Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σπουδές Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
 
 
 
 
 
 

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

E-mail Εκτύπωση

Α' Εξάμηνο:

Α.1. Μαθηματικά

Σκοπός: Η εξοικείωση με τους μιγαδικούς αριθμούς, τους πίνακες, τις συναρτήσεις, τις παραγώγους, τα ολοκληρώματα και τις εφαρμογές τους.

Περίγραμμα: Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα. Αναλυτική γεωμετρία. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Παράγωγοι. Ολοκληρώματα. Χρήση κατάλληλου λογισμικού για αριθμητικούς και συμβολικούς υπολογισμούς.

 

Α.2. Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Σκοπός: Η εισαγωγή στις φυσικές αρχές των διατάξεων ημιαγωγών και στις αρχές λειτουργίας βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων.

Περίγραμμα: Δομή ενεργειακών ζωνών ημιαγωγών και σύνδεση με την αγωγιμότητα. Μηχανισμοί που δημιουργούν και ελέγχουν τις συγκεντρώσεις οπών και ηλεκτρονίων, ο ρόλος των προσμείξεων.  Αναλυτική μελέτη της επαφής p-n, των φαινομένων που εξελίσσονται σε αυτήν (ολίσθηση, διάχυση, χωροχρονική εξέλιξη φορέων, νόμος επαφής) και της λειτουργίας της υπό τάση (ορθή-ανάστροφη πόλωση, χωρητικότητα επαφής).  Μελέτη διόδου στερεάς κατάστασης και ειδικών διόδων (φωτοδίοδος, δίοδος φωτοεκπομπής, δίοδος Schottky, δίοδος σήραγγος) καθώς και των βασικών κυκλωμάτων (περιορισμός-σταθεροποίηση τάσης, ανόρθωση τάσης).  Αρχή λειτουργίας transistor διπολικής επαφής (pnp, npn). Βασικές συνδεσμολογίες κοινής βάσης και κοινού εκπομπού (χαρακτηριστικές εισόδου-εξόδου).  Κύκλωμα πόλωσης του BJT.  Μελέτη-αρχή λειτουργίας transistor επαφής επίδρασης πεδίου (jFET) και transistor επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET, NMOS, PMOS). Εισαγωγή στα thyristors.

 

Α.3. Φυσική

Σκοπός:.           Η ανάπτυξη φυσικής σκέψης κατάλληλου επιπέδου για τη λύση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων

Περίγραμμα: Φυσικές ποσότητες, πρότυπα και συστήματα μονάδων. Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης. Μελέτη κινήσεων, νόμοι του Newton, εφαρμογές στην ισορροπία και την κίνηση των σωμάτων. Έργο σταθερής και μεταβλητής δύναμης. Νόμος ελαστικότητας. Κινητική ενέργεια και θεώρημα έργου-ενέργειας. Ισχύς. Περιοδικές κινήσεις - ταλαντώσεις. θεμελιώδεις έννοιες, διαφορικές εξισώσεις περιγραφής σε απλές, φθίνουσες και εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις. Φαινόμενο συντονισμού. Σύγκριση με ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Σύνθεση αρμονικών κινήσεων, διακροτήματα, σχήματα Lissajous. Θερμική διαστολή σωμάτων (γραμμική και διαστολή όγκου). Μηχανισμοί διάδοσης θερμότητας. Νόμος Stefan-Boltzman. Θεμελιώδεις έννοιες κυματικής, περιοδικά κύματα και μαθηματική περιγραφή τους. Κυματική εξίσωση. Επαλληλία κυμάτων, συμβολή, στάσιμα κύματα. Ένταση κύματος. Απορρόφηση κυμάτων από την ύλη. Περιγραφή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Γεωμετρική οπτική. Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση,πόλωση φωτός. Φαινόμενο ολικής ανάκλασης.

 

Α.4. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Σκοπός:.            Η ανάλυση δικτύων συνεχούς ρεύματος.

Περίγραμμα: Βασικά κυκλωματικά στοιχεία (αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ηλεκτρικές πηγές, μετασχηματιστές) και Ι-V χαρακτηριστικές των. Νόμοι του Kirchoff. DC και AC  ανάλυση σε σταθερή κατάσταση. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Φάσορες. Ανάλυση κόμβων και βρόχων. Μέθοδος υπέρθεσης.

 

Α.5. Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων & Κατασκευές

Σκοπός:.            Η γνώση των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, των κωδικών και των χαρακτηριστικών τους.

Περίγραμμα: Αναγνώριση και μέτρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων (αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία, δίοδοι, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κλπ). Σχεδίαση ηλεκτρονικού σχεδίου. Τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων. Κατασκευή τυπωμένου κυκλώματος και συγκόλληση στοιχείων. Απλή ηλεκτρονική κατασκευή (καθοδηγούμενη).

 

Α.6. Οικονομικά Επιχειρήσεων

Σκοπός: Nα εξοικειώσει τους φοιτητές με τις τεχνικές της μοντέρνας μικροοικονομικής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ικανότεροι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περίγραμμα: Έννοια της αγοράς, μορφές αγοράς, προσφορά και ζήτηση, συνάρτηση χρησιμότητας ατομικού καταναλωτή, εκτίμηση κόστους, δείκτες κόστους, προσδιορισμός τιμής, απόσβεση, συναρτήσεις παραγωγής, ενεργός ζήτηση, σύνταξη προϋπολογισμού, ισοζύγιο πληρωμών, ο ρόλος των επιτοκίων, πληθωρισμός, τεχνικές τιμολόγησης, γενικές αρχές οικονομικού σχεδιασμού. Οικονομικά κριτήρια σχεδιασμού, χρησιμοποίηση εξισώσεων κόστους στο σχεδιασμό και βελτιστοποίηση, παραδείγματα τεχνικοοικονομικών μελετών (case-studies).

 

Α.7. Αγγλικά Ι

Σκοπός:.            Εισαγωγή στην αγγλική ορολογία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και της πληροφορικής.

Περίγραμμα: Δομή Αγγλικής γλώσσας και γραμματική. Τεχνικά κείμενα.

 

Β' Εξάμηνο:

 

Β.1. Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ Ι

Σκοπός:.            Εισαγωγή στις ειδικές συναρτήσεις (Beta, Gamma, Bessel, πολυώνυμα Legendre και Chebyshef) και στις διαφορικές εξισώσεις.

Περίγραμμα: Εκμάθηση με χρήση Υπολογιστικών Φύλλων, Τεχνικού Προγραμματισμού και λογισμικού MATLAB των παρακάτω: Διαφορικές εξισώσεις. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών. Συναρτήσεις Gamma, Beta, Bessel. Πολυώνυμα Legendre. Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Χρήση λογισμικού μαθηματικού πακέτου για αριθμητικούς και συμβολικούς υπολογισμούς.

 

Β.2. Ηλεκτρονική Ι

Σκοπός:.            Ανάλυση κυκλωμάτων ενισχυτών τάσης Α-F.

Περίγραμμα: Δίοδοι και χαρακτηριστικά. Κυκλώματα ανόρθωσης, απλά τροφοδοτικά. Το τρανζίστορ στις χαμηλές συχνότητες. Πόλωση και θερμική σταθεροποίηση. Μοντέλο χαμηλών συχνοτήτων για τρανζίστορ. Βασικά κυκλώματα ενίσχυσης. Ο διαφορικός ενισχυτής. Το τρανζίστορ ως διακόπτης. Το τρανζίστορ στις υψηλές συχνότητες. Τα τρανζίστορ πεδίου. Ανάλυση μικρών σημάτων. Μοντέλα κυκλωμάτων με ελεγχόμενες πηγές. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών. Μελέτη ενισχυτών στις υψηλές συχνότητες, ενισχυτές μιας και πολλών βαθμίδων, ευστάθεια ενισχυτών πολλών βαθμίδων, ενισχυτές με ανάδραση.

 

Β.3. Προγραμματισμός Η/Υ

Σκοπός:.            Εφαρμογή των υπολογιστών σε απλές εφαρμογές. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C.

Περίγραμμα: Συστήματα αρίθμησης και μετατροπές από το ένα σύστημα στο άλλο. Η έννοια του αλγορίθμου. Δομές αλγορίθμων. Λογικά διαγράμματα (flowcharts). Προγραμματισμός σε γλώσσα C. Τύποι δεδομένων και μεγέθη. Εντολές ελέγχου. Συσχετικοί και λογικοί τελεστές. Εντολές επανάληψης. Συναρτήσεις και δόμηση σε μπλοκ του προγράμματος. Δείκτες και πίνακες. Ουρές και λίστες. Δυαδικά δέντρα. Προσπέλαση αρχείων. Τεχνικές αναζήτησης. Τεχνικές ταξινόμησης. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, εκμάθηση βασικών αρχών σχεδίασης και υλοποίησης προγραμμάτων βασισμένων στο περιβάλλον της Visual C++.

 

Β.4. Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Σκοπός:.            Η ανάλυση δικτύων εναλλασσόμενου ρεύματος και η μελέτη σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Περίγραμμα: Σήματα και συστήματα. Βασικοί νόμοι και στοιχεία κυκλωμάτων. Κυκλώματα RLC, συντονισμός,  συναρτήσεις κυκλωμάτων, σύνθεση αντιστάσεων LC, δίθυρα κυκλώματα. Δίπολα, τετράπολα, ισοδύναμα τετράπολα. Συνάρτηση μεταφοράς και δικτυώματα ladder. Ανάλυση και σύνθεση. Συστήματα δεύτερης τάξης. Φίλτρα Low pass, High pass, Band pass. Απλά μεταβατικά φαινόμενα. Εφαρμογές των μετασχηματισμών Laplace και Fourier.

 

Β.5. Ψηφιακά Κυκλώματα Ι

Σκοπός:.            Να εισάγει τους φοιτητές στην ψηφιακή λογική και τα ψηφιακά κυκλώματα, ώστε να είναι ικανοί να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετιζόμενα με την αρχιτεκτονική των Η/Υ, τον προγραμματισμό μικροελεγκτών και το σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων.

Περίγραμμα: Αριθμητικά Συστήματα. Αλγεβρα Boole. Λογικές συναρτήσεις. Απλοποίηση με Karnaugh και μεθόδους πινακοποίησης. Δικτυώματα πυλών. Σχεδιασμός και ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Αθροιστές-Αφαιρέτες. Κώδικες. Κωδικοποιητές. Αποκωδικοποιητές. Συνδυαστικά κυκλώματα Flip-Flops. Ακολουθιακά κυκλώματα σύγχρονα και ασύγχρονα. (Ανάλυση & Σύνθεση). Ειδικά ακολουθιακά κυκλώματα (καταχωρητές, ολισθητές, απαριθμητές,  στοιχεία μνήμης).

 

Β.6. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός:.            Να εισάγει τους φοιτητές σε μια μεθοδολογία σκέψης πολυδιάστατων προβλημάτων όπου η τελική λύση προκύπτει ελέγχοντας τα αρχικά συμπτώματα και την υπάρχουσα κατάσταση.

Περίγραμμα: Γενική εισαγωγή στις αρχές της διοίκησης. Θεωρία και μεθοδολογία των συστημάτων. Μοντέλα αντίληψης της ενδο- και εξω- επιχειρησιακής πραγματικότητας. Επικοινωνία. Διαλεκτική της διοίκησης. Διοικητικές ικανότητες. Προγραμματισμός. Οργάνωση. Διεύθυνση. Έλεγχος. Διοίκηση με βάση τους αντικειμενικούς στόχους. Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων.  Μεθοδολογία επίλυσης διοικητικών προβλημάτων. Ανάπτυξη παραδειγμάτων και πρακτικών περιπτώσεων.

 

Β.7. Αγγλικά ΙΙ

Σκοπός:.            Τεχνική Αγγλική ορολογία ηλεκτρονικών και πληροφορικής σχετική με τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα.

Περίγραμμα: Αγγλική ορολογία σχετική με τα  ηλεκτρονικά κυκλώματα και εξαρτήματα. Τεχνικά κείμενα.

 

Γ' Εξάμηνο:

 

Γ.1. Μαθηματικά με χρήση Η/Υ ΙΙ

Σκοπός: Η χρήση των πιθανοτήτων και της στατιστικής ανάλυσης.

Περίγραμμα: Εκμάθηση με χρήση Mathematica through the cloud (http://www.wolfram.com/mathematica) και Προγραμματισμού στη γλώσσα Python των παρακάτω: Στοιχεία συνδυαστικής. Η έννοια της πιθανότητας, αξιώματα και βασικές ιδιότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα ολικής πιθανότητας. Θεώρημα του Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Τυχαίο δείγμα. Στοιχεία εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων. Στατιστική. Ουρές. Μαρκοβιανές αλυσίδες. Βασικές εφαρμογές στοχαστικών μοντέλων. Χρήση στατιστικού πακέτου για ανάλυση δεδομένων.

 

Γ.2. Ηλεκτρονική ΙΙ

Σκοπός: Κατανόηση της θεωρίας των ενισχυτών και των εφαρμογών τους. Κατανόηση της θεωρίας και των εφαρμογών των κυκλωμάτων παραγωγής και επεξεργασίας σήματος.

Περίγραμμα: Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής. Εφαρμογές. Ο πραγματικός τελεστικός ενισχυτής. Γραμμικά αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μη γραμμικά αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ενισχυτές ισχύος. Απόκριση συχνότητας. Ανάδραση σε ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ο τελεστικός ενισχυτής ως μη γραμμικό στοιχείο (συγκριτές, ρυθμιστές τάσεως, διαμορφωτές). Αναλογικοί διακόπτες. Ευστάθεια και ταλαντώσεις. Ταλαντωτές, Κυκλώματα βασικών ταλαντωτών, Κυματομορφές. Γεννήτριες κυματομορφών.

 

Γ.3. Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

Σκοπός: Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό και τις εφαρμογές του.

Περίγραμμα: Το ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Ενέργεια Η/Σ πεδίου. Ηλεκτρικό δίπολο. Ηλεκτρική μετατόπιση. Διηλεκτρικά. Οριακές συνθήκες. Εξισώσεις Laplace. Συμμετρίες και επίλυση εξισώσεων Laplace. Μέθοδος ειδώλων. Εξίσωση Poisson. Ηλεκτρικό ρεύμα. Εξ. Συνέχειας. Mαγνητοστατική. Δύναμη Lorentz. Νόμος Biot-Savart. Μαγνητική ροή και επαγωγή. Νόμος Ampere. Διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό. Μαγνητικό δίπολο.  Νόμος Faraday. Αυτεπαγωγή και Αμοιβαία επαγωγή. Οι εξισώσεις Maxwell.

 

Γ.4. Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις

Σκοπός: Επιδιώκεται η εκτεταμένη γνώση και σε βάθος κατανόηση των αρχών που διέπουν τις ηλεκτρονικές μετρήσεις και η εκμάθηση τεχνικών και πρακτικών που υιοθετούνται στις πρακτικές εφαρμογές.

Περίγραμμα: Η διδασκαλία του μαθήματος  εστιάζει στις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες και τεχνικές των ηλεκτρονικών μετρήσεων φυσικών μεγεθών και τις βασικές εφαρμογές τους με χρήση ευρέως διαθέσιμης οργανολογίας, δίδοντας έμφαση στα ολοκληρωμένα συστήματα που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές ή/και μικροελεγκτές. Ιδιαιτέρως, αποσκοπεί να καλύψει σε ικανό βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της μετρολογίας, με έμφαση στην ποιότητα της μέτρησης, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες για το στοχαστικό υπολογισμό των αβεβαιοτήτων των ηλεκτρονικών μετρήσεων. Επίσης, εισάγονται οι αρχές και η δομή αναλογικών και ψηφιακών μετρητικών συστημάτων, οι βασικοί τύποι αισθητηρίων και οι εφαρμογές τους και οι μονάδες ρύθμισης και ψηφιοποίησης σήματος.

 

Γ.5. CAD και Κατασκευή

Σκοπός: Σχεδίαση πραγματικών κυκλωμάτων με χρήση κατάλληλου ειδικού λογισμικού Η/Υ. Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων.

Περίγραμμα: Εκμάθηση σχεδιαστικού λογισμικού. Σχεδίαση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος. Τελική σχεδίαση διάταξης (lay-out). Συστήματα αυτόματης υλοποίησης τυπωμένων κυκλωμάτων. Ηλεκτρονική κατασκευή (τροφοδοτικό, ενισχυτής ή άλλη που θα δοθεί).

 

Γ.6. Ιστορία της Τεχνολογίας

Σκοπός: Η κατανόηση των τεχνολογικών παραγόντων που επηρέασαν τον τεχνολογικό πολιτισμό.

Περίγραμμα: Γενική ιστορική αναδρομή. Μεταφορές, επικοινωνίες, αρχικές πηγές ενέργειας. Ιστορική αναδρομή στα έτη 1750 – 1900. Οι ατμομηχανές. Εργαλεία και άλλα εξαρτήματα. Μεταφορές. Ηλεκτρική βιομηχανία.

 

Γ.7. Αγγλικά ΙΙΙ

Σκοπός: Κατανόηση και σύνταξη τεχνικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα.

Περίγραμμα: Κατανόηση και χρήση πολύπλοκων τεχνικών όρων. Κατανόηση της δομής εξειδικευμένων τεχνικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα. Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών εργασιών.

 

Δ' Εξάμηνο:

 

Δ.1. Μικροϋπολογιστές

Σκοπός: Κατανόηση των αρχών λειτουργίας, της οργάνωσης και της σχεδίασης των μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Προγραμματισμός των συστημάτων αυτών.

Περίγραμμα: Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές. Βασική αρχιτεκτονική οργάνωση και λειτουργία. Μικροεπεξεργαστές 8 και 18 και 32 bits. Γλώσσα μηχανής και assembly. Χρονισμός (Timing). Έννοια του διαύλου (bus) και κυκλώματα προσαρμογής στους διαύλους. Ρεπερτόριο εντολών. Μέθοδοι προγραμματισμού. Assemblers, compilers. Αναπτυξιακά συστήματα. Κυκλώματα προσαρμογής μνήμης. Πόρτες επικοινωνίας,  εισόδου / εξόδου παράλληλες και σειριακές.

 

Δ.2. Ηλεκτρονική ΙΙΙ

Σκοπός: Σχεδίαση σύγχρονων ενισχυτών και ενισχυτικών συστημάτων με προχωρημένες τεχνικές.

Περίγραμμα: Σύγχρονοι ενισχυτές και ενισχυτικά συστήματα. Σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης. Σχεδίαση ενισχυτών χαμηλού σήματος ευρείας ζώνης. Σχεδίαση πομποδεκτών. Σχεδίαση VHF και UHF ενισχυτών με χρήση S-παραμέτρων. Σχεδίαση μικροκυματικών ενισχυτών GaAs FET. Θόρυβος στους ενισχυτές. Ανάλυση θορύβου. Συμπίεση θορύβου ανάδειξη σήματος. Συστήματα κλειδώματος φάσης (PLL), μείκτες, IF φίλτρα, ανιχνευτές. Γραμμικοί και συντονιζόμενοι ενισχυτές ισχύος. Εφαρμογές ολοκληρωμένων αναλογικών κυκλωμάτων.

 

Δ.3. Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ

Σκοπός: Σχεδιασμός  ψηφιακών συστημάτων με χρήση ASIC και γλώσσα VHDL.

Περίγραμμα: Εισαγωγή στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με  χρήση αλγοριθμικών μηχανών καταστάσεων. Ανάλυση και σύνθεση μηχανών καταστάσεων. Ανάλυση και σύνθεση σύγχρονων, ασύγχρονων και pulse mode ακολουθιακών κυκλωμάτων. Μελέτη τυχαίων σφαλμάτων, δρομήσεων και μέθοδοι αντιμετώπισης.  Πρακτικές εφαρμογές σχεδίασης. Χρήση των PLDs και FPGAs για σχεδίαση. Γλώσσα σχεδιασμού VHDL. Τεχνικές ελέγχου λειτουργίας των ψηφιακών κυκλωμάτων.

 

Δ.4. Σήματα και Συστήματα

Σκοπός: Εισαγωγή στις βασικές κατηγορίες σημάτων και συστημάτων.

Περίγραμμα: Βασικές έννοιες γύρω από τα σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Οι έννοιες της συνέλιξης, της συσχέτισης, της αυτοσυσχέτισης και της δειγματοληψίας στην περίπτωση ημιτονοειδών σημάτων. Οι έννοιες της στασιμότητας και της εργοδικότητας. Βασικές ιδιότητες των μετασχηματισμών Fourier και ορθογώνιοι μετασχηματισμοί. Περιγραφή σημάτων (φωνή, ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα, γεωφυσικά σήματα, κ.λπ.) καθώς και οι μηχανισμοί παραγωγής τους. Βασικές ιδιότητες των συστημάτων. Γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα και τρόποι παράστασης τους. Απόκριση συχνότητας και πραγματοποίηση συστημάτων. Μεταβλητές κατάστασης και παράσταση του συστήματος. Μετασχηματισμός z και μετασχηματισμός Laplace. Σύγκριση σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου με αυτά του συνεχούς. Το θεώρημα της δειγματοληψίας. Φασματικοί υπολογισμοί σε διακριτό χρόνο. Εφαρμογή στη λύση προβλημάτων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, στη σχεδίαση αναλογικών φίλτρων και στην ανάλυση τηλεπικοινωνιακών σημάτων.

Δ.5. Ηλεκτρονικά Ισχύος

Σκοπός: Εισαγωγή στο βιομηχανικό έλεγχο με ηλεκτρονικά εξαρτήματα ισχύος.

Περίγραμμα: Ημιαγωγά στοιχεία ισχύος. Ανορθώσεις AC-DC (μη ελεγχόμενες, ημιελεγχόμενες, ελεγχόμενες). Αντιστροφείς DC-AC. Τρόποι μετάβασης ενός thyristor. Μετατροπείς συνεχούς τάσης. Choppers, αναστροφείς (inverters), cyclo-converters. Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών. Έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών. Προστασία ημιαγωγών και κυκλωμάτων.

 

Δ.6. Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία

Σκοπός: Η σωστή παρουσία του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην αγορά εργασίας.

Περίγραμμα: Νομοθεσία που διέπει την περιοχή των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σύνταξη τεχνικών και τεχνικοοικονομικών εκθέσεων. Πρότυπα, προδιαγραφές και κοστολόγηση τεχνικών κατασκευών και υπηρεσιών. Μελέτες σκοπιμότητας. Διαγωνισμοί-Προμήθειες εξοπλισμού. Ευρεσιτεχνίες. Εύρεση εργασίας.

 

Ε' Εξάμηνο:

 

Ε.1. Μικροηλεκτρονική & VLSI

Σκοπός: Εισαγωγή στην τεχνολογία μικροηλεκτρονικής και τη σχεδίαση σε VLSI. Εκμάθηση της τεχνολογίας και σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Περίγραμμα: Φυσική θεώρηση της μικροηλεκτρονικής της στερεάς κατάστασης. Παθητικά και ενεργά στοιχεία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε Bipolar, CMOS και συστήματα λεπτών και παχέων υμένων. Τεχνικές διάχυσης, οξείδωσης και εμφύτευσης ιόντων. Σχεδίαση και  lay-out μικροκυκλωμάτων. Ανάπτυξη συστήματος, αξιοπιστία και οικονομική θεώρηση. Τεχνικές σχεδίασης VLSI κυκλωμάτων. Σχεδίαση υποσυστημάτων. Σχεδίαση ASIC κυκλωμάτων. Λογισμικά πακέτα για σχεδίαση και προγραμματισμό ASIC και VLSI.

 

Ε.2. Αρχιτεκτονική Η/Υ

Σκοπός: Εμβάθυνση στην οργάνωση και σχεδίαση του hardware και του software ενός τυπικού Η/Υ.

Περίγραμμα: Δομή και βασικές λειτουργίες ενός τυπικού Η/Υ. Σχεδίαση του ρεπερτορίου εντολών. Γλώσσα μηχανής. Γλώσσα assembly. Αριθμητική λογική μονάδα και αριθμητικές λογικές πράξεις. Δίαυλοι διευθύνσεων και δεδομένων. Σχεδίαση των διαύλων. Μονάδα ελέγχου και χρονισμοί. Ανάπτυξη μικροπρογράμματος. Δομή pipeline. Δομή σχεδίαση και οργάνωση μνήμης. Περιφερειακές διατάξεις και προσαρμογή τους (interfacing). Δομές εισόδου / εξόδου, δομή και οργάνωση των διακοπών. Φαινόμενα γραμμών μεταφοράς στους διαύλους. Προστασία από Η/Μ ακτινοβολία και γειώσεις. Πρωτόκολλα διαχείρισης διαύλων, DMA controllers, floppy & hard disk controllers, CRT controllers, graphics controllers, σειριακά πρωτόκολλα εισόδου εξόδου. Παράλληλη πόρτα επικοινωνίας, modems, GPIP bus.

 

Ε.3. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Σκοπός: Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες. Μελέτη των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Περίγραμμα: Φασματική περιγραφή σημάτων. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση AM,  FM, PCM, Ψηφιακή διαμόρφωση αναλογικού φέροντος. Κωδικοποίηση ψηφιακών παλμών. Πολυπλεξία στο χρόνο και στη συχνότητα. Πομποί και δέκτες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ηλεκτρική απομόνωση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Γενικές αρχές τηλεφωνίας. Τηλεφωνικά κέντρα. Τηλεφωνικά δίκτυα PCM.

 

Ε.4. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Σκοπός: Εισαγωγή στη σχεδίαση συστημάτων ελέγχου.

Περίγραμμα: Εισαγωγή στα συστήματα και την ανάγκη αυτοματοποίησης. Ο ρόλος της ανάδρασης. Ανοικτά και κλειστά συστήματα. Περιγραφή συστημάτων από διαφορικές εξισώσεις. Η ειδική περίπτωση των γραμμικών συστημάτων. Η ανάγκη για επιπλέον μαθηματικά εργαλεία για ανάλυση δυναμικών συστημάτων. Δυναμική μοντελοποίηση απλών ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Διαγράμματα βαθμίδων και ροής (απλοποιήσεις, κατηγορίες). Συναρτήσεις μεταφοράς. Ευαισθησία συστημάτων σε μεταβολές των παραμέτρων τους. Χρονική απόκριση συστημάτων και μελέτη συστημάτων α και β τάξης. Αρμονική απόκριση. Εισαγωγή σε απλά μη γραμμικά συστήματα. Ακρίβεια και υπολογισμός σφαλμάτων για διάφορες κατηγορίες συστημάτων και διεγέρσεις. Εισαγωγή σε μεθόδους αρμονικής απόκρισης. Διαγράμματα Bode, Nyquist. Επίδραση διαταραχών. Μελέτη ευστάθειας, μέθοδοι βελτίωσης της συμπεριφοράς του συστήματος με τη χρήση αναλογικών ελεγκτών (ON-OFF, P, PI, PID).

 

E.5. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Σκοπός: Εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Περίγραμμα: Στοχαστικά σήματα. Ανάλυση στοχαστικών σημάτων στο πεδίο του χρόνου και το πεδίο των συχνοτήτων. Διακριτά σήματα και θεώρημα δειγματοληψίας, βασικές αρχές ψηφιακών συστημάτων και επίλυση γραμμικών εξισώσεων διαφορών. Ο μετασχηματισμός Ζ. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Εισαγωγή στη θεωρία ψηφιακών φίλτρων. Εφαρμογές των σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου. Ανάλυση και σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Δομές Ψηφιακών φίλτρων IIR σχεδίαση φίλτρων, FIR σχεδίαση φίλτρων. Χρήση υπολογιστικών πακέτων για τον σχεδιασμό των φίλτρων. Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier και FFT αλγόριθμοι. Θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίων διαδικασιών. Κβαντικά φαινόμενα στα ψηφιακά φίλτρα.

 

E.6. Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων με Χρήση Η/Υ

Σκοπός: Εξάσκηση στην προσομοίωση, ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Εργαστήριο: Εκμάθηση πακέτων λογισμικού για σχεδίαση, ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Εφαρμογές στη σύνθεση και  ανάλυση ηλεκτρονικών συστημάτων.

 

ΣΤ' Εξάμηνο (1η Κατεύθυνση Σπουδών: Τηλεπικοινωνιών):

 

ΣΤ.1.1. Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας

Σκοπός: Η μελέτη των τηλεοπτικών δεκτών και πομπών και η ανάλυση λειτουργίας της έγχρωμης τηλεόρασης και των τηλεοπτικών εγκαταστάσεων για κτίρια.

Περίγραμμα: Αναπαράσταση εικόνας (μονόχρωμη, έγχρωμη). Video σήμα. VSB διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση. Κυκλώματα RF και IF. Σχεδίαση CRT. Ανάλυση χρωμάτων. Κωδικοποίηση χρωμάτων. Επιδιόρθωση σφαλμάτων στους δέκτες. Φίλτρα. Βασικές τεχνικές (βελτίωση, εξομάλυνση, κατάτμηση, εκλέπτυνση εικόνας). Ανακατασκευή εικόνας. Υφή εικόνας. Κωδικοποίηση και συμπίεση εικόνας. Μοντέλο της κάμερας λήψεως. Ραδιοφωνικοί πομποί και δέκτες. Κεραίες εκπομπής και λήψης. Σχεδίαση εγκατάστασης παραγωγής ήχου και εικόνας (studio). Εκπομπή ήχου και εικόνας. Αναμετάδοση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος. Τεχνολογικά θέματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Κωδικοποίηση, εύρος ζώνης, μέθοδοι μετάδοσης και περιοχές συχνοτήτων στη ραδιοφωνία. Ανάλυση εικόνας, σήμα εικόνας, κωδικοποίηση καναλιού και περιοχές συχνοτήτων στην τηλεόραση. Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα NTSC και PAL/SEKAM. Τηλεοπτικά συστήματα υψηλής ανάλυσης, HDTV. Καλωδιακή τηλεόραση. Συσκευές παραγωγής και εγγραφής τηλεοπτικού προγράμματος. Σταθμοί και Δίκτυα ΜΜΕ. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και μετρήσεις. Εγκαταστάσεις σε κτίρια.

 

ΣΤ.1.2. Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών

Σκοπός: Εισαγωγή στα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Περίγραμμα: Περιγραφή του ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης. Σχεδίαση βέλτιστου δέκτη. Αλληλοπαρεμβολή συμβόλων και εξουδετέρωση. Προ-κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση για εξουδετέρωση σφάλματος. Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και κυκλώματα ανάδειξης σήματος. Αξιοπιστία συστήματος. Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης με μνήμη. Εξίσωση ψηφιακού καναλιού. Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Πολυπλεξία διαίρεσης σε συχνότητα (FDMA) και χρόνο (TDMA).

 

ΣΤ.1.3. Radar και Ραδιοβοηθήματα

Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις αρχές σχεδίασης και την τεχνολογία των Radar.

Περίγραμμα: Μικροκύματα. Κεραίες και διάδοση ραδιοκυμάτων σε χαμηλό και υψηλό υψόμετρο. Το σήμα Radar στα πεδία χρόνου και συχνοτήτων. Ανίχνευση σήματος μέσα από θόρυβο. Εξίσωση του Radar. Δομή των συστημάτων Radar. RF, IF, και video κυκλώματα. Φαινόμενο Doppler. Διατάξεις εντοπισμού και παρακολούθησης κινουμένων αντικειμένων. Τεχνικές συμπίεσης των παλμών. Εμπορικοί τύποι Radar. Ραδιοναυτιλιακά συστήματα. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού.

 

ΣΤ.1.4. Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

Σκοπός: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της θεωρίας των κεραιών και της διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και το σχεδιασμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων.

Περίγραμμα: Εισαγωγή στην Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία. Κυματικές εξισώσεις και οριακές συνθήκες. Θεωρία γραμμών μεταφοράς. Μεταβολή αντίστασης, τάσης και ρεύματος κατά μήκος μιας γραμμής μεταφοράς. Μικροκυματικοί Κυματοδηγοί ορθογωνικής και κυκλικής διατομής. Ομοαξονικές και  μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς. Οπτικοί κυματοδηγοί. Εισαγωγή στη θεωρία κεραιών. Προσαρμογή κεραίας-γραμμής μεταφοράς. Το δίπολο του Hertz. Εφαρμογές ηλεκτρικά μικρών κεραιών. Η διπολική κεραία και το πεδίο ακτινοβολίας τυχούσης κεραίας. Κατευθυντικότητα, κέρδος, αντίσταση ακτινοβολίας, ενεργό ύψος κεραίας. Θεωρία ειδώλων. Κεραίες οδεύοντος κύματος. Κεραία βρόχου. Στοιχειοκεραίες. Ανίχνευση φάσης. Υπερκατευθυντικές κεραίες. Σύνθεση διαγραμμάτων ακτινοβολίας. Αρχές σχεδίασης στοιχειοκεραιών. Διάδοση κυμάτων χώρου και επιφανείας. Ιονοσφαιρική και τροποσφαιρική διάδοση. Τεχνικά χαρακτηριστικά και πρακτικές εφαρμογές ασυρμάτων ζεύξεων.

 

ΣΤ.1.5. Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες

Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας και ο προγραμματισμός ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου ISDN.

Περίγραμμα: Αρχιτεκτονική ενός μοντέρνου μικροελεγκτή. Καταχωρητές, μνήμη, τρόποι διευθυνσιοδότησης. Τύποι εντολών και χρόνος εκτέλεσής τους. Ports και διασύνδεση LCD οθόνης. Interrupts, ρουτίνες εξυπηρέτησής τους και διασύνδεση Keypad. Timers, Real Time Clock (RTC) και Dispaching ρουτινών. Timers και σειριακή επικοινωνία. D/A, A/D μετατροπείς και διασύνδεσή τους. Αναφορά στο ψηφιακό δίκτυο ISDN. ISDN chipset. Σχεδιασμός τερματικού σταθμού ISDN (ISDN τηλεφώνου) και προσαρμογέων τερματικών. Παρουσίαση και προγραμματισμός τηλεφωνικού κέντρου ISDN.

 

Ζ' Εξάμηνο (1η Κατεύθυνση Σπουδών: Τηλεπικοινωνιών):

 

Z.1.1. Δίκτυα Η/Υ

Σκοπός: H εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων υπολογιστών. H εισαγωγή στις αρχές, τα πρωτόκολλα, τις υπηρεσίες και τα πρότυπα των επικοινωνιακών δικτύων. Η περιγραφή των αρχών μοντελοποίησης της απόδοσης δικτύου.

Περίγραμμα: Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονική δικτύων. Μοντέλο OSI. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών και δίκτυα ευρείας περιοχής. Τοπολογίες δικτύων. Μεταγωγή κυκλωμάτων, μηνυμάτων, πακέτων. Δίκτυα Ethernet, Token Ring, FDDI, DQDB. Γέφυρες, αναμεταδότες. Πρωτόκολλα TCP/IP και υπηρεσίες. Επίπεδα μεταφοράς, συνόδου και παρουσίασης. Διαδικτύωση, δρομολόγηση, υποστήριξη ποιότητας υπηρεσιών. Αρχές, μηχανισμοί και αλγόριθμοι επίβλεψης και συμμόρφωσης φόρτου δικτύου. Διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων. Ολοκλήρωση υπηρεσιών. Ανάλυση της καθυστέρησης δικτύου. Σχεδιασμός κατανομής χωρητικότητας δικτύου. Σχεδίαση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας. Εισαγωγή στα δίκτυα ΑΤΜ, B-ISDN, X.25 και Frame Relay. Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης ALOHA και CSMA. Ανάλυση απόδοσης και σταθερότητας των ALOHA και CSMA πρωτοκόλλων. Στοιχεία ανάλυσης απόδοσης, διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύων.

 

Ζ.1.2. Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Σκοπός: Η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών.

Περίγραμμα: Βασικές αρχές διάδοσης σε δορυφορικές και κινητές επικοινωνίες. Είδη συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Βασικές έννοιες συστημάτων κινητών επικοινωνιών (εκμετάλλευση και περιοχές χρησιμοποιούμενου φάσματος, επαναχρησιμοποίηση συχνότητας, είδη παρεμβολών, αλγόριθμοι κατανομής καναλιών και εναλλαγής κυψέλης). Μοντελοποίηση καναλιών. Αρχές συστημάτων κυψελωτής επικοινωνίας. Προσπέλαση – πολλαπλή προσπέλαση. Σχεδιασμός κεραιών για συστήματα κινητών επικοινωνιών. Ασύρματο μέσο μετάδοσης και η επίδραση των παρεμβολών σε συστήματα κινητών επικοινωνιών. Θόρυβος. Μοντέλα διάδοσης ραδιοσημάτων και ραδιοκάλυψης (Hata, Okamura, κ.α.). Μέθοδοι διαμόρφωσης (GMSK, MSK, QPSK, κ.α.). Συστήματα ευρέως φάσματος. Πανευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα κινητής επικοινωνίας (GSM). Προσωπικά επικοινωνιακά δίκτυα (CT2, DECT, PMR). Συστήματα πολλαπλής προσπέλασης CDMA. Συστήματα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς. Συστήματα δορυφορικής λήψης. Σχεδιασμός τροποσφαιρικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Πολικοί και στατικοί δορυφόροι. Ισολογισμοί ισχύος σε δορυφορικές ζεύξεις. Σχεδιασμός και χωρητικότητα δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Εγκατάσταση γεωστατικών δορυφορικών κεραιών.

 

Z.1.3. Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες

Σκοπός: Η εξοικείωση με τα επιμέρους δομικά στοιχεία και τα συστήματα οπτικών επικοινωνιών.

Περίγραμμα: Φωτεινές πηγές. Διαμόρφωση φωτός. Οδήγηση και ανίχνευση. Απορρόφηση φωτός. Φωτοαγωγιμότητα. Φωτοδίοδοι. Φωτοανιχνευτές. Αρχές διάδοσης φωτός. Το φως σαν Η/Μ κύμα. Πόλωση, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση και συμβολή. Διάδοση φωτός σε πρισματικούς και κυλινδρικούς κυματοδηγούς. Εξασθένηση και διασπορά σε κυματοδηγούς. Αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός. Η δίοδος LED (Χαρακτηριστικές, κυκλώματα και εφαρμογές). Το διοδικό laser έγχυσης (Χαρακτηριστικές, κυκλώματα  θερμικής σταθεροποίησης, εφαρμογές). Οι οπτικές ίνες.  Παλμοκωδική διαμόρφωση και πολυπλεξία στο χρόνο για τα φως και τα συστήματα μετάδοσης. Ισοζύγιο ισχύος. Απώλειες στις οπτικές ίνες. Εξασθένηση και διασπορά του φωτός στις οπτικές ίνες. Ηλεκτροοπτικοί-Οπτικοί ενισχυτές. Διαμόρφωση σε υψηλές ταχύτητες. Ακουστο-οπτική και ηλεκτροοπτική διαμόρφωση. Mode locking  και Q-switching στα laser. Συστήματα μετάδοσης σολιτονίων. Πολυπλεξία σε μήκος κύματος.  Δίκτυα οπτικών ινών με πολυπλεξία στο μήκος κύματος.

 

Z.1.4. Μικροκύματα και Εφαρμογές

Σκοπός: Η εισαγωγή στη μικροκυματική τεχνολογία και τις εφαρμογές της. Η κατανόηση της λειτουργίας των ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Περίγραμμα: Μικροκυματική περιοχή, ορισμοί, μεγέθη. Συστήματα μεταφοράς ισχύος. Γραμμές μεταφοράς. Οδεύοντα και ανακλώμενα κύματα. Προβλήματα προσαρμογής. Ο χάρτης Smith. Επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ανάκλαση και απορρόφηση μικροκυμάτων. Μελέτη της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε κυματοδηγούς (παραλλήλων πλακών, ορθογώνιους και κυκλικούς). Παθητικά μικροκυματικά εξαρτήματα κυματοδηγών. Προβλήματα προσαρμογής. Ηλεκτρομαγνητικές κοιλότητες. Μικροταινίες, πολύθυρα, κατευθυντικοί ζεύκτες. Φερριτικά στοιχεία. Μικροκυματικά φίλτρα. Μικροκυματικά τυπωμένα κυκλώματα. Μικροκυματικοί ενισχυτές. Μικροκυματικοί αισθητήρες και όργανα. Ενεργά μικροκυματικά εξαρτήματα. Μικροκυματικές λυχνίες και στοιχεία στερεάς κατάστασης. Μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μικροκυματικές διατάξεις. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οριοθετήσεις.

 

Z.1.5. Δεοντολογία και Ποιότητα

Σκοπός: Η εισαγωγή στις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας και της διαχείρισης ολικής ποιότητας.

Περίγραμμα: Ηθική δεοντολογία, βασικές έννοιες και ορισμοί. Τρόπος δεοντολογικής θεώρησης, είδη ηθικών θεωριών και προβληματικές τους. Διεθνείς και εθνικοί κώδικες ηθικών καθηκόντων. Φιλοσοφικές και νομικές προσεγγίσεις. Ανατομία των ηθικών διλημμάτων. Μεθοδολογία της απόφασης. Η ευθύνη της απόφασης. Δεοντολογία του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Ιστορικά στοιχεία, έννοιες και εργαλεία ελέγχου ποιότητας. Oι δύο κλασσικοί κλάδοι του ελέγχου ποιότητας, κατανομές, δειγματοληπτικά σχέδια για την αποδοχή παρτίδας, σχέδια διπλής ή πολλαπλής δειγματοληψίας μέσω χαρακτηριστικών, εξακολουθητικά δειγματοληπτικά σχέδια του τύπου “κομμάτι με κομμάτι”, διαγράμματα ελέγχου, ασκήσεις. Συστήματα τυποποίησης ISO9000. Τα δικαιώματα και οι ανάγκες των πολιτών και καταναλωτών. Εργασιακή ηθική, επιστημονική ηθική. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών και κατοχύρωση δικαιωμάτων (πατέντες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά ονόματα, σήματα, μυστικά επιχειρήσεων, συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα λογισμικών).

 

ΣΤ' Εξάμηνο (2η Κατεύθυνση Σπουδών: Αυτοματισμού & Πληροφορικής):

 

ΣΤ.2.1. Εφαρμογές Μικροελεγκτών και Ασαφής Λογική

Σκοπός: Ο σχεδιασμός συστημάτων με μικροελεγκτές και η εισαγωγή στην ασαφή λογική.

Περίγραμμα: Εισαγωγή στους μικροελεγκτές και οι διαφορές τους από τους μικροεπεξεργαστές. Περιγραφή αρχιτεκτονικής ενός μοντέρνου μικροελεγκτή. Καταχωρητές, μνήμη, τρόποι διευθυνσιοδότησης. Τύποι εντολών και χρόνος εκτέλεσής τους. Εργαλεία ανάπτυξης, assemblers, simulators, in circuit emulators. Ports και διασύνδεση LCD οθόνης. Interrupts, ρουτίνες εξυπηρέτησής τους και διασύνδεση Keypad. Timers, Real Time Clock (RTC) και Dispaching ρουτινών.  Timers και Σειριακή Επικοινωνία. D/A, A/D, μετατροπείς και διασύνδεσή τους. Έλεγχος βηματικών και DC κινητήρων. Εισαγωγή στην ασαφή (fuzzy) λογική και τις εφαρμογές της. Οικογένειες μικροελεγκτών. Εφαρμογές μικροελεγκτών.

 

ΣΤ.2.2. Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Σκοπός: Η εισαγωγή στα αισθητήρια και στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς.

Περίγραμμα: Χαρακτηριστικά μετατροπέων, αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των μετατροπέων, αισθητήρια (θέσης, ταχύτητας, δύναμης, πίεσης, θερμοκρασίας, κ.τ.λ.), συνεργασία αισθητηρίων με υπολογιστικά συστήματα. Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, μελέτη εμπορικού βιομηχανικού ελεγκτή, εφαρμογές σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς, αναφορά σε άλλες μεθόδους βιομηχανικών αυτοματισμών.

 

ΣΤ.2.3. Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

Σκοπός: Η εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα ελέγχου.

Περίγραμμα: Σύγκριση μεταξύ συστημάτων ελέγχου συνεχούς και διακριτού χρόνου. Επίδραση της δειγματοληψίας και της κβαντοποίησης, χρήση των συναρτήσεων συγκράτησης, θεώρημα δειγματοληψίας, εισαγωγή στους μετασχηματισμούς – z, παλμικές συναρτήσεις μεταφοράς, αρμονική απόκριση συστημάτων που έχουν υποστεί δειγματοληψία, άλγεβρα διαγραμμάτων βαθμίδων, σταθερότητα.

 

ΣΤ.2.4. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ηλεκτρικές Μηχανές

Σκοπός: Η εισαγωγή στις ηλεκτρικές μηχανές.

Περίγραμμα: Ταλαντωτές ισχύος (γεννήτριες επαγωγικής και διηλεκτρικής θέρμανσης), παλμοτροφοδοτικά, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ηλεκτρικές μηχανές και μετασχηματιστές. Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες, εκλογή και εφαρμογές τους. Ισοδύναμο κύκλωμα επαγωγικού κινητήρα. Σύγχρονες μηχανές. Μονοφασικοί κινητήρες και το ισοδύναμο κύκλωμά τους. Stepper motors. Servomotors. Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ.. Ηλεκτρονικός έλεγχος Ε.Ρ..

 

ΣΤ.2.5. Επεξεργασία Φωνής & Εικόνας

Σκοπός: Η εισαγωγή στην επεξεργασία φωνής και εικόνας.

Περίγραμμα: Βασικά χαρακτηριστικά σήματος φωνής. Ψηφιακή κωδικοποίηση φωνής. Μέθοδοι συμπίεσης φωνής. Κωδικοποίηση φωνής στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Μέθοδοι αναγνώρισης ομιλίας. Αναπαράσταση ψηφιακής εικόνας (μονόχρωμη, έγχρωμη). Δισδιάστατοι μετασχηματισμοί (z και Fourier). Ψηφιακή μετατροπή του ρυθμού δειγματοληψίας. Σχεδίαση μη αναδρομικών και αναδρομικών δισδιάστατων ψηφιακών φίλτρων. Ιστόγραμμα, κατώφλια και ανάδειξη καμπυλών. Ο μετασχηματισμός Hough. Βασικές τεχνικές (βελτίωση, εξομάλυνση, κατάτμηση, εκλέπτυνση εικόνας). Ανακατασκευή εικόνας. Υφή εικόνας. Κωδικοποίηση και συμπίεση εικόνας. Μοντέλο  της κάμερας λήψεως. Γεωμετρική τροποποίηση εικόνας. Βασικές τεχνικές ανάδειξης κίνησης σε εικόνα.

 

Ζ' Εξάμηνο (2η Κατεύθυνση Σπουδών: Αυτοματισμού & Πληροφορικής):

 

Ζ.2.2. Ηλεκτρονικά Οργάνων Μέτρησης

Σκοπός: Η απόκτηση τεχνογνωσίας στις εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογίες ελαχιστοποίησης θορύβων και παρεμβολών (ενδογενών και εξωγενών) στα ηλεκτρονικά αναλογικής και ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων μέτρησης και στις αρχιτεκτονικές των συστημάτων συλλογής και μετατροπής δεδομένων.

Περίγραμμα: Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στις βασικές πηγές διαταραχών και παραθέτει τις ενδεδειγμένες τεχνολογικές και μεθοδολογικές αντιμετωπίσεις που απαντώνται στη σύγχρονη ηλεκτρονική οργανολογία. Μελετά τους ενισχυτές μέτρησης δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ενισχυτή οργανολογίας και τις εφαρμογές του. Αναφέρονται με λεπτομέρειες οι τεχνικές αναλογικής (ενεργά φίλτρα, αναλογικοί πολλαπλασιαστές, λογαριθμικοί μετατροπείς κλπ) και ψηφιακής επεξεργασίας (κυκλώματα δειγματοληψίας – συγκράτησης και πολυπλεξίας) των σημάτων μέτρησης και παρουσιάζονται οι αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική των συστημάτων συλλογής – απόκτησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων και οι κυρίες δομικές μονάδες που τα συνιστούν.

 

Ζ.2.3. Ρομποτική & Εφαρμογές

Σκοπός: Θεωρητική και πρακτική κατανόηση ρομποτικών συστημάτων.

Περίγραμμα: Αρχές λειτουργίας και χειρισμού ρομπότ και βραχιόνων. Κινηματική, δυναμική και στατική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων. Ανάλυση χώρου εργασίας και σύνθεση ρομποτικών βραχιόνων. Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ, προγραμματισμός και έλεγχος. Στρατηγικές βασισμένες σε αισθητήρια και τεχνικές αποφάσεων. Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές.

 

Ζ.2.4. Οπτοηλεκτρονική & Lasers

Σκοπός: Εισαγωγή στην οπτοηλεκτρονική και τα laser.

Περίγραμμα: Εισαγωγικές γνώσεις στην οπτική και στη φυσική της στερεάς κατάστασης. Αρχή λειτουργίας, αρχιτεκτονική δομή, παράμετροι και χαρακτηριστικές λειτουργίας των διόδων εκπομπής οπτικής ακτινοβολίας, των Laser, των φωτοανιχνευτών και των οπτικών ινών. Εφαρμογές οπτοηλεκτρονικής και των Laser στους αυτοματισμούς, στη βιομηχανία και στις τηλεπικοινωνίες. Ολογραφία και μη καταστροφικός έλεγχος υλικών.

Τέλος, παρατίθενται ενδεικτικά προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται κατά καιρούς, ενώ ως προαιρετικό μπορεί να επιλεγεί προσφερόμενο μάθημα της άλλης κατεύθυνσης σπουδών.

Προαιρετικά:

*        Μηχανουργείο

*        Ασφάλεια της Εργασίας

*        Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

*        Προώθηση Πωλήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

*        Εξομοίωση Συνθηκών Εργασιακού Χώρου

*        Αρχές Σχεδιασμού Δικτύων GSM

*        Προγραμματισμός Η/Υ σε C++ και Αρχές Προσομοίωσης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

*        Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Λογισμικού

*        Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

*        Γενετικοί Αλγόριθμοι & Υπολογιστική Νοημοσύνη

*        Υπολογιστική Νοημοσύνη & Εφαρμογές

*        Νευρωνικά Δίκτυα

*        Κινητές Επικοινωνίες 3G

*        Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

*        Τεχνικές Αύξησης Αξιοπιστίας Ψηφιακών Συστημάτων

*        Ενοποιημένα Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

*        Ενοποιημένες Ευρυζωνικές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

*        Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Θεωρία και Εφαρμογές

*        Τεχνικές Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

*        Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

*        Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

*        Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

*        Μικροκυματικές και Δορυφορικές Τεχνολογίες

*        Ανάλυση & Σύνθεση Κεραιών με Χρήση Η/Υ

*        Ασύρματες Επικοινωνίες και Έξυπνες Κεραίες

*        Έξυπνες Κεραίες και Ψηφιακό Ραδιόφωνο

*        Ηλεκτρονικές & RF Τεχνολογίες

*        Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας Laser με Ύλη

*        Τεχνολογία Laser

*        Οπτική & Τεχνολογία Laser

*        Εφαρμογές των Laser

*        Σχεδίαση & Ανάπτυξη Κυκλωμάτων Τροφοδοσίας

*        Ηλεκτρακουστική και Συστήματα Ήχου

*        Συστήματα Ηχοπλοήγησης & Ηχοεντοπισμού