Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σπουδές Περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

E-mail Εκτύπωση

Το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. καλύπτει το ευρύ επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο της Ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών αυτοματισμών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών.

 

Δομή των Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και ενισχυτικά φροντιστήρια, ειδικά σεμινάρια και διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Οι γνωστικοί στόχοι του Περιεχομένου Σπουδών εκφράζονται μαθήματα, τα οποία κατανέμονται, με μια λογική αλληλουχία, σε διδακτικά εξάμηνα. Τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, γενικά μαθήματα υποδομής, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Ηλεκτρονικά κ.α., ενώ από το πέμπτο (και κυρίως το έκτο) εξάμηνο οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας, που είναι ομαδοποιημένα σε τρεις θεματικές ενότητες (i. τηλεπικοινωνίες, ii. βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί και iii. νέες τεχνολογίες και πολυμέσα), ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις.

Τα μαθήματα είναι οργανωμένα κατά το πρότυπο των Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) ή Πιστωτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Ο γενικός κορμός είναι εν γένει κοινός για όλα τα Τμήματα Ηλεκτρονικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ η διαφοροποίηση γίνεται ως επί το πλείστον σε εκείνα τα μαθήματα της ειδίκευσης που προσδίδουν και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Τμήματος σε συνδυασμό και με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το ΠΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει επτά (7) εξάμηνα βασικών σπουδών και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα στο πρόγραμμα έχουν κωδικοποιηθεί με τους χαρακτήρες ΤΛ και έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό, στον οποίο το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο σπουδών, το δεύτερο ψηφίο δηλώνει αν το μάθημα έχει μόνο θεωρία ή έχει θεωρία και εργαστήριο (οπότε τίθεται το 0) ή αν έχει μόνο εργαστήριο (οπότε τίθεται το 1), και τα υπόλοιπα ψηφία δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο οι τίτλοι των μαθημάτων. Επίσης, αναφέρονται οι ώρες διδασκαλίας στη θεωρία (στη στήλη Θ), οι ώρες του εργαστηρίου (στη στήλη Ε) και οι ώρες διεξαγωγής Ασκήσεων Πράξης ή/και Φροντιστηρίων (στη στήλη ΑΠ/Φ). Επιπλέον δηλώνονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης (στη στήλη Σ), οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS καθώς και ο εβδομαδιαίος Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) που αντιστοιχεί στο κάθε μάθημα.

Καθορίστηκε ότι ο μέσος φοιτητής για να ανταποκριθεί στις σπουδές του θα πρέπει να διαθέτει ένα συγκεκριμένο χρόνο ως Φόρτο Εργασίας (ΦΕ) και συγκεκριμένα 1.500 ώρες (παρακολούθηση, μελέτη και εξετάσεις) για κάθε έτος σπουδών ή 750 ώρες για κάθε διδακτικό εξάμηνο. Συνεπώς, στο ΠΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής, (1) Πιστωτική Μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες Φόρτου Εργασίας, άρα απονέμονται 60 Πιστωτικές Μονάδες ECTS για κάθε έτος σπουδών ή 30 Πιστωτικές Μονάδες ECTS για κάθε διδακτικό εξάμηνο.

Προκειμένου να κατανεμηθούν οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS στα εξαμηνιαία μαθήματα, εκτιμήθηκε ότι ο μέσος φοιτητής πρέπει να διαθέτει για κάθε ώρα παρακολούθησης θεωρίας άλλες δύο ώρες για μελέτη και εξετάσεις, ενώ για τα εργαστήρια και τις ασκήσεις πράξης επαρκεί ο χρόνος της παρακολούθησης. Με βάση τον αλγόριθμο αυτό υπολογίστηκε ο εβδομαδιαίος Φόρτος Εργασίας του φοιτητή και πολλαπλασιάζεται επί 15 διδακτικές εβδομάδες οπότε προκύπτει ο εξαμηνιαίος Φόρτος Εργασίας που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα. Έτσι ο συνολικός εβδομαδιαίος Φόρτος Εργασίας ανά εξάμηνο είναι 50 ώρες που αντιστοιχίζονται σε 30 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

Όπως φαίνεται και στη συνέχεια, σε κάθε εξάμηνο σπουδών κατανέμονται 5-6 υποχρεωτικά μαθήματα ή υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής και 22-26 ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 30 Πιστωτικές Μονάδες ECTS. Συνολικά τα υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των 7 εξαμήνων σπουδών του και για τη λήψη του πτυχίου του είναι 40, ενώ σε αυτά προστίθενται και 7 προαιρετικά μαθήματα.

Αναφορικά με την ξένη γλώσσα προβλέπονται: υποχρεωτικά 3 εξάμηνα διδασκαλίας της ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση ο απόφοιτος του Τμήματος να κατανοεί ένα τεχνικό εγχειρίδιο και να συντάσσει μια τεχνική αναφορά στην Αγγλική γλώσσα. Η ξένη γλώσσα δεν έχει πιστωτικές μονάδες και απλά ο φοιτητής υποχρεούται να περάσει τις τελικές εξετάσεις. Η διδασκαλία της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή άλλης ξένης γλώσσας γίνεται σε μέχρι τρία διαδοχικά εξάμηνα και δύναται να προσφέρεται σε προαιρετική βάση. Η διδασκαλία αυτή θεωρείται απαραίτητη για τους φοιτητές που  επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εξαμηνιαία Διάρθρωση του ΠΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής:

Εξάμηνο

Αριθμός μαθημάτων

Σύνολο ωρών

Ώρες θεωρίας

Ώρες Ασκήσεων Πράξης & Εργαστηρίου

Φόρτος εργασίας

ECTS

Μονάδες

Α

6

24

13

11

50

30

Β

6

24

13

11

50

30

Γ

6

24

13

11

50

30

Δ

6

24

13

11

50

30

Ε

6

26

12

14

50

30

1η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών)

ΣΤ

5

26

12

14

50

30

Ζ

5

22

14

8

50

30

2η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής (Κατεύθυνση Αυτοματισμού & Πληροφορικής)

ΣΤ

5

24

13

11

50

30

Ζ

5

24

13

11

50

30

Η

 

50

 

50

50

30

ΣΥΝΟΛΟ

40

170

90

80

400

240

 

Tα υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΠΣ διακρίνονται σε Μαθήματα Γενικής Yποδομής (MΓY), Eιδικής Yποδομής (MEY), Eιδικότητας (ME) και μαθήματα Διοίκησης, Oικονομίας, Nομοθεσίας και Aνθρωπιστικών Σπουδών (ΔONA) και ανά Κατεύθυνση Σπουδών κατανέμονται ως εξής:

 


Μαθήματα

Γενικής Υποδομής

(ΜΓΥ)

 

8 μαθήματα,

ποσοστό 20%

 

Φυσική

Μαθηματικά

Μαθηματικά με χρήση Η/Υ Ι

Μαθηματικά με χρήση Η/Υ ΙΙ

Προγραμματισμός Η/Υ

Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων & Κατασκευές

 

Μαθήματα

Ειδικής Υποδομής

(ΜΕΥ)

 

14 μαθήματα,

ποσοστό 34%

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Ηλεκτρονική Ι

Ηλεκτρονική ΙΙ

Ηλεκτρονική ΙΙΙ

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι

Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ

CAD & Κατασκευή

Ανάλυση & Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Μετρήσεις

Σήματα & Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Κεραίες & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων (1η ομάδα ΥΕ)

Ηλεκτρονικά Οργάνων Μέτρησης (2η ομάδα ΥΕ)

 

Μαθήματα

Ειδικότητας

(ΜΕ)

 

13 μαθήματα,

ποσοστό 33%

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος

Μικροηλεκτρονική & VLSI

Μικροϋπολογιστές

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Αρχιτεκτονική Η/Υ

Δίκτυα Η/Υ (1η και 2η ομάδα ΥΕ)

Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών (1η ομάδα ΥΕ)

Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες (1η ομάδα ΥΕ)

Εφαρ/γές Μικροϋπολογιστών σε Τηλεπικοινωνίες (1ηομάδα ΥΕ)

Συσ/τα Επεξ/σίας & Μεταδ/σης Εικόνας &Ήχου  (1ηομάδα ΥΕ)

Radar & Ραδιοβοηθήματα (1η ομάδα ΥΕ)

Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες (1η ομάδα ΥΕ)

Μικροκύματα & Εφαρμογές (1η ομάδα ΥΕ)

Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου (2η ομάδα ΥΕ)

Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (2η ομάδα ΥΕ)

Ρομποτική & Εφαρμογές (2η ομάδα ΥΕ)

Εφαρ/γές Ηλεκτ/κών Ισχύος &Ηλεκ/κές Μηχανές (2ηομάδα ΥΕ)

Εφαρμογές Μικροελεγκτών & Ασαφής Λογική (2η ομάδα ΥΕ)

Επεξεργασία Φωνής & Εικόνας (2η ομάδα ΥΕ)

Οπτοηλεκτρονική & Lasers (2η ομάδα ΥΕ)

 

Μαθήματα

Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)

5 μαθήματα,

ποσοστό 13%

Οικονομικά Επιχειρήσεων (Οικονομία)

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διοίκηση)

Ιστορία της Τεχνολογίας (Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία (Νομοθεσία)

Ποιότητα & Δεοντολογία (Δεοντολογία Επαγγέλματος)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

(διάρκειας οκτώ εξαμήνων, μαζί με την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία)

 

Α' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΓΥ

Ηλεκτρονικά Στοιχεία

6

3

1

2

12

6

ΤΛ1001

2.

ΜΓΥ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

4

2

0

2

8

6

ΤΛ1002

3.

ΜΓΥ

Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων & Κατασκευές

4

0

0

4

4

4

ΤΛ1103

4.

ΜΓΥ

Φυσική

4

2

0

2

8

6

ΤΛ1004

5.

ΜΓΥ

Μαθηματικά

4

4

0

0

12

6

ΤΛ1005

6.

ΔΟΝΑ

Οικονομικά Επιχειρήσεων

2

2

0

0

6

2

ΤΛ1006

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

1

10

50

30

 

 

 

Αγγλικά Ι

 

 

 

 

 

 

ΤΛ1007

 

Β' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕΥ

Ηλεκτρονική Ι

5

3

0

2

11

7

ΤΛ2001

2.

ΜΕΥ

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι

4

2

0

2

8

5

ΤΛ2002

3.

ΜΕΥ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

4

2

0

2

8

6

ΤΛ2003

4.

ΜΓΥ

Μαθηματικά με χρήση Η/Υ Ι

4

2

0

2

8

4

ΤΛ2006

5.

ΜΓΥ

Προγραμματισμός Η/Υ

5

2

1

2

9

6

ΤΛ2007

6.

ΔΟΝΑ

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

2

2

0

0

6

2

ΤΛ2009

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

0

11

50

30

 

 

 

Αγγλικά ΙΙ

 

 

 

 

 

 

ΤΛ2008


Γ’ Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕΥ

Ηλεκτρονική ΙΙ

5

3

0

2

11

7

ΤΛ3001

2.

ΜΕΥ

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Μετρήσεις

4

2

0

2

8

6

ΤΛ3002

3.

ΜΕΥ

CAD & Κατασκευή ΙΙ

5

2

1

2

9

6

ΤΛ3000

4.

ΜΕΥ

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός.

4

2

0

2

8

5

ΤΛ3005

5.

ΜΓΥ

Μαθηματικά με χρήση Η/Υ ΙΙ

4

2

0

2

8

4

ΤΛ3007

6.

ΔΟΝΑ

Ιστορία της Τεχνολογίας

2

2

0

-

6

2

ΤΛ3008

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

1

10

50

30

 

 

 

Αγγλικά ΙΙΙ

 

 

 

 

 

 

ΤΛ3009

 

Δ' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕΥ

Ηλεκτρονική ΙΙΙ

4

2

0

2

8

5

ΤΛ4001

2.

ΜΕΥ

Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ

5

3

0

2

11

7

ΤΛ4002

3.

ΜΕ

Μικροϋπολογιστές

4

2

0

2

8

5

ΤΛ4003

4.

ΜΕΥ

Σήματα & Συστήματα

4

2

0

2

8

5

ΤΛ4004

5.

ΜΕ

Ηλεκτρονικά Ισχύος

5

2

1

2

9

6

ΤΛ4005

6.

ΔΟΝΑ

Τεχνικές Μελέτες & Νομοθεσία

2

2

0

0

6

2

ΤΛ4006

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

1

10

50

30

 

 

Ε' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕ

Μικροηλεκτρονική & VLSI

4

2

0

2

8

5

ΤΛ5017

2.

ΜΕ

Αρχιτεκτονική Η/Υ

4

2

0

2

8

5

ΤΛ5002

3.

ΜΕ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

6

3

1

2

12

7

ΤΛ5003

4.

ΜΕΥ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

5

3

0

2

11

6

ΤΛ504

5.

ΜΕΥ

Ανάλυση & Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ

3

0

1

2

3

2

ΤΛ5105

6.

ΜΕΥ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

4

2

0

2

8

5

ΤΛ5006

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

26

12

2

12

50

30

 

 

1η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών)

ΣT' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕ

Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών

5

2

1

2

9

5

ΤΛ6001

2.

ΜΕ

Συστήματα Επεξεργασία & Μετάδοσης Φωνής & Εικόνας

6

3

1

2

12

8

ΤΛ6002

3.

ΜΕ

Radar & Ραδιοβοηθήματα

4

2

0

2

8

4

ΤΛ6003

4.

ΜΕ

Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών σε Τηλεπικοινωνίες

5

2

1

2

9

5

ΤΛ6004

5.

ΜΕΥ

Κεραίες & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων

6

3

1

2

12

8

ΤΛ6005

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

26

12

4

10

50

30

 

 

Ζ' Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕ

Δίκτυα Η/Υ

5

3

0

2

11

7

ΤΛ7001

2.

ΜΕ

Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες

5

3

0

2

11

7

ΤΛ7002

3.

ΜΕ

Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες

5

3

0

2

11

7

ΤΛ7003

4.

ΜΕ

Μικροκύματα & Εφαρμογές

5

3

0

2

11

7

ΤΛ7004

5.

ΔΟΝΑ

Ποιότητα & Δεοντολογία

2

2

0

0

6

2

ΤΛ7005

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

22

14

0

8

50

30

 

 

2η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής (Κατεύθυνση Αυτοματισμού & Πληροφορικής)

ΣΤ' Εξάμηνο Σπουδών:

α/α

 


ΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕ

Εφαρμογές Μικροελεγκτών και Ασαφής Λογική

5

3

0

2

11

7

ΤΛ6006

2.

ΜΕ

Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

5

3

0

2

11

7

ΤΛ6007

3.

ΜΕ

Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

5

2

1

2

9

5

ΤΛ6008

4.

ΜΕ

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικές Μηχανές

5

3

0

2

11

7

ΤΛ6009

5.

ME

Επεξεργασία Φωνής & Εικόνας

4

2

0

2

8

4

ΤΛ6010

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

1

10

50

30

 

 

Z' Εξάμηνο Σπουδών:

α/α


ΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

ΜΕ

Δίκτυα Η/Υ

5

3

0

2

11

7

ΤΛ7001

2.

ΜΕ

Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες

6

3

1

2

12

8

ΤΛ7006

3.

ΜΕ

Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες

5

2

1

2

9

5

ΤΛ7007

4.

ΜΕ

Μικροκύματα & Εφαρμογές

6

3

1

2

12

8

ΤΛ7008

5.

ΔΟΝΑ

Ποιότητα & Δεοντολογία

2

2

0

0

6

2

ΤΛ7005

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

13

3

8

50

30

 

 

Η’ Εξάμηνο Σπουδών:

α/αΜΑΘΗΜΑ

Σ

Θ

ΑΠ

Ε

ΦΕ

ECTS

Κωδικός

1.

 

Πτυχιακή Εργασία

15

 

 

15

15

20

ΤΛ8001

2.

 

Πρακτική Άσκηση

35

 

 

35

35

10

ΤΛ8002

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

50

 

 

50

50

30