Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών πόρων

Εκτύπωση

Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων αφορούν: Έλεγχο και διαχείριση ποιότητας πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού. Δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση εδαφών. Προσδιορισμό επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα και αγροχημικά υδατικών και εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και αποκατάσταση χερσαίων-υδάτινων-αγροτικών οικοσυστημάτων. Οικολογία. Βιολογικοί δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων.

Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Προστασίας Νερού». Αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας, είναι η διεπιστημονική διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.