Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

E-mail Εκτύπωση

Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει την γνώση που θα οδηγήσει στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο τα φυσικά φαινόμενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το μεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την προώθηση της διεπιστημονικότητας.

Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνει, είναι τα εξής: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις και διαχείριση γης, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, Διαδικτυακή Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων, Διαχείριση Δεδομένων Μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων Δεδομένων,  Παραγωγή και διάθεση Θεματικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης, Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενημέρωση Χαρτών, Παραγωγή και διάθεση ορθοφωτοχαρτών, Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M), Χωρική κατανομή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων, Εξαγωγή τομών και ογκομετρήσεις, Εφαρμογές ΓΣΠ στην εκίμηση περιβαλλοντικών ειπτώσεων κ.λ.π.