Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. Έρευνα “Διερεύνηση της ποιότητας του νερού του ευρύτερου ασβεστολιθικού υδροφόρου συστήματος πηγών Αγυιάς Δυτικής Κρήτης”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας
 
 
 
 
 
 

“Διερεύνηση της ποιότητας του νερού του ευρύτερου ασβεστολιθικού υδροφόρου συστήματος πηγών Αγυιάς Δυτικής Κρήτης”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας

E-mail Εκτύπωση

Η ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια του προγράμματος στοχεύει στη συστηματική μελέτη και καταγραφή της ποιότητας του ευρύτερου ασβεστολιθικού συστήματος της περιοχής Αγυιάς Δυτικής Κρήτης το οποίο εκφορτίζεται από μια ομάδα πηγών. Κατά την υλοποίηση του έργου γίνεται μελέτη της επίδρασης της ρηξιγενούς τεκτονικής στην ποιότητα του νερού που μεταφέρεται μέσω ρηγμάτων, όσο και της επίδρασης από της διακύμανσης της ελεύθερης επιφάνειας του υδροφορέα νότια των πηγών Αγυιάς όπου κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται αντλήσεις μέσω υδρογεωτρήσεων.

Για τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών πραγματοποιούνται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συσχετιστούν με τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του προγράμματος.