Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακές Εργασίες ΝΕΦΕΛΗ - Ηλεκτρονική Αναζήτηση Πτυχιακών Εργασιών
 
 
 
 
 
 

ΝΕΦΕΛΗ - Ηλεκτρονική Αναζήτηση Πτυχιακών Εργασιών

E-mail Εκτύπωση

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π. και Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα, προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης η πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ, σε Οργανισμούς, Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κλπ.. Τις αναθέσεις και τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζει με απόφασή του ο Τομέας και επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.
Επιπλέον, είναι δυνατή η πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα Εσωτερικού ή Εξωτερικού με τα οποία υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας που τίθεται από το ξένο Ίδρυμα, κατατίθεται στο Τμήμα με ευθύνη του συντονιστή του προγράμματος.
Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα σπουδαστών όχι άνω των τριών (3), μετά από πρόταση του Τομέα και απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
Κάθε μέλος του Ε.Π. του Τμήματος αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών που δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) ανά εξάμηνο.
Για την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών οι διδάσκοντες του Τμήματος ορίζουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα συγκεκριμένες διδακτικές ώρες συνεργασίας με τους σπουδαστές.
Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει στα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών, η δε επεξεργασία της δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης.
Αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας επιτρέπεται μετά από αίτηση του σπουδαστή και απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος.
Εφόσον οι πτυχιακές εργασίες που προτείνονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις αιτήσεις των σπουδαστών που θέλουν και δικαιούνται να αναλάβουν πτυχιακή εργασία, τότε πτυχιακές θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τις περισσότερες ώρες των μαθημάτων.
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή υποβάλλεται και καταχωρείται στη Γραμματεία του Τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στη διάρκεια των μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος και τους επιστημονικούς, εργαστηριακούς συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές του Τμήματος.

Δείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση αναζήτησης Πτυχιακών Εργασιών στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.