυναμική εξέλιξη του Αλπικού συστήματος. Νεοτεκτονική εξέλιξη και ενεργός γεωδυναμική κατάσταση του ελληνικού χώρου.

Διδάσκουσα: Δρ. Ε. Κόκκινου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις γεωτεκτονικής, Κόκκινου Ε., 2008
 2. Συνοπτική Γεωτεκτονική εξέλιξη του ευρύτερου ελληνικού χώρου, Μουντράκης Δ., 1990.

Βιοχημικές Διεργασίες

Περιγραφή: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη χημεία των βιολογικών συστημάτων. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή και την κατανόηση των χημικών εννοιών και της θερμοδυναμικής, όπως αυτές διδάσκονται στα μαθήματα «Χημεία Ι» και «Χημεία ΙΙ» στα σύνθετα βιολογικά συστήματα. Γίνεται αναφορά στις ιδιότητες και τις λειτουργείες των βασικών βιολογικών μορίων (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια, υδατάνθρακες), περιγραφή των μηχανισμών των ενζυμικών αντιδράσεων και της κινητικής τους και αναφορά σε βασικές βιοχημικές διεργασίες όπως φωτοσύνθεση και αναπνοή.

Διδάσκων: Δρ. Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης, "Εισαγωγή στις Βιοχημικές Διεργασίες", Σημειώσεις ΤΕΙ Κρήτης
 2. L. Stryer, Βιοχημεία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2001.
 3. Voet, D., and Voet, J., "Biochemistry", John Wiley & Sons, Inc. NY, 1990.
 4. E. Buxbaum, "Fundamentals of Protein Structure and Function" Springer, 2007.
 5. D. Whitford, "Proteins: Structure and Function", John Wiley and sons, LTD, 2005.

CAD II - Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση

Περιγραφή: Ο σκοπός του μαθήµατος είναι η εξοικείωση του φοιτητή σε μεθοδολογίες παραµετρικής στερεάς μοντελοποίησης με εφαρμογές στην σχεδίαση συστημάτων ΑΠΕ. Ο φοιτητής αρχικά μαθαίνει τους βασικούς κανόνες παραμετρικής τρισδιάστατης σχεδίασης, πώς να σχεδιάζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός αντικειμένου και πώς να παράγει τα απαραίτητα κατασκευαστικά σχέδια για αυτό. Γίνεται χρήση του λογισμικού Pro/Engineer. Ο τελικός στόχος του μαθήματος είναι η σχεδίαση ενός συστήματος, ή ενός μέρους συστήματος ΑΠΕ, όπως τμήματα ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Διδάσκων: Δρ. Ε. Μαραβελάκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Μπιλάλης Ν., Μαραβελάκης Ε., 2009, «Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση», Εκδόσεις Κριτική.
 2. Gamit L., 2004, Pro/Engineer Wilfire, Thomson Pub.

Προσομοίωση 2D και 3D φυσικών προβλημάτων με χρήση ειδικών FEM-CAD λογισμικών

Περιγραφή: Εισαγωγή στη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Μοντελοποίηση και Ανάλυση προβλημάτων με τη βοήθεια προηγμένων εμπορικών λογισμικών. Εφαρμογή σε πραγματικά φυσικά προβλήματα όπως: κατασκευασμένα ή προς κατασκευή αντικείμενα και φυσικά φαινόμενα υπό διάφορες συνθήκες (π.χ. βάση ή πτερύγιο ανεμογεννήτριας, συνδετικού ελάσματος, μετάδοση θερμότητας κλπ). Εξαγωγή συμπερασμάτων συμπεριφοράς του υπό μελέτη φαινόμενου/αντικειμένου, με στόχο τη βελτίωση αυτής.

Διδάσκων: Δρ. Β. Δημητρίου, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Κανάραχος Ε. Ανδρέας, 1995, Πεπερασμένα στοιχεία και ανάλυση κατασκευών στη μηχανολογία, Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 2. Τσαμασφύρος Γ.Ι., Θεοτοκογλου Ε.Ε., 2000, Μεθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, Αθήνα
 3. ANSYS, 2006, Introduction to Ansys, Training manual, Part 1 & 2, Ansys Inc.
 4. ANSYS, 2006, Introduction to Ansys, Workshop supplement, Part 1 & 2, Ansys Inc.

Γεωπληροφορική

Περιγραφή: Εισαγωγή στην Γεωπληροφορική. Αρχές Χαρτογραφίας. Βασικές αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Βασικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System - GPS). Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην διαχείριση φυσικών καταστροφών. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην τοπική αυτοδίοικηση.

Διδάσκοντες : Δρ. Μ. Κούλη

Βιβλιογραφία

 1. Ε. Αργιαλάς, 1999. Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση, ΕΜΠ., Αθήνα.
 2. Ν. Συλλαίος, 2000. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εκδόσεις Γιαχούδη. Αθήνα.

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών & Φυσικών Καταστροφών

Περιγραφή: Βασικές αρχές της Τηλεπισκόπησης. Φυσικές καταστροφές - Βασικές αρχές. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Σεισμοί. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Τσουνάμι. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Πλημμύρες. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και διαχείριση παράκτιου περιβάλλοντος. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση - Ατμόσφαιρα, Καιρός, Κλίμα. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση - Εκρήξεις ηφαιστείων και συναφείς κίνδυνοι. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση - Κατολισθήσεις. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση - Ερημοποίηση. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση - Πυρκαγιές.

Διδάσκοντες: Δρ. Μ. Κούλη

Βιβλιογραφία

 1. Κούλη, Μ., Αλεξάκης, Δ. 2008. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών & Φυσικών Καταστροφών, ΤΕΙ Κρήτης, Χανιά 2008
 2. Λέκκας, Ε., 2000. Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, Εκδόσεις Access, Αθήνα
 3. Ν. Συλλαίος, 2000. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εκδόσεις Γιαχούδη. Αθήνα.

Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Μαθηματική Μοντελοποίηση & Προσομοίωση)

Περιγραφή: Εισαγωγή στην μεθοδολογία δημιουργίας μοντέλων διαφόρων φαινομένων μέσω Διαφορικών Εξισώσεων ή συστημάτων Δ.Ε, τεχνικές επίλυσης και μελέτης. Παραδείγματα από Φυσική και προβλήματα αύξησης πληθυσμού. Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους .Μοντέλα με Δ.Ε με Μ.Π ,επίλυση και μελέτη, παραδείγματα.

Διδάσκων: Δρ. Τ. Παπακώστας, Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Δυναμική των Πληθυσμών του Θ. Κυβεντίδη ,εκδόσεις Ζήτη.
 2. Modeling with ODE's ,T.p .DREYER ,CRC press.
 3. PDE's , Schaum Series.

Προαιρετικά Μαθήματα 6ου και 7ου Εξαμήνου

Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα του 5ου, 6ου και 7ου Εξαμήνου ως Προαιρετικά Μαθήματα

Τα Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα του 5ου, 6ου και 7ου Εξαμήνου μπορούν να επιλεγούν ως Προαιρετικά Μαθήματα εάν δεν έχουν επιλεγεί προηγούμενα ως Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά.

Η περιγραφή των μαθημάτων αυτών αναφέρεται προηγούμενα στα αντίστοιχα εξάμηνα.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιγραφή: Εισαγωγή στην μελέτη των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις αντίστοιχες μελέτες και τις συνοδευτικές διαδικασίες.

Διδάσκων: Δρ. Ε. Καραπιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Επιχειρησιακή Μετεωρολογία - Πρόγνωση καιρού

Περιγραφή: Επεξεργασία μετεωρολογικών προγνωστικών προϊόντων και έκδοση τοπικών προγνώσεων καιρού. Έκδοση καθημερινής πρόγνωσης του καιρού καθώς και μακροπρόθεσμων προγνώσεων (μέχρι 5 ημέρες) για την περιοχή Κρήτης. Έκδοση εξειδικευμένων προγνώσεων για υποστήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από τα καιρικά στοιχεία (αγροτικές εργασίες, ψάρεμα, τουρισμός κ.λπ.).

Παρατήρηση: Το μάθημα πραγματοποιείται σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής.

Διδάσκων: MSc. Ε. Λέκκας

Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Περιγραφή: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό προϊόντων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υλικά, σχήμα, βάρος, κατασκευαστική διεργασία, αντοχή κ.τ.λ. είναι κρίσιμες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν με λεπτομέρεια για να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος που προκύπτουν.

Ο Οικολογικός Σχεδιασμός (γνωστός και ως Σχεδιασμός για το Περιβάλλον (DfE), Πράσινος Σχεδιασμός η Περιβαλλοντικά Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων τους.

Η βασική φιλοσοφία του οικολογικού σχεδιασμού είναι:

 • μείωση των: αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • καθ' όλη τη διάρκεια: του κύκλου ζωής του προϊόντος
 • μέσω του καλύτερου: σχεδιασμού του προϊόντος

Το περιεχόμενο του προαιρετικού Μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Στρατηγικές του Οικολογικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμογές Οικολογικού Σχεδιασμού από την αρχική σύλληψη μέχρι το τέλος της ζωής ενός προϊόντος
 • Νόμοι και Ευρωπαϊκές οδηγίες - Βάση για τον Οικολογικό Σχεδιασμό
 • Σημεία Συνάντησης μεταξύ Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικού Σχεδιασμού

Διδάσκων: Δρ. Ε. Μαραβελάκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Product Design for the Environment: A Life Cycle Approach (2006),
  by Fabio Giudice, Guido La Rosa, Antonino Risitano, CRC Press
  • Green Design (2006) by Poole, Buzz, Mark Batty Publisher
  • EcoDesign: The Sourcebook (2002), by Alastair Fuad-Luke, Chronicle Books
  • EcoDesign: A Manual for Ecological Design (2006), by Ken Yeang, Wiley, John & Sons
 2. Experimental EcoDesign (2005), Cara,Brower, Rachel,Mallory, Rotovision
 3. Environmentally-Friendly Product Development (2004), Springer-Verlag London Ltd
 4. The Eco-Design Handbook (2005), Alastair,Fuad-Luke, Thames & Hudson Ltd

Ανάλυση Γεωπεριβαλλοντικών Δεδομένων

Περιγραφή:Το μάθημα πραγματεύεται την ανάλυση γεωπεριβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση μαθηματικών τεχνικών και εργαλείων. Ειδικότερα στο μάθημα διδάσκονται τα κάτωθι,

 1. Εισαγωγή
 2. Πιθανότητες και Στατιστική (Πληθυσμός και Δείγματα, Τυχαία Δειγματοληψία, Σύνολα και Πιθανότητες, Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανότητας, Παράμετροι Κατανομών, Στατιστικές Εκτιμήσεις, Κανονική Κατανομή, Κατανομές Δειγματοληψίας, Σφάλματα Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ)
 3. Αλγόριθμοι και Υπολογισμοί
 4. Πίνακες και Διανύσματα
 5. Παλινδρόμηση και Προσαρμογή Δεδομένων (Γραμμική Παλινδρόμηση, Εφαρμογή της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA) στην Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Παλινδρόμηση, Πολυωνυμική Παλινδρόμηση, Ελαχιστοποίηση των Μέγιστων Αξόνων, Μη Γραμμική Παλινδρόμηση, Συναρτήσεις Σφήνας (Splines))
 6. Ταξινόμηση (Μέτρηση της Ομοιότητας, Προσδιορισμός της Ταξινόμησης με τη Χρήση Διαχωριστικών Συναρτήσεων, Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, Ανάλυση Ομάδας)
 7. Χρονοσειρές (Ιδιότητες των Χρονοσειρών, Αυτοσυσχέτιση, Μερική Αυτοσυσχέτιση, Ανάλυση FOURIER, Ημιτονοειδής Συναρτήσεις σε Πολύπλοκα Επίπεδα, Φασματική Ανάλυση, Επιλογή Φίλτρων,
 8. Χωρική Ανάλυση Δεδομένων
 9. Ανάλυση Δέσμης (CLUSTER ANALYSIS) (Χάραξη Ισοκαμπύλων, Ανάλυση τάσης, Γεωστατιστική, Σύνδεση εγγύτερης γειτονίας, Σύνδεση απώτερης γειτονίας, Σύνδεση μέσου όρου, Μέθοδος Ward)
 10. Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών (Παράμετροι και στατιστικά κανονικής κατανομής πολλών μεταβλητών, Τυποποίηση των δεδομένων, Γραμμικοί συνδυασμοί μεταβλητών, Υπολογισμός διασποράς και συνδιασποράς γραμμικών συνδυασμών, Ιδιοδυανύσματα και ιδιοτιμές ενός πίνακα)
 11. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Παράδειγμα εφαρμογής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες)

Διδάσκων: Δρ. Π. Σουπιός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Αναλυση γεωπεριβαλλοντικων δεδομένων (Π. Σουπιος - ΤΕΙ Κρήτης)
 2. Geological Data Analysis (Paul Wessel)
 3. Statistical Methods in Water Resources (D.R. Helsel and R.M. Hirsch) Techniques of Water-Resources Investigations of the United States Geological Survey Book 4, Hydrologic Analysis and Interpretation
 4. Introduction to Geostatistics (Andreas Bardossy)
 5. Practical Geostatistics (Isobel Clark)

Γεωθερμικά Πεδία

Περιγραφή: Το μάθημα πραγματεύεται το μάθημα των Γεωθερμικών πεδίων. Ειδικότερα στο μάθημα διδάσκονται τα κάτωθι:

 1. Εισαγωγή
 2. Περιοχές με αυξανόμενη θερμική ροή (περιοχές ωκεάνιας απομάκρυνσης, περιοχές βύθισης λιθοσφαιρικών πλακών, περιοχές ηπειρωτικών βυθισμάτων, θερμές κηλίδες).
 3. Γεωθερμική ενέργεια - Γεωθερμικές περιοχές
 4. Γεωθερμικές έρευνες
 5. Μηχανικά μέσα, όργανα μετρήσεων, σύσκευες
 6. Ιστορική αναδρομή - γεωθερμία στο κόσμο
 7. Εκμετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών
 8. Γεωθερμία στην Ελλάδα

Διδάσκων: Δρ. Π. Σουπιός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Μαθήματα Γεωθερμίας (Μ. Φυτίκας - Α.Π.Θ.)
 2. Γεωθερμία (Μ. Φυτίκας και Ν. Ανδρίτσος - Εκδ. Τζιόλας)

Χημική Ωκεανογραφία

Περιγραφή: Οι ιδιότητες του νερού: μοριακή δομή, χημική σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες. Θερμοκρασία, πίεση, αλατότητα, χλωριότητα, πυκνότητα. Το θαλάσσιο οικοσύστημα, η σημασία των φυσικοχημικών διεργασιών. Το θαλασσινό νερό, επιδράσεις των ηλεκτρολυτών στη δομή και τις ιδιότητες του. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού, η προέλευση τους και οι διεργασίες εισόδου και κατανομής των χημικών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Διαλυμένα αέρια στο θαλασσινό νερό: οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και ανθρακικό σύστημα, άζωτο, ευγενή αέρια. Παράκτια οικοσυστήματα: ανάδυση του νερού, θαλάσσιες λεκάνες, εκβολές. Θρεπτικά συστατικά: η κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών, αζωτούχες ενώσεις (κύκλος του αζώτου), εποχιακές διακυμάνσεις και κατανομές. Ο κύκλος του άνθρακα, του φωσφόρου, του πυριτίου, του θείου. Μέταλλα: βιολογικός ρόλος των μετάλλων, μηχανισμοί ρύθμισης της συγκέντρωσης τους, βιοδιαθεσιμότητα και τοξικότητα. Διεργασίες οξείδωσης και αναγωγής, προσρόφησης, συσσωμάτωσης και καθίζησης. Η οργανική ύλη στο θαλασσινό νερό: διάκριση διαλυμένης και σωματιδιακής ύλης, είσοδος οργανικής ύλης στο θαλασσινό νερό, διαδικασίες διάσπασης, μετατροπής και απομάκρυνσης. Φαρμακευτικά και άλλα οργανικά προϊόντα από τη θάλασσα, αρχές θαλάσσιας οργανικής χημείας.

Διδάσκων: Δρ. Γ. Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Βιβλιογραφία

 1. Ξένος, Κ.Δ. (2000). Χημική Ωκεανογραφία. Μακεδονικές Εκδόσεις.
 2. Σκούλλος, Μ. (1997). Χημική Ωκεανογραφία, Μέρος Α. Αθανασόπουλος-Παπαδάμης & ΣΙΑ, Ε.Ε.

Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Απορριμμάτων

Περιγραφή: Το μάθημα «Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Απορριμμάτων» σκοπό έχει να περιγράψει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να ενημερώσει τους φοιτητές για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να αναλύσει τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες πρακτικές για την επεξεργασία των απορριμμάτων. Αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:

 1. Εισαγωγή - η έννοια της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 2. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα σχετικά με την διαχείριση και επεξεργασία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
 3. Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης ΑΣΑ
 4. Πρακτικές συλλογής ΑΣΑ από του Ελληνικούς Δήμους - Εντοπισμός προβλημάτων διαχείρισης
 5. Τεχνολογίες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων - Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση, Αναερόβια Ζύμωση, Καύση και άλλες
 6. Επιλογές διάθεσης προϊόντων μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ

Διδάσκων: Δρ. Δ. Καλδέρης

Βιβλιογραφία

 1. Παναγιωτακόπουλος Δ. (2002) Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων, Εκδόσεις Ζυγός.
 2. Γιδαράκος Ε. (2006) Επικίνδυνα Απόβλητα: Διαχείριση, Επεξεργασία, Διάθεση, Εκδόσεις Ζυγός.

Γεωεπιστήμες και Matlab 

Τίτλος Μαθήματος: Γεωεπιστήμες και Matlab

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Z΄

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Διδάσκουσα: Δρ. Ε. Κόκκινου

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή του MATLAB στην επεξεργασία μονοδιάστατου και δισδιάστατου γεωσήματος. To MATLAB (Math Works Inc.) παρέχει ένα δυναμικό, εύχρηστο και ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον για υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών σε ένα μεγάλο φάσμα πεδίων, όπως στη Γραμμική Άλγεβρα, Στατιστική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικό Υπολογισμό, Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας, Θεωρία Ελέγχου, Θεωρία Βελτιστοποίησης και Γραφικά. Έχει υλοποιηθεί σε πολλές λειτουργικές πλατφόρμες (όπως Windows, Macintosh OS και Unix) και δύο βασικές εκδόσεις, την επαγγελματική και την εκπαιδευτική (student edition).

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή - ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Περιγραφή βασικών λειτουργιών, Υπολογισμοί και γραφικά, Πίνακες και πράξεις πινάκων, Μιγαδικοί αριθμοί, Γεωμετρικοί υπολογισμοί, Εξισώσεις, Δομημένος προγραμματισμός και διαχείριση αρχείων, Παρεμβολή, Διαφορικός λογισμός και ολοκλήρωση, Προχωρημένα γραφήματα, Δισδιάστατη ανάλυση, Μοντελοποίηση & προσομοίωση συστημάτων, Επεξεργασία σήματος

Εργαστήριο

 • Εισαγωγή στο MATLAB (καθορισμός μεταβλητών, πίνακες, Μ-αρχεία)
 • Απεικόνιση, φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων
 • Δομημένος προγραμματισμός και διαχείριση αρχείων
 • Παρεμβολή - εφαρμογές
 • Ανάλυση Fourier - εφαρμογές
 • Συνέλιξη και Αποσυνέλιξη - εφαρμογές
 • Γραφήματα
 • Επεξεργασία γεωσήματος
 • Δισδιάστατο σήμα
 • Προχωρημένες Εφαρμογές

Βιβλιογραφία

 1. Matlab Quide, Second edition, SIAM
 2. Matlab 6 για μηχανικούς Εκδόσεις Τζιόλα
 3. Σημειώσεις του μαθήματος «Γεωεπιστήμες και Matlab», Ε. Κόκκινου, 2009