Μητρώο Εκλεκτόρων Τμήματος

Το μητρώο εξωτερικών/εσωτερικών μελών ΕΠ/ΔΕΠ/Ερευνητών της ημεδαπής και της αλλοδαπής εγκρίθηκε αρχικά από την 46/ 7-10-2013 Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θέμα 13), και στη συνέχεια από το 56/ 27-1-2014 Συμβούλιο της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (Θέμα 1γ) και τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι τρεις πίνακες του μητρώου (Α. Εξωτερικών Μελών της Ημεδαπής, Β. Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής και Γ. Εσωτερικών Μελών του ΤΕΙ Κρήτης) είναι με αλφαβητική σειρά.

Το μητρώο αυτό χρησιμοποιείται για τη σύνθεση επταμελών επιτροπών για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης.

 

 

Μητρώο Εκλεκτόρων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

Απόφαση της 46/ 7-10-2013 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θέμα 13)

Προβολή #