Προπτυχιακές Σπουδές

fpp-2

Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τους τομείς που σχετίζονται με την κατανόηση και την τεχνολογική παρέμβαση σε συστήματα εντοπισμού και διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, είναι συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα, σε εργαστήρια μετεωρολογικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνολογικών μετρήσεων, σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και σύγχρονα αυτοματοποιημένα θερμοκήπια.

Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν: Μαθήματα Γενικής Υποδομής. Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Φυσική, Χημεία Ι και ΙΙ, Πληροφορική Ι και ΙΙ, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Τεχνική Θερμοδυναμική. Μαθήματα Ειδικής υποδομής. Αειφόρος Ανάπτυξη & Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Φαινόμενα Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον.

Τα επόμενα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν: Μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Συστήματα Λήψης Μετρήσεων & Ελέγχου, Μετεωρολογία - Κλιματολογία. Μαθήματα Ειδικότητας. Πρόκειται για τα μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων. Τα μαθήματα αυτά είναι: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ, Τηλεπισκόπιση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων, Σχεδιασμός & Διαχείριση Συστημάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & Διαχείριση υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Γεωτρήσεων & Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα, Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.

Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαμήνων, διδάσκονται παράλληλα και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ). Μαθήματα ΔΟΝΑ. Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Οικονομία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Διοίκηση. Εκτός των προαναφερόμενων μαθημάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διδασκαλία Προαιρετικών Μαθημάτων, τα οποία δύναται να μεταβάλλονται ανά ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο, σύμφωνα πάντα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες που το Τμήμα οφείλει να παρακολουθεί. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος και καλύπτεται, σύμφωνα με την οδηγία του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα επίπεδα. Δύο επίπεδα βασικών γνώσεων και δύο επίπεδα ορολογίας. Οι φοιτητές που κατέχουν τίτλο επιπέδου Lower και άνω, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τη διδασκαλία των δύο πρώτων επιπέδων.

Στο 8ο εξάμηνο, ανατίθεται στους σπουδαστές η Πτυχιακή Εργασία σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Στο 8ο εξάμηνο επίσης, πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εφαρμογής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχεται η δυνατότητα, κάποια μαθήματα ή η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης, να πραγματοποιηθεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών ERASMUS.


Παρακάτω ακολουθεί το Περίγραμμα Μαθημάτων Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

1 Μαθήματα Α' Εξαμήνου
2 Μαθήματα Β' Εξαμήνου
3 Μαθήματα Γ' Εξαμήνου
4 Μαθήματα Δ' Εξαμήνου
5 Μαθήματα Ε' Εξαμήνου
6 Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου
7 Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου
8 Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά
9 Προαιρετικά Μαθήματα
10 Πτυχιακή Εργασία
11 Πρακτική Άσκηση